NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-2164/2010
53
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. septembra 2010
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a
Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch a v gestorskom výbore do 11. októbra 2010.
Richard S u l í k v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
József N a g y v. r.
Vladimír M a t e j i č k a v. r.