Tabuľka č. 1  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  
Kvantifikácia predpokladaných finančných prostriedkov na poskytovanie príspevku podľa § 50j  
Príspevok podľa §  
50j ods. 5  
poskytnutý obci  
jednorazovo v sume  
40 € (cca na 300 PM)  
Predpokladaná suma  
finančných  
prostriedkov na  
príspevok podľa § 50j  
ods. 4 za 2 mesiace  
Maximálna mesačná  
výška príspevku podľa príspevku podľa §  
§ 50j ods. 4 určená  
zákonom  
Priemerná výška  
Predpokladaný počet  
vytvorených  
pracovných miest  
SPOLU  
50j ods. 4 za 2  
mesiace na 1 PM  
stĺ. 4  
(stĺ. 2 * stĺ. 3)  
stĺ. 6  
(stĺ. 4 + stĺ. 5)  
stĺ. 5  
stĺ. 1  
stĺ. 2  
stĺ. 3  
ESF + ŠR +  
100 % z CCP z 2-  
zamestnávateľ násobku ŢM  
95 % z CCP z 2-  
násobku ŢM  
916,39 €  
458 195,00 €  
12 000,00 €  
470 195,00 €  
500  
ESF + ŠR  
870,57 €  
435 285,25 €  
11 400,00 €  
446 685,25 €  
Rok  
2010  
zamestnávateľ  
5% CCP z 2-násobku  
ŢM  
200  
300  
9 163,90 €  
0 €  
9 163,90 €  
45,82 €  
obec+VUC  
13 745,85 €  
600,00 €  
14 345,85 €  
Príspevok podľa §  
50j ods. 5  
poskytnutý obci  
jednorazovo v sume  
40 € (cca na 1000  
PM)  
Predpokladaná suma  
finančných  
prostriedkov na  
príspevok podľa § 50j  
ods. 4 za 6 mesiacov  
Maximálna mesačná  
výška príspevku podľa príspevku podľa §  
§ 50j ods. 4 určená  
zákonom  
Priemerná výška  
Predpokladaný počet  
vytvorených  
pracovných miest  
SPOLU  
50j ods. 4 za 6  
mesiacov na 1 PM  
stĺ. 4  
(stĺ. 2 * stĺ. 3)  
stĺ. 6  
(stĺ. 4 + stĺ. 5)  
stĺ. 5  
stĺ. 1  
stĺ. 2  
stĺ. 3  
ESF + ŠR +  
100 % z CCP z 2-  
zamestnávateľ násobku ŢM  
95 % z CCP z 2-  
násobku ŢM  
2 836,50 €  
2 694,68 €  
141,83 €  
14 182 500,00 €  
40 000,00 €  
14 222 500,00 €  
5 000  
Rok  
2011  
ESF + ŠR  
13 473 375,00 €  
38 000,00 €  
13 511 375,00 €  
4 000  
1 000  
zamestnávateľ  
567 300,00 €  
141 825,00 €  
0 €  
567 300,00 €  
143 825,00 €  
5% CCP z 2-násobku  
ŢM  
obec+VUC  
2 000,00 €  
ESF + ŠR +  
100 % z CCP z 2-  
zamestnávateľ násobku ŢM  
95 % z CCP z 2-  
násobku ŢM  
2 941,22 €  
2 794,16 €  
147,06 €  
14 706 123,00 €  
40 000,00 €  
14 746 123,00 €  
5 000  
Rok  
2012  
ESF + ŠR  
13 970 816,85 €  
38 000,00 €  
14 008 816,85 €  
4 000  
1 000  
zamestnávateľ  
588 244,92 €  
147 061,23 €  
0 €  
588 244,92 €  
149 061,23 €  
5% CCP z 2-násobku  
ŢM  
obec+VUC  
2 000,00 €  
ESF + ŠR +  
100 % z CCP z 2-  
zamestnávateľ násobku ŢM  
95 % z CCP z 2-  
násobku ŢM  
3 056,77 €  
2 903,94 €  
152,84 €  
15 283 873,92 €  
40 000,00 €  
15 323 873,92 €  
5 000  
Rok  
2013  
ESF + ŠR  
14 519 680,22 €  
38 000,00 €  
14 557 680,22 €  
4 000  
1 000  
zamestnávateľ  
611 354,96 €  
152 838,74 €  
0 €  
611 354,96 €  
154 838,74 €  
5% CCP z 2-násobku  
ŢM  
obec+VUC  
2 000,00 €  
Zdroj: MPSVR SR, vlastné prepočty  
Pozn.: priemerná výška príspevku (stĺ. 2) je vypočítaná ako priemer maximálnej výšky príspevku (stanovenej zákonom) a  
minimálnej výšky príspevku (z minimálnej mzdy)