Príloha č.1
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Termín začatia a ukončenia PPK: 9. – 11. augusta 2010
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Navrhované zmeny
A. Predĺženie účinnosti poskytovania príspevku na podporu udržania zamestnanosti (§ 50d) do 31.12. 2011. Dopad na verejné financie je vyčíslený v prílohe č. 2.
B. Zavedenie nového príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie 50j). Príspevok sa navrhuje poskytovať zamestnávateľovi, ktorý príjme na vytvorené pracovné miesto do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak pracovný pomer je dohodnutý na druh prác, ktoré súvisia s realizáciou opatrení na ochranu pred povodňami alebo s riešením následkov mimoriadnej situácie v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času. Za zamestnávateľa sa na účely tohto ustanovenia považuje obec, právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec, právnická osoba, ktorá je správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcom drobných vodných tokov a jej vnútorné organizačné jednotky alebo právnická osoba založená štátom, ktorá je správcom odvodňovacích systémov. Príspevok sa navrhuje poskytovať mesačne vo výške 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške celkovej ceny práce vypočítanej zo sumy dvojnásobku životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe, platnej
Príloha č.1
k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje, najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov. Zamestnávateľovi, ktorým je obec, sa navrhuje jednorazovo poskytovať aj príspevok na úhradu časti nákladov na pracovné náradie potrebné na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami alebo na odstraňovanie následkov mimoriadnej situácie vo výše 95% preukázaných nákladov na pracovné náradie, najviac vo výške 40 eur na jedno vytvorené pracovné miesto. Príspevok bude financovaný zo zdrojov ESF a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky zabezpečené v rámci alokácie na Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
C. Ustanovenie minimálneho rozsahu trvania výkonu absolventskej praxe 51). Finančné prostriedky zabezpečené v rámci alokácie na Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, konkrétne na realizáciu Národného projektu IX.
D. Vypustenie príspevku na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce 51a) a príspevku na presťahovanie za prácou 53a) z dôvodu ich nízkej miery využívania. Finančné prostriedky boli zabezpečené v rámci alokácie na Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, konkrétne na realizáciu Národného projektu I-2. Dopad na verejné financie sa nepredpokladá, resp. je minimálny. Od začiatku realizácie § 51a nebola predložená žiadna žiadosť o príspevok a na príspevok § 53a boli v priemere na 40 žiadateľov ročne vynaložené finančné prostriedky v sume cca 30 tis. eur.
E. Nové zadefinovanie projektov v § 54 „Pilotné projekty“, ktorým sa vytvárajú predpoklady len na realizáciu pilotných projektov na overenie nových aktívnych opatrení na trhu práce. Ustanovuje sa proces schvaľovania, realizácie a financovania týchto pilotných projektov, ktoré sa považujú taktiež za aktívne opatrenia na trhu práce.
F. Spresnenie podmienky pre poskytovanie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska 56). Finančné prostriedky zabezpečené v rámci alokácie na Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, konkrétne na realizáciu Národného projektu II-2.
G. Úprava podmienok poskytovania príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní 56a). Navrhovaným novým znením sa stanovuje maximálna mesačná výška mzdy zamestnanca, z ktorej sa vypočítava výška príspevku a zároveň sa ustanovuje podmienka, že tento príspevok sa bude poskytovať iba na zamestnanca, ktorý pracuje v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Finančné prostriedky zabezpečené v rámci alokácie na Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, konkrétne na realizáciu Národného projektu II-2.
H. Úprava podmienok na opätovné poskytnutie príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (§ 57). Finančné prostriedky zabezpečené v rámci alokácie na Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, konkrétne na realizáciu Národného projektu II-2.
Navrhované zmeny budú mať celkovo pozitívny vplyv na zamestnanosť, najmä predĺžením účinnosti poskytovania príspevku na podporu udržania zamestnanosti podľa § 50d ako protikrízového opatrenia do konca roku 2011 a zavedením nového príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j. Mierny negatívny vplyv na zamestnanosť očakávame iba
Príloha č.1
pri vpustení príspevku na presťahovanie za prácou 53a), ktorý ročne využilo v priemere 40 žiadateľov.
A.4. Alternatívne riešenia
-
A.5. Stanovisko gestorov
Ministerstvo financií SR:
1. V doložke vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“) žiadam
a) v časti 2.1. tabuľke č. 1 správne uviesť financovanie zabezpečené v rozpočte, pretože v časti 2.2. tabuľke č. 2 je uvedený aj vplyv, ktorý je zabezpečený v rámci kapitoly MPSVR SR,
b) objasniť rozdiel vyplývajúci z údajov v časti 2.2. tabuľke č. 2, kde je uvedené financovanie zabezpečené v rozpočte v sume 32 275 700 eur, pričom podľa schváleného rozpočtu na rok 2010 sa na prvku 06G0404 a podpoložke 642 032 uvádza suma 6 638 782 eur.
2. V súčasnom období Ministerstvo financií SR predložilo jednotlivým rezortom návrh limitov príjmov a výdavkov na roky 2011 2013, ktoré rezorty rozpisujú na jednotlivé rozpočtové prvky v termíne do 23.8.2010. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť nie je možné posúdiť vplyvy uvádzané v doložke vplyvov, keďže predpokladanú úroveň výdavkov rezortu na jednotlivé nástroje aktívnej politiky trhu práce v rámci rozpočtových prvkov nie známe. Upozorňujem, že
a) Ministerstvo financií SR na uvedené rozpočtové obdobie účelovo určilo vybrané nástroje aktívnej politiky trhu práce (vynímajúc predmetný prvok 06G0404), a to pre rok 2011 vo výške 56,0 mil. eur (prvok 06G040M 35,9 mil. eur, 06G040N - 9,6mil. eur a 06G040O 10,5 mil. eur) a pre roky 2012 a 2013 vo výške 60,2 mil. eur (prvok 06G040M 37,9 mil. eur, 06G040N - 9,6mil. eur a 06G040O – 12,7 mil. eur),
b) rozpis limitov neposkytuje informáciu o výške alokovaných zdrojov podľa jednotlivých nástrojov aktívnej politiky trhu práce a Národných projektov, ako sa uvádza v časti 2.3. doložky vplyvov. Na základe vyššie uvedených skutočností nemožno objektívne posúdiť predloženú doložku vplyvov, konkrétne financovanie zabezpečené v rozpočte kapitoly MPSVR SR na roky 2011 až 2013 na prvku 06G0404,
c) doplniť štruktúru zdrojov krytia jednotlivých vplyvov, a to podľa nástrojov aktívnej politiky trhu práce, jednotlivých rozpočtových prvkov, ako i podľa zdrojov ich krytia, t.j. štátny rozpočet, EU prostriedky a spolufinancovanie.
3. Žiadam, aby rozpočtovo nekrytý vplyv kapitola zabezpečila v rámci limitov príjmov a výdavkov rozpočtu verejnej správy na roky 2011 2013 bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.
Stanovisko predkladateľa: Akceptované
Príloha č.1
Pripomienky MF SR boli prerokované na konferenčnom pripomienkovom konaní dňa 12. 8. 2010 a doložka v časti „Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu“ bola upravená o vznesené pripomienky.
Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR:
V návrhu zákona o službách zamestnanosti doložka pre posudzovanie vplyvov uvádza, že predmetný návrh zákona nemá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie. Domnievame sa, že uvedená formulácia nie je správna a predmetný zákon pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie. §50j predmetného zákona umožňuje podnikateľským subjektom na základe žiadosti a následne uzatvorenej dohody získať príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami..., ako aj príspevok na úhradu časti nákladov na technické zabezpečenie, čo podľa nášho názoru vytvára pozitívne vplyvy na podnikanie vytvorenie pracovných miest a udržanie zamestnanosti, zníženie mzdových nákladov na takto vytvorené pracovné miesta (z dôvodu príspevku). Samotný návrh novelizácie zákona z dôvodu zavedenia ďalších príspevkov zavádza i povinnosť úradu poskytnúť zamestnávateľovi takýto príspevok na základe dohody a povinnosť zamestnávateľa predložiť do stanoveného termínu pracovné zmluvy zamestnancov – čo je bežná prax.
Stanovisko predkladateľa: Akceptované
Doložka vybraných vplyvov bola doplnená v zmysle pripomienky o časť „Vplyvy na podnikateľské prostredie“.
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR:
Bez pripomienok k doložke vybraných vplyvov.