Príloha č. 2
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
32 290 046
44 859 830
41 986 060
39 254 840
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
z toho:
- vplyv na ŠR
32 275 700
44 716 000
41 837 700
39 100 000
- vplyv na územnú samosprávu
14 346
143 830
149 060
154 840
Celková zamestnanosť
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
32 275 700
44 716 000
41 837 700
39 100 000
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)
32 290 046
44 859 830
41 986 060
39 254 840
z toho vplyv na ŠR
32 275 700
44 716 000
41 837 700
39 100 000
financovanie zabezpečené v rozpočte
v rámci kapitoly 22-MPSVR SR
32 275 700
44 716 000
41 837 700
39 100 000
ostatné zdroje financovania
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv
na kapitolu 22 –MPSVR SR
0
0
0
0
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Príloha č. 2
1
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši?
A.Predĺženie účinnosti poskytovania príspevku na podporu udržania zamestnanosti (§ 50d) do 31.12. 2011.
B. Zavedenie nového príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie 50j). Príspevok sa navrhuje poskytovať zamestnávateľovi, ktorý príjme na vytvorené pracovné miesto do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak pracovný pomer je dohodnutý na druh prác, ktoré súvisia s realizáciou opatrení na ochranu pred povodňami alebo s riešením následkov mimoriadnej situácie v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času. Za zamestnávateľa sa na účely tohto ustanovenia považuje obec, právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec, právnická osoba, ktorá je správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcom drobných vodných tokov a jej vnútorné organizačné jednotky alebo právnická osoba založená štátom, ktorá je správcom odvodňovacích systémov. Príspevok sa navrhuje poskytovať mesačne vo výške 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške celkovej ceny práce vypočítanej zo sumy dvojnásobku životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe, platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje, najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov. Zamestnávateľovi, ktorým je obec, sa navrhuje jednorazovo poskytovať aj príspevok na úhradu časti nákladov na pracovné náradie potrebné na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami alebo na odstraňovanie následkov mimoriadnej situácie vo výše 95 % preukázaných nákladov na pracovné náradie, najviac vo výške 40 eur na jedno vytvorené pracovné miesto. Príspevok bude financovaný zo zdrojov ESF a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky zabezpečené v rámci alokácie na Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
C. Ustanovenie minimálneho rozsahu trvania výkonu absolventskej praxe 51). Finančné prostriedky zabezpečené v rámci alokácie na Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, konkrétne na realizáciu Národného projektu IX.
D. Vypustenie príspevku na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce 51a) a príspevku na presťahovanie za prácou 53a) z dôvodu ich nízkej miery využívania. Finančné prostriedky boli zabezpečené v rámci alokácie na Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, konkrétne na realizáciu Národného projektu I-2. Dopad na verejné financie sa nepredpokladá, resp. je minimálny. Od začiatku realizácie § 51a nebola predložená žiadna žiadosť o príspevok a na príspevok § 53a boli v priemere na 40 žiadateľov ročne vynaložené finančné prostriedky v sume cca 30 tis. eur.
E. Nové zadefinovanie projektov v § 54 „Pilotné projekty“, ktorým sa vytvárajú predpoklady len na realizáciu pilotných projektov na overenie nových aktívnych opatrení na trhu práce. Ustanovuje sa proces schvaľovania, realizácie a financovania týchto pilotných projektov, ktoré sa považujú taktiež za aktívne opatrenia na trhu práce.
Príloha č. 2
2
F. Spresnenie podmienky pre poskytovanie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska 56). Finančné prostriedky zabezpečené v rámci alokácie na Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, konkrétne na realizáciu Národného projektu II-2.
G. Úprava podmienok poskytovania príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní 56a). Navrhovaným novým znením sa stanovuje maximálna mesačná výška mzdy zamestnanca, z ktorej sa vypočítava výška príspevku a zároveň sa ustanovuje podmienka, že tento príspevok sa bude poskytovať iba na zamestnanca, ktorý pracuje v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Finančné prostriedky zabezpečené v rámci alokácie na Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, konkrétne na realizáciu Národného projektu II-2.
H. Úprava podmienok na opätovné poskytnutie príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (§ 57). Finančné prostriedky zabezpečené v rámci alokácie na Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, konkrétne na realizáciu Národného projektu II-2.
Kto bude návrh implementovať?
Uvedené aktívne opatrenia trhu práce realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.
Kde sa budú služby poskytovať?
Príspevky sa budú poskytovať prostredníctvom 46 úradov práce, sociálnych vec a rodiny na celom území Slovenskej republiky.
Príloha č. 2
3
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
zmena sadzby
x zmena v nároku
x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Tabuľka č. 3
Odhadované objemy
Objem aktivít
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
Príspevok na podporu udržania zamestnanosti (§ 50 d)
9 000
11 000
0
0
Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
(50 j)
500
5 000
5 000
5 000
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe (§ 51)
14 830
13 234
13 220
8 805
Príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce (§ 51a)
0
0
0
0
Príspevok na presťahovanie za prácou (§ 53a)
40
-40
-40
-40
Pilotné projekty (§ 54)
3 000
500
500
500
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 56)
1 480
1 600
1 680
1 680
Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (§ 56a)
300
350
370
370
Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (§ 57)
500
500
500
500
Pozn.: Uvedené údaje v tabuľke predpokladané počty zaradených uchádzačov o zamestnanie, resp. podporených pracovných miest na jednotlivé aktívne opatrenia na trhu práce, na základe ktorých sa odhadovali finančné nároky.
Príloha č. 2
4
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Pri odhadoch objemu finančných prostriedkov, ktoré budú mať vplyv na rozpočet verejnej správy sa vychádzalo z:
predpokladaného počtu poberateľov príspevkov v jednotlivých rokoch na základe vývoja počtu poberateľov v predchádzajúcom období,
maximálnej výšky príspevku stanovenej zákonom,
vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za 1. 3. štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje (Makroekonomická prognóza MF SR na roky 2010 2013 z júna 2010) a celkovej ceny práce,
vývoja reálneho čerpania finančných prostriedkov na jednotlivé príspevky v predchádzajúcich rokoch,
celkového objemu finančných prostriedkov, ktoré rozpočtované v rámci kapitoly Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na program 06G – Ľudské zdroje.
V jednotlivých rokoch predpokladáme nasledujúce nároky na rozpočet verejnej správy:
V roku 2010 realizáciou uvedených aktívnych opatrení na trhu práce predpokladáme nároky na rozpočet verejnej správy v objeme 32 290 tis. eur, z toho zvýšené nároky na rozpočet územnej samosprávy na príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie 50j) v sume 14,3 tis. eur. Ostatné finančné prostriedky v sume 32 276 tis. eur zabezpečené v rámci kapitoly 22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, tom 5 277 tis. eur v rámci alokácie na prioritnej osi 1, opatrení 1.1. Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a 26 999 tis. na zdroji 111 – štátny rozpočet.
V roku 2011 realizáciou uvedených aktívnych opatrení na trhu práce predpokladáme nároky na rozpočet verejnej správy v objeme 44 860 tis. eur, z toho 44 716 tis. eur, ktoré Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozpočtované v návrhu rozpočtu kapitoly, v tom na prioritnej osi 1, opatrení 1.1. Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v sume 40 416 tis. eur a 4 300 tis. eur na zdroji 111 štátny rozpočet. Na rozpočet územnej samosprávy na príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie 50j) je dopad v sume 143,8 tis. eur.
V roku 2012 realizáciou uvedených aktívnych opatrení na trhu práce predpokladáme nároky na rozpočet verejnej správy v objeme 41 986 tis. eur, z toho 41 537 tis. eur, ktoré Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozpočtované v návrhu rozpočtu kapitoly v rámci alokácie na prioritnej osi 1, opatrení 1.1. Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a 300 tis. eur na zdroji 111 štátny rozpočet. Na rozpočet územnej samosprávy na príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie 50j) je dopad v sume 149 tis. eur.
V roku 2013 realizáciou uvedených aktívnych opatrení na trhu práce predpokladáme nároky na rozpočet verejnej správy v objeme 39 255 tis. eur, z toho 39 100 tis. eur nároky štátny rozpočet, ktoré ministerstvo v návrhu rozpisu limitov rozpočtu kapitoly 22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (v tom 14 600 tis. eur v rámci alokácie na prioritnej osi 1, opatrení 1.1. Operačného programu Zamestnanosť a sociálna
Príloha č. 2
5
inklúzia a 24 500 tis. eur na zdroji 111 štátny rozpočet). Na rozpočet územnej samosprávy na realizáciu príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie 50j) je dopad v sume 154,8 tis. eur.
Odhadované finančné prostriedky (v eur)
Aktívne opatrenie na trhu práce
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
Príspevok na podporu udržania zamestnanosti (§ 50 d)
4 000 000
4 000 000
0
0
446 700
13 500 000
14 000 000
14 600 000
Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
(50 j)
Finančné prostriedky na roky 2010 až 2013zabezpečené v rámci alokácie na Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
14 000 000
13 700 000
13 500 000
10 000 000
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe (§ 51)
Finančné prostriedky na roky 2011 a 2012zabezpečené zo zdroja EÚ a spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu v rámci Národného projektu IX. V roku 2010 je financovanie zabezpečené zo štátneho rozpočtu v sume 9,2 mil. eur a zo zdroja EÚ v sume 4,8 mil. eur.
Príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce (§ 51a)
0
0
0
0
Príspevok na presťahovanie za prácou (§ 53a)
30 000
0
0
0
Pilotné projekty (§ 54)
1 800 000
300 000
300 000
300 000
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 56)
7 500 000
8 480 000
9 156 000
9 240 000
Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (§ 56a)
458 000
546 000
581 000
585 000
4 041 000
4 190 000
4 300 000
4 375 000
Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (§ 57)
Finančné prostriedky na realizáciu opatrení §§ 56, 56a a 57 na roky 2011 a 2012 sú zabezpečené zo zdroja EÚ a spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu v rámci Národného projektu II-2.
Pozn.: Odhadované finančné prostriedky sa týkajú len kapitoly 22-MPSVR SR.
Záver:
Finančný dopad z predkladaného návrhu zákona kapitola 22 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zabezpečí v rámci limitov príjmov a výdavkov rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.
Príloha č. 2
6
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
Príloha č. 2
7
Tabuľka č. 5
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
poznámka
MPSVR SR MEDZIREZORTNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE 06G
Bežné výdavky (600)
32 275 700
44 716 000
41 837 700
39 100 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
32 275 700
44 716 000
41 837 700
39 100 000
642 032 – Bežné transfery na aktívne opatrenia trhu práce
32 275 700
44 716 000
41 837 700
39 100 000
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
32 275 700
44 716 000
41 837 700
39 100 000
z toho výdavky na ŠR
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Kapitálové výdavky (700)
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Príloha č. 2
8
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
poznámka
ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA
Bežné výdavky (600)
14 346
143 830
149 060
154 840
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
642 032 – Bežné transfery na aktívne opatrenia trhu práce
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky územnej samosprávy celkom
14 346
143 830
149 060
154 840
z toho výdavky na ŠR
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Kapitálové výdavky (700)
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Príloha č. 2
9
Tabuľka č. 6
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Počet zamestnancov celkom*
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka
Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“
* počet zamestnancov, mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...)
Príloha č. 2
10