1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
V. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
89
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ......... 2010
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1Predmet úpravy
Tento zákon upravuje rozsah, spôsob a podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 2 Rozsah dotácie
Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva možno poskytnúť na
a) podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky,
b) spoločné projekty Slovenskej republiky a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) (ďalej len „spoločný projekt“).
Dotácia na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky
§ 3
(1) Dotáciu podľa § 2 písm. a) možno poskytnúť na podporu
a) vypracovania nezávislých odborných štúdií a analýz kľúčových otázok medzinárodných
vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky,
b) vypracovania tematických neperiodických publikácií, ktoré slúžia ako alternatívny zdroj
k prehlbovaniu kvalifikovaných informácií pre domácu a zahraničnú verejnosť,
c ) projektov a programov verejno-vzdelávacích podujatí, vedeckých konferencií a seminárov
s tematikou medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky.
(2) Dotáciu podľa § 2 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a) občianske združenie,1)
1) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2
b) nadácia,2)
c) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,3)
d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,4)
e) právnická osoba zriadená zákonom,5)
f)fyzická osoba.
(3) Dotáciu podľa § 2 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že na financovanie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje, zabezpečené krytie nákladov z iných zdrojov najmenej vo výške 5 %.
(4) Dotáciu podľa § 2 písm. a) nemožno poskytnúť
a) na úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní,
b)na úhradu výdavkov na správu žiadateľa podľa odseku 2 písm. a) až e).
§ 4
(1) Dotácia podľa § 2 písm. a) sa poskytuje žiadateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), ktorú predloží žiadateľ o dotáciu v lehote do 1. marca príslušného rozpočtového roku od zverejnenia výzvy na svojom webovom sídle.
(2) Žiadosť obsahuje
a) ak je žiadateľom právnická osoba
1.názov a právnu formu,
2.adresu sídla,
3.identifikačné číslo alebo iný doklad osvedčujúci právnu subjektivitu žiadateľa,
4. meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
b) ak je žiadateľom fyzická osoba
1.meno a priezvisko,
2.adresu trvalého pobytu,
3.dátum narodenia.
(3) Žiadosť okrem údajov podľa odseku 2 obsahuje
a) vymedzenie účelu použitia dotácie podľa § 3 ods. 1 a konkretizáciu aktivít, na ktoré sa dotácia požaduje,
b) termín a miesto uskutočnenia aktivít,
c) výšku požadovanej dotácie,
d) bankové spojenie žiadateľa,
e) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu odborného garanta aktivity, na ktorú sa žiada
dotácia,
f) predmet činnosti u právnickej osoby alebo zamestnanie u fyzickej osoby,
g) uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu aj od iného
2) Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov.
3 ) § 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení
neskorších predpisov.
5) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného
strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3
subjektu,
h) vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených
v žiadosti právnickej osoby alebo vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených
v žiadosti fyzickej osoby,
i) rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením aktivity s rozčlenením na dotovanú a nedotovanú časť,
j)doklady podľa osobitného predpisu.6)
§ 5
(1) Ministerstvo poskytuje dotáciu na základe zmluvy. Zmluva obsahuje okrem identifikačných údajov zmluvných strán najmä
a)účel, na ktorý sa dotácia poskytuje a ďalšie podmienky jej použitia,
b)výšku dotácie,
c) čas a spôsob poskytnutia dotácie,
d) dátum, do ktorého príjemca predloží ministerstvu zúčtovanie dotácie,
e)práva a povinnosti zmluvných strán,
f) povinnosti prijímateľa vo vzťahu k sankciám a vo vzťahu ku kontrolným orgánom podľa osobitných predpisov.7)
(2) Vzor zmluvy ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle.
Dotácia na spoločné projekty
§ 6
(1) Dotáciu podľa § 2 písm. b) možno poskytnúť na spoločné projekty na základe Dohody o pozvaní Slovenskej republiky k prístupu do Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj.
(2) Spoločným projektom sa rozumie projekt, ktorý je v súlade s prioritami OECD a ktorý prispieva k praktickej realizácii záverov z rokovaní riadiacich a poradných výborov OECD vo vzťahu k Slovenskej republike.
(3) Dotáciu na spoločný projekt možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba,8) okrem štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií.
(4) Dotáciu podľa § 2 písm. b) možno poskytnúť na základe žiadosti podľa § 4 ods. 2 písm. a) v lehote 30 dní od zverejnenia výzvy na predloženie spoločného projektu. Žiadosť okrem údajov uvedených v § 4 ods. 2 písm. a) obsahuje
a) vymedzenie účelu použitia dotácie podľa odseku 1 a konkretizáciu spoločných projektov, na ktoré sa dotácia požaduje,
b) termín a miesto uskutočnenia spoločných projektov,
c) výšku požadovanej dotácie,
6) § 8a ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
7) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o
obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov, zákon č. 103/2007 Z. z. o trojstranných
konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).
4
d) bankové spojenie žiadateľa,
e) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu odborného garanta spoločného projektu, na
ktorú sa žiada dotácia,
f) predmet činnosti žiadateľa,
g) uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu aj od iného
subjektu,
h) vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených
v žiadosti,
i) rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením aktivity s rozčlenením na dotovanú a nedotovanú časť,
j) doklady podľa osobitného predpisu.6)
(5) Výzvu na predloženie spoločného projektu (ďalej len „výzva“) zverejňuje ministerstvo spravidla dvakrát do roka na svojom webovom sídle.
(6) Výzva obsahuje najmä
a)zámery a ciele spoločného projektu, v ktorého rámci sa výzva uskutočňuje,
b) priority spoločného projektu, ak sú určené ministerstvom,
c) podmienky na udelenie dotácie na spoločný projekt,
d) podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť,
e)kritériá, ktoré sa použijú pri rozhodovaní o predložených žiadostiach,
f)dátum vyhlásenia výzvy, miesto a najneskorší dátum predloženia žiadosti,
g)informáciu o hodnotení spoločných projektov.
(7) Ministerstvo poskytne dotáciu podľa odseku 3 na základe zmluvy. Zmluva obsahuje okrem identifikačných údajov zmluvných strán najmä
a) účel, na ktorý sa dotácia poskytuje a ďalšie podmienky jej použitia,
b) výšku dotácie,
c) čas a spôsob poskytnutia dotácie,
d) dátum, do ktorého príjemca predloží ministerstvu zúčtovanie dotácie,
e) práva a povinnosti zmluvných strán,
f) povinnosti prijímateľa vo vzťahu k sankciám a vo vzťahu ku kontrolným orgánom podľa
osobitných predpisov.7)
(8) Vzor zmluvy ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle.
§ 7
Spoločné ustanovenia
(1) Poskytovanie dotácií na oficiálnu rozvojovú pomoc je upravené osobitným predpisom.9)
(2) Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.10)
9) Zákon č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. .../2010
Z. z.
10) Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30.3.2010), zákon č. 231/1999
Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
5
§ 8
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 13. októbra 2005 č. 141.601/2005-SEVS o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (oznámenie č. 603/2005 Z. z.) v znení výnosu č. 118.226/2009-SEVS (oznámenie č. 23/2010 Z. z.).
Čl. II
Zákon č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. Slovo „koncepcia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „stratégia“ v príslušnom tvare.
2. § 2 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) partnerskou organizáciou spolupracujúca organizácia v krajine, v ktorej sa realizuje oficiálna rozvojová pomoc alebo humanitárna pomoc.“.
3. V § 6 ods. 1 písm. a) sa slovo „granty“ nahrádza slovom „dotácie“.
4. V § 10 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane poskytovania dotácií na oficiálnu rozvojovú pomoc“.
5. Nad § 10 sa vkladá nadpis „Pôsobnosť agentúry“.
Súčasne sa nadpis pod § 10 vypúšťa.
6. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Dotácie
(1) Agentúra na základe písomnej žiadosti môže poskytnúť dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podieľajúcim sa na oficiálnej rozvojovej pomoci. Na poskytovanie dotácií sa vzťahuje osobitný predpis.1a)
(2) Dotácie na oficiálnu rozvojovú pomoc agentúra môže poskytnúť najmä na:
a) rozvojové programy a rozvojové projekty,
b) vysielanie expertov a dobrovoľníkov,
c) rozvojové vzdelávanie a informovanie verejnosti,
d) projekty budovania kapacít subjektov v oblasti rozvojovej pomoci,
e) projekty spolufinancované v rámci spoločných medzinárodných programov,
f) podporu programov a projektov národných a medzinárodných rozvojových organizácií.
(3) Agentúra po schválení žiadosti podľa odseku 1 uzatvorí so žiadateľom o dotáciu zmluvu o poskytnutí dotácie.
6
(4) Podmienkou poskytnutia dotácie podľa odseku 1 je zabezpečenie spolufinancovania účelu dotácie na projekt z vlastných zdrojov žiadateľa do výšky 20 % hodnoty schváleného projektu pri právnických osobách podnikateľoch1b) a 10 % hodnoty schváleného projektu pri právnických osobách1c) a fyzických osobách podnikateľoch.
(5) Pri realizácii viacročných projektov oficiálnej rozvojovej pomoci možno dotáciu poskytnúť v niekoľkých častiach za účelom jej hospodárneho nakladania.
(6) Výzvu na predloženie programov a projektov podľa odseku 2 zverejňuje agentúra v súlade s príslušným Národným programom oficiálnej rozvojovej pomoci na svojom webovom sídle.
(7) Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom upraví podrobnosti o
a) náležitostiach žiadosti o dotáciu,
b) náležitostiach zmluvy o poskytnutí dotácie a účele dotácie,
c) náležitostiach výzvy vrátane postupov pri predkladaní programov a projektov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a, 1b a 1c znejú:
1a) § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1b) § 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
1c) Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.