1
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Problematiku návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
-v čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, ktorý vymedzuje zákaz poskytovania pomoci v akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru; táto je, pokiaľ to ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi, nezlučiteľná s vnútorným trhom,
-v čl. 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, ktorý vymedzuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja oblastí s mimoriadne nízkou životnou úrovňou alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou,
-v čl. 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, ktorý ustanovuje základné princípy činnosti Komisie, t.j. preskúmavanie systémov poskytovanej pomoci v členských štátoch a Navrhovanie príslušných opatrení,
-v čl. 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, ktorý ustanovuje možnosť Rady vydať akékoľvek nariadenia potrebné na uplatnenie čl. 107 a 108 a najmä možnosť stanoviť podmienky uplatnenia čl. 108 ods. 3, ako aj uviesť druhy pomoci, ktoré sú vyňaté z tohto postupu,
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
problematika nie je upravená,
2.nelegislatívne akty
problematika nie je upravená,
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES)
2
č. 1783/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006) v platnom znení,
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006) v platnom znení,
-Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006) v platnom znení,
-Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (Ú. v. L 371, 27.12.2006) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 846/2009 z 1. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 250, 23.9.2009),
-Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006),
-Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. L 214, 9.8.2008),
-Rozhodnutie Rady 2008/618/ES z 15. júla 2008 o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov (Ú. v. EÚ L 198, 26.7.2008),
-Rozhodnutie Rady 2009/536/ES zo 7. júla 2009 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov Ú. v. EÚ L 180, 11.7.2009),
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
Návrhom zákona sa nepreberá nová smernica.
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
Návrhom zákona sa nepreberá nová smernica.
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
V danej oblasti nebolo začaté konanie proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:
3
Návrhom zákona sa nepreberá nová smernica.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky