Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Z dôvodu potreby urýchleného vykonania opatrení na predchádzanie vzniku povodní a riešenie ich následkov a urýchleného zabezpečenia finančných prostriedkov na tieto účely je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1995 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona sa predkladá v nadväznosti na skutočnosť, že vláda Slovenskej republiky dňa 18. augusta 2010 schválila návrh finančného zabezpečenia záchranných prác a zabezpečovacích prác v súvislosti s povodňami na území Slovenskej republiky. V súvislosti s vykonávaním týchto prác je potrebné získať ďalšie zdroje na finančné zabezpečenie záchranných prác a iných opatrení na ochranu pred povodňami. Rovnako je potrebné finančne zabezpečiť aj uspokojovanie základných životných potrieb obyvateľov oblastí postihnutých povodňami. Na tieto účely sa v návrhu zákona ustanovuje povinnosť pre národnú lotériovú spoločnosť vykonať mimoriadny odvod do štátneho rozpočtu.
Vzhľadom na skutočnosť, že rozsiahlymi povodňami na území SR došlo k škodám aj na majetku štátu a obcí, pričom nezabezpečením záchranných a zabezpečovacích prác súvisiacich s týmito povodňami a ich finančného krytia hrozia následné značné hospodárske škody a môže byť ohrozená aj bezpečnosť obyvateľov, ako aj ich ľudské práva, je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky schváliť návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Iveta Radičová v. r.
predsedníčka vlády Slovenskej republiky
Ivan Mikloš v. r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky