Príloha č.5
Vplyvy na životné prostredie
Životné prostredie
5.1. Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú návrhom ovplyvnené a aký bude ich vplyv (pozitívny alebo negatívny)?
V dôsledku zavedenia poskytovania nového príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie (§ 50j) sa predpokladá pozitívny vplyv na životné prostredie a tým aj zlepšenie podmienok života (napr. človeka, rastlín, živočíchov). Očakávame, že poskytnutie príspevku urýchli odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí, ktorými sú živelné pohromy (podľa osobitného predpisu - zákon č. 42/1994 Z. z.) a prispeje k ochrane pred povodňami.
Druh vplyvu odstraňovania následkov mimoriadnych udalostí a realizácie opatrení na ochranu pred povodňami môže byť trvalý aj dočasný, sekundárny, resp. kumulatívny.
Veľkosť a plošný rozsah vplyvu navrhovaného materiálu na ovplyvnenom území je podmienený veľkosťou obce a počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorých obec prijme do pracovného pomeru na predpokladaný rozsah prác. Rozsah vplyvu a počet dotknutých obyvateľov je determinovaný hustotou osídlenia a veľkosťou územia zasiahnutého živelnou pohromou.
5.2. Bude mať navrhovaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno aký?
Navrhovaný materiál bude mať vplyv na územie, ktoré môže byť zasiahnuté živelnou pohromou, t.j. aj na chránené územie.
5.3. Bude mať návrh vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice?
Návrh nebude mať vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice.