Návrh
Zákon
z...............2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z. a zákona č. 133/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 51 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Podmienkou pripustenia k obhajobe záverečnej práce a rigoróznej práce je písomný súhlas študenta s jej zverejnením podľa § 63 ods. 9 bez nároku na odmenu.“
2.V § 63 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta.
3.V § 63 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 11, ktoré znejú:
„(9) Právnická osoba poverená prevádzkovaním centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác zverejní do 30 dní od ich vloženia do registra záverečné práce, rigorózne práce a habilitačné práce uchovávané v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác spôsobom umožňujúcim hromadný prístup podľa osobitného predpisu.38b) Na zverejnenie a sprístupnenie záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce verejnosti sa vyžaduje písomný súhlas autora udelený podľa osobitného predpisu.38c) Sprístupnením záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce verejnosti nie dotknuté práva autora podľa osobitného predpisu38d) súvisiace s následným použitím diela.
(10) Záverečná práca, rigorózna práca alebo habilitačná práca zverejnená podľa odseku 9 sa zverejňuje spolu s informáciou o správe práv38e) a je sprístupnená verejnosti s použitím takých technologických opatrení,38f) ktoré zabránia verejnosti prácu trvalo ukladať na pamäťové médium alebo ju tlačiť.
(11) Ustanovenia odsekov 9 a 10 sa nevzťahujú na habilitačnú prácu, ktorá bola pred zaslaním do registra vydaná v Slovenskej republike ako neperiodická publikácia a vydavateľ splnil povinnosť podľa osobitného predpisu.38g) Vydanie práce ako neperiodickej publikácie a splnenie povinnosti podľa osobitného predpisu preukazuje vysoká škola prevádzkovateľovi registra čestným vyhlásením vydavateľa.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 38b) až 38g) znejú:
38b) § 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.
38c) § 40 46 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
38d) § 18 zákona č. 618/2003 Z. z.
38e) § 60 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z. z.
38f) § 59 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z. z.
38g) § 4 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 12.
4.V § 76 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Podmienkou úspešného absolvovania habilitačného konania je, okrem prípadov podľa § 63 ods. 11, aj písomný súhlas uchádzača so zverejnením habilitačnej práce podľa § 63 ods. 9 bez nároku na odmenu.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.