Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa predkladá v nadväznosti na iniciatívy vlády Slovenskej republiky v oblasti riešenia situácie vzniknutej povodňami na území Slovenskej republiky.
V nadväznosti na vládou Slovenskej republiky schválený návrh finančného zabezpečenia záchranných a zabezpečovacích prác v súvislosti s povodňami na území Slovenska schváleného dňa 18. augusta 2010 je potrebné získať ďalšie zdroje na účely finančného zabezpečenia záchranných a zabezpečovacích prác a odškodnenia obyvateľstva postihnutého povodňami.
Predloženým návrhom sa zabezpečuje, aby národná lotériová spoločnosť, ktorou je v súčasnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., uhradila mimoriadne do štátneho rozpočtu finančné prostriedky na účely poskytnutia pomoci obyvateľstvu postihnutému povodňami a na zabezpečovanie základných životných potrieb obyvateľov oblastí postihnutých povodňami. Týmto riešením sa zabezpečí neprehlbovanie deficitu štátneho rozpočtu.
Navrhovanou novelou zákona o dani z príjmov sa zabezpečí, aby sa tento mimoriadny odvod zahrnul do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k jeho úhrade do štátneho rozpočtu.
Návrh zákona predpokladá pozitívny finančný vplyv na rozpočet verejnej správy v rozsahu 40 mil. eur, ktorý sa prejaví v rozpočtovom roku 2010, prípadne v nasledujúcich rozpočtových obdobiach, v súlade s možným splátkovým kalendárom. Návrh zákona pozitívny sociálny vplyv na obyvateľstvo postihnuté povodňami. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, ani vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona nie je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhovanou úpravou sa ukladá národnej lotériovej spoločnosti uhradiť mimoriadny odvod do štátneho rozpočtu. Mimoriadny odvod sa navrhuje umožniť uhradiť jednorazovo alebo v splátkach. Ak Ministerstvo financií SR povolí úhradu časti mimoriadneho odvodu v splátkach, v takom prípade sa v rozsahu povolenej úhrady v splátkach zriadi záložné právo na zabezpečenie pohľadávky ministerstva. Takto získané finančné prostriedky budú okrem použitia na ochranu pred povodňami určené aj na zabezpečenie základných životných potrieb obyvateľstva, ktorými sa rozumejú napr. náhradné ubytovanie, školské pomôcky pre vzdelanie, vodiaci pes občana, ktorý je nevidomý alebo slabozraký, ortopedické pomôcky a kompenzačné pomôcky vrátane osobného automobilu ťažko zdravotne postihnutej osoby, nevyhnutné vybavenie domácnosti (chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, práčka, posteľ, stôl, stolička, periny, posteľná bielizeň a bežný kuchynský riad v množstve primeranom počtu členov domácnosti).
K bodu 2
Vychádzajúc z predpokladu, že finančné zabezpečenie je potrebné vykonať v najbližšom možnom čase, navrhuje sa, aby bol predmetný odvod alebo aspoň jeho časť vykonaná do 10. októbra tohto roku. Ak Ministerstvo financií SR schváli nie jednorazovú úhradu, ale úhradu v splátkach, zvyšná časť úhrady, okrem časti uhradenej k 10. októbru tohto roku sa uhradí v lehotách povolených ministerstvom.
K čl. II
Navrhovanou novelou zákona o dani z príjmov sa zabezpečí, aby sa tento mimoriadny odvod zahrnul do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k jeho úhrade do štátneho rozpočtu.
K čl. III
V nadväznosti na navrhovanú lehotu určenú na uhradenie mimoriadneho odvodu do štátneho rozpočtu, ak nepôjde o vykonanie úhrady v splátkach, navrhuje sa primeraná lehota pre nadobudnutie účinnosti tohto zákona.
Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 27. augusta 2010.
Iveta Radičová v. r.
predsedníčka vlády Slovenskej republiky
Ivan Mikloš v. r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky