Návrh
Opatrenie
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z …….,
ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § .. ods. .. zákona č. ..../2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)Vzor žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 6 písm. a) zákona vrátane príloh k žiadostí je uvedený v prílohe č. 1.
(2)Vzor žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 6 písm. b) zákona vrátane príloh k žiadostí je uvedený v prílohe č. 2.
(3)Vzor žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 6 písm. c) zákona vrátane príloh k žiadostí je uvedený v prílohe č. 3.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
VZORPríloha č. 1
k opatreniu č.
Žiadosť
o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
1.Údaje o prijatí žiadosti
Krajský stavebný úrad
Číslo protokolu:
Dátum overenia:
Dátum prijatia:
Podpis a pečiatka:
Počet príloh:
2.Údaje o žiadateľovi
Názov:
IČO
Sídlo:
ulica a číslo súpisné/orientačné:
PSČ:
Obec/mesto:
V zastúpení:
Meno a priezvisko
Funkcia
Telefón:
e-mail:
Okres:
Kraj:
3.Označenie stavby
Číslo stavebného povolenia:
Názov stavby :
Vydal:
Číslo kúpnej zmluvy/zo dňa:
Začatie stavby (mesiac/rok):
Dokončenie stavby (mesiac/rok):
Podlahová plocha bytov celkom:
m2
v tom:
podlahová plocha bytov celkom - výstavba alebo kúpa alebo kúpa a dokončenie rozostavanej stavby
m2
podlahová plocha bytov celkom - stavebných úpravách
m2
Priemerná podlahová plocha bytov
m2
Celková podlahová plocha budovy na bývanie
m2
Výpočtovo určená potreba tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody
Potreba tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody podľa technickej normy
4.Požadovaná výška dotácie
Oprávnené náklady stavby celkom:
Eur
v tom:
oprávnené náklady na výstavbu alebo kúpu alebo kúpu a dokončenie rozostavanej stavby
Eur
oprávnené náklady stavby na stavebné úpravy
Eur
Oprávnené náklady stavby na m2 podlahovej plochy celkom:
Eur/m2
v tom:
oprávnené náklady stavby na m2 podlahovej plochy - výstavba alebo kúpa alebo kúpa a dokončenie rozostavanej stavby
Eur/m2
oprávnené náklady stavby na m2 podlahovej plochy - stavebných úpravách
Eur/m2
2
Požadovaná dotácia celkom:
Eur
v tom:
požadovaná dotácia na výstavbu alebo kúpu alebo kúpu a dokončenie rozostavanej stavby
Eur
požadovaná dotácia na stavebné úpravy
Eur
5.Vlastné zdroje žiadateľa
Pôvod zdrojov
Výška zdrojov v eurách
vlastné zdroje spolu
rozpočet mesta
úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
úver z banky alebo pobočky zahraničnej banky
svojpomoc
prostriedky z iného programu financovaného z verejných zdrojov
prostriedky z iného programu financovaného zo zdrojov EÚ
v tom
6.Stav rozpracovanosti
Stavba bytov je rozpracovaná takto: ( stručný popis )
7.Vyhlásenie o potrebe poskytnúť dotáciu na prislúchajúcu technickú vybavenosť
K obstarávaným nájomným bytom nie *) zabezpečené všetky objekty technickej vybavenosti a žiadateľ požaduje nepožaduje*) poskytnutie dotácie na technickú vybavenosť tvorenú objektom
a) verejný vodovod (§ 2 písm. u) prvý bod zákona),
b) verejná kanalizácia (§ 2 písm. u) druhý bod zákona),
c) miestna komunikácia (§ 2 písm. u) tretí bod zákona).
Meno : ...................................................... Podpis : .....................................................
(meno a priezvisko štatutárneho zástupcu)
8.Vyhlásenie žiadateľa
Vyhlasujem, že
a)všetky informácie uvedené v žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
b)stavba nebola začatá pred podaním tejto žiadosti o poskytnutie dotácie, s výnimkou účelu podľa § 4 ods. 1 písm. d) a e),
*) Nehodiace sa preškrtne.
3
c) mi známe podmienky poskytovania dotácie a som si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na poskytnutie dotácie,
d)obec nemá zavedený ozdravný režim a nebolo rozhodnuté o zavedení nútenej správy (platí pre žiadateľa, ktorým je obec),
e)poskytnem ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti,
f)súhlasím s tým, že údaje uvedené v žiadosti budú využité na štatistické účely,
g)žiadateľ nie je v likvidácii,
h)na majetok žiadateľa nie je vyhlásený konkurz, nie je v konkurznom konaní, vyrovnávacom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní ani nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,
i)som si vedomý svojej trestnej zodpovednosti a povinnosti vrátiť pridelenú dotáciu pri uvedení nesprávnych údajov alebo pri nedodržaní podmienok poskytnutie dotácie.
9.Prílohy:
Počet priložených listov:..............
1.Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, s výnimkou žiadateľa, ktorým je obec
2.Právoplatné stavebné povolenie
3.Kúpna zmluva § 4 ods. 1 písm. d) a e) zákona
4.Doklad o vlastníctve pozemku
5.Doklad o splnení povinností § 10 ods. 1 písm. d) zákona
6.Čestné vyhlásenie o predložení všetkých dokladov, preukazujúcich splnenie odvodových povinnosti u všetkých poisťovni, ak žiadateľ plní odvodové povinnosti vo vzťahu k viacerým poisťovniam
7.Technická správa
8.Projektová dokumentácia (architektonická časť)
9.Rozpočet stavby s výkazom výmer
10.Výpočet podlahových plôch bytov potvrdený žiadateľom a projektantom
11.Preukaz vlastných zdrojov
12.Doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky s výnimkou žiadateľa, ktorým je obec
13.Všeobecne záväzne nariadenie obce upravujúce nájom nájomných bytov
14.Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom
15.Doklad o zabezpečení výkonu sociálnej komunitnej práce v rómskej osade
16.Doklad o rozsahu prác vykonávaných svojpomocne
17.Vyhlásenie občanov o vykonávaní prác na predmetnej stavbe svojpomocne
18.Doklad o rozsahu a účely spolufinancovania v rámci iných podporných programov z verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ alebo vyhlásenie o nezapojení projektu do spolufinancovania.
19.Doklad o zabezpečení odborného technického dozoru podľa § 10 ods. 1 písm. c) zákona
4
20.Zmluva o dodávke stavebných prác so zhotoviteľom, ak ju žiadateľ k termínu predloženia žiadosti uzatvoril
V ........................................... dňa ................................
Za žiadateľa:
Meno : ...................................................... Podpis : .....................................................
(meno a priezvisko štatutárneho zástupcu)
Odtlačok pečiatky
VZORPríloha č. 2
k opatreniu č.
Žiadosť
o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
1.Údaje o prijatí žiadosti
Krajský stavebný úrad
Číslo protokolu:
Dátum overenia:
Dátum prijatia:
Podpis a odtlačok pečiatky:
Počet príloh:
2.Údaje o žiadateľovi
Názov:
IČO
Sídlo:
ulica a číslo súpisné/orientačné:
PSČ:
Obec/mesto:
V zastúpení:
Meno a priezvisko
Funkcia
Telefón:
e-mail:
Okres:
Kraj:
3.Označenie stavby
Názov stavby :
Stavebné povolenie
číslo
zo dňa
vydal
- verejný vodovod
- verejná kanalizácia
- miestna komunikácia
Začatie stavby (mesiac/rok):
Dokončenie stavby (mesiac/rok):
4.Požadovaná výška dotácie
Merný ukazovateľ
Účel
Oprávnené náklady v eurách
počet bytov
bm
Požadovaná výška dotácie
v eurách
Podiel dotácie z oprávnených nákladov
- verejný vodovod
- verejná kanalizácia
- miestna komunikácia
Spolu
5.Vlastné zdroje žiadateľa
Pôvod zdrojov
Výška zdrojov v eurách
vlastné zdroje spolu
rozpočet mesta
úver z banky alebo pobočky zahraničnej banky
svojpomoc
prostriedky z iného programu financovaného z verejných zdrojov
prostriedky z iného programu financovaného zo zdrojov EÚ
v tom
2
6.Súvisiaca výstavba bytov
Počet bytov
Súbežné s výstavbou technickej vybavenosti sa realizuje výstavba
7.Vyhlásenie žiadateľa
Vyhlasujem, že
a)všetky informácie uvedené v žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
b)stavba nebola začatá pred podaním tejto žiadosti o poskytnutie dotácie,
c) mi známe podmienky poskytovania dotácie a som si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na poskytnutie dotácie,
d)obec nemá zavedený ozdravný režim a nebolo rozhodnuté o zavedení nútenej správy (platí pre žiadateľa, ktorým je obec),
e)poskytnem ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti,
f)súhlasím s tým, že údaje uvedené v žiadosti budú využité na štatistické účely,
g)žiadateľ nie je v likvidácii,
h)na majetok žiadateľa nie je vyhlásený konkurz, nie je v konkurznom konaní, vyrovnávacom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní ani nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,
i)som si vedomý svojej trestnej zodpovednosti a povinnosti vrátiť pridelenú dotáciu pri uvedení nesprávnych údajov alebo pri nedodržaní podmienok poskytnutie dotácie.
8.Prílohy:
Počet priložených listov:..............
1.Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, s výnimkou žiadateľa, ktorým je obec
2.
2.Právoplatné stavebné povolenie na výstavbu verejného vodovodu
3.
3.Právoplatné stavebné povolenie na výstavbu verejnej kanalizácie
4.
4.Právoplatné stavebné povolenie na výstavbu miestnej komunikácie
5.Doklad o vlastníctve pozemku
6.Kúpna zmluva, ak ide o účel podľa § 5 písm. c) zákona vrátane kolaudačného rozhodnutia
7.Doklady o splnení povinností § 10 ods. 1 písm. d) zákona
8.Čestné vyhlásenie o predložení všetkých dokladov, preukazujúcich splnenie odvodových povinnosti u všetkých poisťovni, ak žiadateľ plní odvodové povinnosti vo vzťahu k viacerým poisťovniam
9.Technická správa
10.Situačný výkres so zakreslením jednotlivých objektov technickej vybavenosti s vyznačenými bodmi napojenia
11.Rozpočet stavby s výkazom výmer
12.Preukaz vlastných zdrojov
13.Doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky s výnimkou žiadateľa, ktorým je obec
14.Právoplatné stavebné povolenie súvisiacich bytových stavieb
3
15.Projekt územného riešenia
16.Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom
17.Doklad o rozsahu prác vykonávaných svojpomocne
18.Vyhlásenie občanov o vykonaní prác na predmetnej stavbe svojpomocne
19.Doklad o rozsahu a účely spolufinancovania v rámci iných podporných programov z verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ alebo vyhlásenie o nezapojení projektu do spolufinancovania
20.Doklad o zabezpečení odborného technického dozoru podľa § 10 ods. 1 písm. c) zákona
21.Zmluva o dodávke stavebných prác so zhotoviteľom, ak ju žiadateľ k termínu predloženia žiadosti uzatvoril
22.
V ............................................................. dňa ..............................................................
Za žiadateľa:
Meno : ...................................................... Podpis : .....................................................
(meno a priezvisko štatutárneho zástupcu)
Odtlačok pečiatky
VZORPríloha č. 3
k opatreniu č.
Žiadosť
o poskytnutie dotácie na odstraňovanie systémových porúch
1.Údaje o prijatí žiadosti
Krajský stavebný úrad
Číslo protokolu:
Dátum overenia:
Dátum prijatia:
Podpis a odtlačok pečiatky:
Počet príloh:
2.Údaje o žiadateľovi
Názov:
IČO
Sídlo:
ulica a číslo súpisné/orientačné:
PSČ:
Obec/mesto:
V zastúpení:
Meno a priezvisko
Funkcia
Telefón:
e-mail:
Okres:
Kraj:
3.Označenie stavby
Číslo stavebného povolenia :
Názov stavby :
Vydal:
Mesto:
Okres:
Začatie stavby (mesiac/rok):
Dokončenie stavby (mesiac/rok):
Oprávnené náklady stavby celkom:
Eur
4.Požadovaná výška dotácie
Systémová porucha označená podľa prílohy č. 3 zákona
Počet
b.j.
Oprávnené náklady v eurách
Podlahová plocha bytov v bytovom dome alebo polyfunkčnom dome (m2)
Požadovaná výška dotácie
v eurách
Podiel dotácie
z oprávnených nákladov
x
x
Celkom
x
X
5.Vlastné zdroje žiadateľa
Pôvod zdrojov
Výška zdrojov v eurách
vlastné zdroje spolu
rozpočet žiadateľa
zdroje vlastníkov bytov vo fonde údržby, opráv a prevádzky
úver z banky alebo pobočky zahraničnej banky
stavebné sporenie
prostriedky z iného programu financovaného z verejných zdrojov
prostriedky z iného programu financovaného zo zdrojov EÚ
v tom
iné
2
6.Vyhlásenie žiadateľa
Vyhlasujem, že
a)všetky informácie uvedené v žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
b)stavba nebola začatá pred podaním tejto žiadosti o poskytnutie dotácie,
c) mi známe podmienky poskytovania dotácie a som si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na poskytnutie dotácie,
d)obec nemá zavedený ozdravný režim a nebolo rozhodnuté o zavedení nútenej správy (platí pre žiadateľa, ktorým je obec),
e)poskytnem ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti,
f)súhlasím s tým, že údaje uvedené v žiadosti budú využité na štatistické účely,
g)žiadateľ nie je v likvidácii,
h)na majetok žiadateľa nie je vyhlásený konkurz, nie je v konkurznom konaní, vyrovnávacom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní ani nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,
i)som si vedomý svojej trestnej zodpovednosti a povinnosti vrátiť pridelenú dotáciu pri uvedení nesprávnych údajov alebo pri nedodržaní podmienok poskytnutie dotácie.
7.Prílohy:
Počet priložených listov:..............
1.Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, s výnimkou žiadateľa, ktorým je obec
2.Právoplatné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej stavby alebo stavebnej úpravy nemá námietok
3.Doklad o vlastníctve bytového domu
4.Doklad o správe bytového domu
5.Doklad o súhlase vlastníkov s predložením žiadosti
6.Doklady o splnení povinností § 10 ods. 1 písm. d) zákona
7.Čestné vyhlásenie o predložení všetkých dokladov, preukazujúcich splnenie odvodových povinnosti u všetkých poisťovni, ak žiadateľ plní odvodové povinnosti vo vzťahu k viacerým poisťovniam
8.Technická správa
9.Realizačná projektová dokumentácia
10.Rozpočet stavby s výkazom výmer
11.Doklad o vlastných zdrojoch
12.Doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky s výnimkou žiadateľa, ktorým je obec
13. Doklad o tvorbe fondu údržby, opráv a prevádzky za 6 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti
14.Zmluva podľa § 8 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov alebo podľa § 6 zákona č. 182/1993 Z. z.
15. Odborný posudok podľa § 14 ods. 1 písm. a) zákona
16. Evidenčný list systémovej poruchy bytového domu § 14 ods. 1 písm. c) zákona
17. Doklad o zabezpečení odborného technického dozoru podľa § 10 ods. 1 písm. c) zákona
18. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom
3
19. Doklad o rozsahu a účely spolufinancovania v rámci iných podporných programov z verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ alebo vyhlásenie o nezapojení projektu do spolufinancovania
20.Čestné vyhlásenie zhotoviteľa stavby o uskutočnení tepelnej ochrany stien tepelnoizolačným systémom, na ktorý vydal vyhlásenie zhody jeho výrobca
21. Zmluva o dodávke stavebných prác so zhotoviteľom, ak ju žiadateľ k termínu predloženia žiadosti uzatvoril
22. Doklad podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona
V ........................................... dňa ................................
Za žiadateľa:
Meno : ...................................................... Podpis : .....................................................
(meno a priezvisko štatutárneho zástupcu)
Odtlačok pečiatky