Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
Návrhom novely zákona sa zabezpečí príjem do štátneho rozpočtu vo výške 40 mil. eur, čo bude mať celkový pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže sa neprehĺbi deficit verejných financií z titulu čerpania finančných prostriedkov na protipovodňové opatrenia, ako aj na riešenie následnej situácie vo forme príspevkov obetiam postihnutým povodňami.
Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv na obyvateľstvo postihnuté povodňami, nakoľko z uvedených prostriedkov sa budú zabezpečovať ich základné životné potreby.
A.4. Alternatívne riešenia
-
A.5. Stanovisko gestorov
Vzhľadom na skutočnosť, že sa predmetný návrh zákona predkladá v skrátenom legislatívnom konaní, stanovisko gestorov sa nepredkladá.