N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
V. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 302/2000 Z. z., zákona č. 36/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 112/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 30 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Volebnou kampaňou (ďalej len „kampaň“) sa na účely tohto zákona rozumie vysielanie politickej reklamy a umiestňovanie volebných plagátov na miestach vyhradených obcou. Vedenie volebnej kampane inými formami nie je týmto zákonom dotknuté.
(2) Kampaň sa začína 17 dní predo dňom volieb.“
2.V § 30 odseky 10 až 12 znejú:
„(10) Obec všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta, na ktorých možno najskôr v deň začatia kampane umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti politických strán a nezávislých kandidátov.
(11) V deň volieb nesmú byť v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie, žiadnym spôsobom zverejňované informácie v prospech alebo v neprospech politických strán, ich registrovaných kandidátov a nezávislých kandidátov.
(12) V deň volieb je do skončenia hlasovania zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov. Ak sa konajú voľby vo dvoch dňoch, je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov až do skončenia hlasovania počas druhého dňa volieb.“
3.V § 30 sa odseky 13 a 14 vypúšťajú, odsek 15 sa označí ako odsek 13.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.