1
Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 až 4, 6, 7, 12
Navrhovanou úpravou v § 12 písm. e), § 12 písm. g), § 13 ods. 1 písm. n), § 13 ods. 1 písm. o), návrhom na vypustenie písm. ab) v § 13 ods. 1 a § 18 ods. 1 písm. b) sa zabezpečuje úprava kompetencií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) vo vzťahu k realizácii projektov a programov. Návrh na vypustenie odseku 6 v § 47 súvisí s navrhovaným novým znením § 54.
K bodu 5
Navrhovanou úpravou v § 13 ods. 1 písm. p) sa spresňuje kompetencia úradu vo vzťahu k ustanoveniu § 10, podľa ktorého úrady majú kompetenciu spolupracovať pri realizácii projektov partnerstva.
K bodu 8
Zákonom č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. júna 2010 sa čl. XX novelizoval zákon o službách zamestnanosti. V zmysle uvedeného zákona o službách na vnútornom trhu je oprávnenie na výkon činnosti sprostredkovania zamestnania za úhradu fyzickej osobe alebo právnickej osobe vydávané podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Nadväzne na uvedenú zmenu sa v § 27 navrhuje, aby sa pri zrušení oprávnenia na činnosť sprostredkovateľa alebo pri pozastavení činnosti sprostredkovania zamestnania za úhradu postupovalo podľa živnostenského zákona.
K bodom 9 až 11
Úpravou v § 45 ods. 2 a 3 a v § 46 ods. 3 sa navrhuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce realizovať prostredníctvom národného alebo pilotného projektu vzdelávania a prípravy pre trh práce. Uvedeným návrhom sa sleduje zefektívnenie využívania finančných prostriedkov verejnej správy, resp. spoluúčasti štátu na financovaní projektov ESF.
K bodom 13 a 14
Účelom navrhovanej úpravy v § 49a ods. 10 písm. j) je spresnenie obdobia skončenia zapracovania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie tak, aby v aplikačnej praxi nedochádzalo k zneužívaniu tohto obdobia na účely odďaľovania prijatia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie do pracovného pomeru. Touto úpravou sa zakladajú predpoklady
2
pre posilnenie povinnosti zamestnávateľa prijať do zamestnania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý sa u neho zapracovával.
Zároveň sa doplnením nového odseku 13 navrhuje zavedenie sankcie pre poskytovateľa zapracovania v prípade nesplnenia záväzku z uzatvorenej dohody prijať do pracovného pomeru najmenej na obdobie šesť mesiacov znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý sa u neho zapracovával. Týmto sa sleduje zamedziť využívanie uchádzačov o zamestnanie len na účely ich zapracovania bez následného uzatvorenia pracovného pomeru u poskytovateľa zapracovania.
K bodom 15, 24, 31 až 33
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodu 16
Navrhuje sa zavedenie nového aktívneho opatrenie na trhu práce, a to príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie 50j). Návrh je reakciou na podnety vyplývajúce z potreby predchádzania a z riešenia následkov povodní, ktoré v ostatnom období tak mohutne a tragicky ovplyvnili životy mnohých občanov Slovenskej republiky, ako aj riešenia následkov iných mimoriadnych situácií podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ktorými sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok. V nadväznosti na uvedené predstavuje podporný legislatívny rámec pre realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie mimoriadnych situácií, prostredníctvom podpory zamestnávania uchádzačov o zamestnanie na tento účel.
Návrhom v odseku 1 sa na účely poskytovania príspevku vymedzuje cieľová skupina na ktorú môže byť zamestnávateľovi poskytnutý príspevok. Cieľovou skupinou uchádzači o zamestnanie vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ktorých zamestnávateľ príjme do pracovného pomeru na vytvorené pracovné miesto a ich pracovný pomer je dohodnutý na druh prác, ktoré súvisia s realizáciou opatrení na ochranu pred povodňami alebo s riešením následkov mimoriadnej situácie v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času. Zároveň sa v tomto ustanovení vylučuje súbeh poskytovania príspevku s inými príspevkami na aktívne opatrenia na trhu práce, ktoré sa poskytujú na úhradu časti mzdových nákladov.
Navrhovaný odsek 2 v písmene a) a b) vymedzuje účel poskytnutia príspevku, a to na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie.
Okruh zamestnávateľov vymedzuje odsek 3. Za zamestnávateľa na účely poskytnutia tohto príspevku sa navrhuje považovať podľa písmena a) a b) obec alebo samosprávny kraj a právnickú osobu, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj.
3
Cieľom zapojenia samosprávnych krajov, ktoré zriaďovateľom regionálnych správ ciest, je zabezpečiť prevádzkyschopnosť a zjazdnosť ciest, spadajúcich pod ich správu, ak tieto boli v dôsledku mimoriadnych situácii poškodené. Zároveň sa navrhuje, aby sa za zamestnávateľa podľa písmena c) považovala aj právnická osoba, ktorá je správcom vodohospodársky významných vodných tokov a je štátnou odbornou organizáciou ministerstva alebo je správcom drobných vodných tokov. Presné vymedzenie týchto subjektov je ustanovené v § 48 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Ide o Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. a jeho vnútorné organizačné jednotky, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 10 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Tieto podmienky nastavené tak, že vnútorná organizačná jednotka štátneho podniku musí byť v tomto prípade zapísaná do obchodného registra ako odštepný závod (Odštepný závod Bratislava, Odštepný závod Piešťany, Odštepný závod Banská Bystrica a Odštepný závod Košice). Za zamestnávateľa sa podľa odseku 3 písm. d) navrhuje považovať aj právnickú osobu založenú štátom, ktorá je správcom odvodňovacích systémov. Ide o Hydromeliorácie, š.p., v ktorého pôsobnosti je prevádzkovanie odvodňovacích zariadení.
Výšku príspevku upravuje odsek 4, v ktorom sa navrhuje, aby sa príspevok poskytoval na úhradu časti mzdových nákladov, a to vo výške 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške celkovej ceny práce vypočítanej zo sumy dvojnásobku životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa zákona o životnom minime mesačne, najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov. V zmysle odseku 5 zamestnávateľovi, ktorým je obec alebo samosprávny kraj, sa navrhuje poskytovať aj jednorazový príspevok na úhradu časti nákladov na pracovné náradie potrebné na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami alebo na odstraňovanie následkov mimoriadnej situácie, a to vo výške 95 % preukázaných nákladov na pracovné náradie, najviac vo výške 40 eur na jedno vytvorené pracovné miesto.
Zároveň sa v odseku 6 navrhuje, aby všetci zamestnávatelia na účely poskytovania príspevku, s výnimkou obce alebo samosprávneho kraja, pri prijímaní pomoci postupovali v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. L 379, 28. 12. 2006) a dodržala celkovú pomoc de minimis, ktorá nesmie presiahnuť 200 000 eur v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov.
V odseku 7 sa navrhuje, že ak zamestnávateľ žiada o príspevok z dôvodu riešenia následkov mimoriadnej situácie, o príspevok môže požiadať najneskôr do šiestich mesiacov od vyhlásenia mimoriadnej situácie, a to z dôvodu, aby bola vytvorená možnosť riešiť následky mimoriadnej situácie najneskôr do jedného roka od jej vyhlásenia.
4
Súčasne sa v odsekoch 8 a 9 návrhu vymedzujú podmienky poskytovania príspevku. Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na základe písomnej žiadosti po uzatvorení dohody s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ sídlo a v odseku 10 sa navrhuje ustanoviť, že zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého zamestnávanie sa mu poskytuje príspevok, dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.
K bodu 17
Na základe poznatkov aplikačnej praxe sa v § 51 ods. 4 navrhuje ustanoviť minimálna doba trvania výkonu absolventskej praxe najmenej 3 mesiace.
K bodu 18
Príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 51a sa navrhuje vypustiť z dôvodu jeho nevyužívania.
K bodu 19
Vychádzajúc z poznatkov aplikačnej praxe sa novým znením odseku 3 v § 53 navrhuje, aby sa príspevok na dochádzku poskytoval v sume preukázaných cestovných výdavkov. Týmto sa zabráni prípadnému zneužívaniu poskytovania príspevku vo vyššej sume, ako preukázané cestovné výdavky. Zároveň je ustanovená podmienka maximálnej výšky 135 eur mesačne, a to v závislosti od ďalších podmienok ustanovených zákonom.
K bodu 20
Príspevok na presťahovanie za prácou podľa § 53a sa navrhuje vypustiť z dôvodu nízkej miery jeho uplatňovania.
K bodu 21
Navrhovanou úpravou v § 53c ods. 2 sa reaguje na zámery v oblasti začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce súvisiace s tým, aby sa systémovým spôsobom prostredníctvom národného projektu vytvorili predpoklady pre začleňovanie tejto skupiny, najmä dlhodobo nezamestnaných občanov, na trh práce zapojením iných, neštátnych, subjektov poskytujúcich služby zamestnanosti.
K bodu 22
Návrhom na nové znenie § 54 sa vytvárajú predpoklady na realizáciu pilotných projektov na overenie nových aktívnych opatrení na trhu práce. Ustanovuje sa proces schvaľovania, realizácie a financovania týchto pilotných projektov, ktoré sa považujú taktiež za aktívne opatrenia na trhu práce.
5
Zároveň sa novým znením § 54 sleduje aj zosúladenie právneho stavu vyplývajúceho zo zákona o službách zamestnanosti s ustanoveniami § 53d. Kompetencie a postup pri poskytovaní individuálnej štátnej pomoci investorom, ktorá je schválená a zmluvne uzavretá, sa zabezpečuje v zmysle uzavretých zmluvných záväzkov medzi poskytovateľom (Ústredie) a prijímateľom. Poskytovanie investičnej pomoci na podporu počiatočnej investície formou príspevku na novovytvorené pracovné miesta je komplexne riešené v § 53d.
K bodu 23
Navrhovanou úpravou v § 56 ods. 1 sa spresňuje podmienka pre poskytovanie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zamestnávateľovi tak, aby bolo jednoznačné, že príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska sa poskytuje len na uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Touto úpravou sa sleduje zabráneniu zneužívania tohto príspevku.
K bodom 25 a 26
Navrhovanými úpravami v § 56a ods. 1 sa spresňuje minimálny rozsah pracovného času zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, na účely poskytovania príspevku podľa § 56a. Zároveň sa novým znením odseku 2 stanovuje maximálna mesačná mzda zamestnanca, z ktorej sa vypočítava výška príspevku poskytovaného zamestnávateľovi. Výška príspevku sa bude pomerne znižovať v závislosti od skutočne odpracovaného času zamestnancom. Takáto úprava sa navrhuje s cieľom predísť poskytovaniu nadhodnoteného mzdového ohodnotenia zamestnancov, ktorí zamestnávaní na pracovných miestach s neúmerne nízkym rozsahom pracovného času, za účelom získania maximálnej výšky príspevku.
K bodu 27
Doplnením § 57 o nový odsek 8 sa navrhuje predĺženie lehoty na opätovné poskytnutie príspevku, a to na tri roky po uplynutí dvojročného prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú bol poskytnutý príspevok. Uvedené sa navrhuje v snahe posilniť záujem samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, udržať si samostatne zárobkovú činnosť, a tiež z dôvodu zabránenia zneužívania tohto príspevku.
K bodu 28
Navrhovanou úpravou sa spresňuje po formálnej stránke znenie § 63 ods. 1 písm. d) tak, aby sa zabezpečilo správne pochopenie povinnosti zamestnávateľa zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím.
6
K bodom 29 a 30
Novým znením § 64 sa zosúlaďuje znenie § 64 a 64a v nadväznosti na závery Najvyššieho kontrolného úradu SR z vykonanej kontroly programov, resp. nástrojov zameraných na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím vo verejnom sektore tak, aby sa zákazkou na účely náhradného plnenia povinného podielu občanov so zdravotným postihnutím rozumelo dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením. Táto zákazka sa realizuje medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) a chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom alebo občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
Podmienky pre zadávanie zákazky na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím tak bude upravovať iba § 64. Ustanovenie § 64a, ktorý upravoval odoberanie výrobkov alebo služieb na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, sa navrhuje vypustiť ako nadbytočný.
Ustanovenie § 64 ods. 1 umožňuje zamestnávateľom, ktorí nemôžu z rozličných dôvodov zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), plniť povinnosť ustanovenú v § 63 ods. 1 písm. d) náhradným plnením, a to zadaním zákazky, ktorá je upravená v odseku 2.
Navrhované ustanovenie vymedzuje v odsekoch 3 a 4 na účely zákona o službách zamestnanosti tieto pojmy: tovar a služba.
Výšku zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím upravuje odsek 5. Táto zostáva zachovaná, a to vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce. Zachovaný zostáva aj spôsob zápočtu dane z pridanej hodnoty do ceny zákazky, ktorý upravuje odsek 6 a tiež spôsob započítania počtu občanov so zdravotným postihnutím, ktorých si zamestnávateľ môže náhradným plnením započítať na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (odsek 7). Zároveň sa v odseku 8 navrhuje, že ak chránená dielňa alebo občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, realizujú činnosti spojené s nákupom a predajom výrobkov, ktoré nevyrábajú, na účely započítania povinného podielu sa zamestnávateľovi bude započítavať výška 10 % z peňažného plnenia bez započítania dane z pridanej hodnoty. Týmto návrhom sa podporia aj chránené dielne a občania so zdravotným postihnutím, ktorí prevádzkujú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť a uskutočňujú nákup a predaj výrobkov, ktoré sami nevyrábajú. Spôsob preukazovania plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím v odseku 9 zachováva súčasný právny stav.
7
K bodu 34
Prechodným ustanovením v § 72n sa umožňuje, aby o príspevok podľa § 50j mohol požiadať zamestnávateľ do šiestich mesiacov odo dňa vyhlásenia zákona, ak bude riešiť následky mimoriadnej situácie vyhlásenej v období od 1. mája 2010 do dňa vyhlásenia zákona.
Súčasne sa v § 72o navrhuje príspevky podľa § 50e 50h poskytovať najdlhšie do 31. decembra 2010, príspevok podľa § 50d predĺžiť o jeden rok a poskytovať ho najdlhšie do 31. decembra 2011. Predradená účinnosť ustanovenia § 72o od 1. decembra 2010 sa navrhuje v nadväznosti na predradenú účinnosť čl. III návrhu zákona, a to z dôvodu predĺženia účinnosti § 50d ešte pred tým, než v zmysle platnej právnej úpravy stratí účinnosť 31. decembra 2010.
S účinnosťou od 1 januára 2011 sa súčasne v rámci prechodných ustanovení v § 72p ods. 1 zabezpečuje vplyv navrhovaného zákona na právne vzťahy upravené doterajším zákonom o službách zamestnanosti tak, aby sa pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 51a, ktoré boli uzatvorené pred 1. januárom 2011, postupovalo podľa ustanovení účinných do 31. decembra 2010. V § 72p ods. 2 sa navrhuje, aby sa pri poskytovaní príspevku na presťahovanie za prácou podľa § 53a, o ktorý občan požiadal pred 1. januárom 2011, postupovalo podľa ustanovení účinných do 31. decembra 2010. V § 72p ods. 3 sa navrhuje, aby sa pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a, ktorá bola uzatvorená pred 1. januárom 2011, postupovalo podľa ustanovení účinných od 1. januára 2011. Zároveň sa v § 72p ods. 4 navrhuje, aby zamestnávateľ plnenie povinnosti zamestnávania povinného podielu občanov so zdravotným postihnutím za rok 2010 zadaním zákazky podľa § 64 alebo odoberaním výrobkov alebo služieb podľa § 64a, ktoré boli účinné do 31. decembra 2010, preukázal úradu najneskôr do 31. marca 2011.
S účinnosťou od 1 januára 2011 sa v § 72r prechodným ustanovením navrhuje, aby sa projekty a programy schválené pred 1. januárom 2011 podľa § 54 účinného do 31. decembra 2010 dokončili podľa ustanovení účinných do 31. decembra 2010.
K čl. II
K bodom 1 až 5
Nadväzne na navrhovanú úpravu v zákone o službách zamestnanosti týkajúcu sa národných projektov a kompetencie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo vzťahu k ním sa navrhuje upraviť aj príslušné ustanovenia v zákone č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8
K čl. III
Navrhuje sa úprava v zákone č. 49/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v čl. III druhej vety tak, že ustanovenia § 50e 50h v čl. I strácajú účinnosť 31. decembra 2010 a ustanovenie § 50d v čl. I stráca účinnosť 31. decembra 2011. Predradená účinnosť čl. III od 1. decembra 2010, je potrebná z dôvodu predĺženia účinnosti § 50d ešte pred tým, než v zmysle platnej právnej úpravy stratí účinnosť 31. decembra 2010.
K čl. IV
Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 72o v tridsiatom štvrtom bode v čl. I a článku III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2010, a okrem prvého bodu pätnásteho bodu, sedemnásteho bodu tridsiateho tretieho bodu a § 72p a 72r v tridsiatom štvrtom bode v čl. I a článku II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.
Bratislava 18. augusta 2010
Iveta Radičová, v.r.
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Jozef Mihál, v.r.
podpredseda vlády a
minister práce sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky