Príloha č.3
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Návrh bude mať pozitívny vplyv najmä na:
-zamestnávateľov, ktorí budú môcť požiadať o príspevok na podporu udržania zamestnanosti podľa § 50d aj v roku 2011,
-obce a ďalšie oprávnené subjekty, ktoré budú môcť využívať príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami na riešenie následkov mimoriadnej situácie (§ 50j).
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Prínosy z navrhovaných zmien sa prejavia v znížení nákladov na úhradu preddavku na poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie platených zamestnávateľom a zamestnancom aj v roku 2011, a to predĺžením účinnosti príspevku na podporu zamestnanosti podľa § 50d.
Prostredníctvom príspevku podľa § 50j bude zamestnávateľom poskytovaná úhrada časti mzdových nákladov zamestnanca, prijatého z evidencie uchádzačov o zamestnanie a obciam aj úhrada časti nákladov na pracovné náradie.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Návrh nezavádza nové povinnosti pre zamestnávateľov, ktoré priamo ovplyvňujú zvýšenie administratívnych nákladov a ktoré musia podnikateľské subjekty znášať v dôsledku zavedenia navrhovaných zmien.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Dôsledky pripravovaného návrhu majú pozitívny vplyv na fungovanie podnikateľských subjektov a udržanie sa na trhu, a to znížením mzdových nákladov a zároveň udržaním zamestnanosti najmä prostredníctvom príspevku na podporu udržania zamestnanosti (§ 50d). Zároveň návrh zavádza úpravu podmienok na opätovné poskytnutie príspevku občanovi so ZP na prevádzkovanie alebo vykonávanie SZČ, ktorá môže mať oproti stavu pred zavedením opatrenia čiastočne negatívny vplyv v súvislosti s možnosťou opätovného poskytnutia príspevku až po uplynutí troch rokov odo dňa nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania SZČ, na ktorú bol príspevok poskytnutý.
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
V návrhu prevažuje pozitívny vplyv na možnosti podnikania a zvyšovania zamestnanosti.