Príloha č.4
1
Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Návrh bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie domácností, resp. na ich príjmy.
A. Predĺženie účinnosti poskytovania príspevku na podporu zamestnanosti bude mať priaznivý vplyv na udržanie príjmov domácností, ktorých členovia sú ohrozený prepúšťaním.
B. Zavedenie nového príspevku bude mať pozitívny vplyv na príjem domácností s nezamestnaným členom a podporí sociálnu inklúziu.
C. Ustanovenie minimálneho rozsahu trvania výkonu absolventskej praxe pozitívne ovplyvní dĺžku poberania príspevku a tým zabezpečí príjem domácností s členom, ktorý je absolvent školy.
D. Vypustenie príspevkov nebude mať výrazný negatívny vplyv, pretože v predchádzajúcich rokoch využilo možnosť požiadať o príspevok iba cca. 40 osôb.
E - H. Úpravou navrhovaných podmienok nepredpokladáme výrazný negatívny vplyv na hospodárenie domácností.
Kvantifikujte:
-Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
-Rast alebo pokles príjmov / výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
-Celkový počet obyvateľstva / domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
Počet obyvateľov ovplyvnených predkladaným materiálom sa predpokladá každoročne do cca. 20 30 tis. osôb. Počty ovplyvnených osôb vyčíslené podľa jednotlivých rokov v prílohe č. 2 v kapitole 2.3.3.
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Navrhované zmeny napomôžu predísť sociálnemu vylúčeniu napr. zamestnancom ohrozeným stratou zamestnania. Ovplyvnia najmä zamestnancov, ktorých príjmy zo zamestnania sa udržia prostredníctvom poskytovania príspevku na podporu udržania zamestnanosti 50d), uchádzačom o zamestnanie sa zvýšia príjmy v dôsledku zamestnania sa prostredníctvom príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie 50 j), ustanovením minimálneho rozsahu
Príloha č.4
2
trvania absolventskej praxe predpokladáme predĺženie doby poberania príjmu absolventov škôl. Úpravou podmienok poskytovania príspevkov podľa §56, §56a, §57 nepredpokladáme výrazný negatívny vplyv na zamestnancov/SZČO so ZP.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí. Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
Predkladaný návrh nepredpokladá negatívny vplyv na rovnosť príležitostí a na rodovú rovnosť.
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie?
Navrhovanými zmenami sa predpokladá celkovo pozitívny vplyv na zamestnanosť, najmä predĺžením účinnosti poskytovania príspevku na podporu udržania zamestnanosti do konca roku 2011 a zavedením nového príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie. Mierny negatívny vplyv na zamestnanosť môže mať iba zrušenie príspevku na presťahovanie za prácou, ktorý ročne využilo v priemere 40 žiadateľov.