1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“), predstavuje východiskový rámec na realizáciu nových legislatívnych úprav v oblasti služieb zamestnanosti nevyhnutne vyplývajúcich zo zmenených spoločensko-ekonomických podmienok. Návrhom zákona sa vytvára legislatívne prostredie na predchádzanie vzniku povodní a na riešenie následkov povodní, ktoré sa v ostatnom období stali výraznými mimoriadnymi udalosťami v Slovenskej republike a napriek obdobiu, ktoré uplynulo, si naďalej vyžadujú ďalšie nevyhnuté riešenia a nové prístupy k zabráneniu dopadov na občanov Slovenskej republiky. Návrh zákona sa odôvodňuje aj výraznými aktuálnymi podnetmi aplikačnej praxe tak, aby sa zefektívnili procesy v oblasti financovania aktívnych opatrení na trhu práce, zabránilo sa špekuláciám a zneužívaniu finančných prostriedkov verejnej správy vyčlenených na realizáciu aktívnej politiky trhu práce.
Cieľom návrhu zákona v čl. I je najmä:
-zabezpečiť predĺženie účinnosti jedného z hlavných dočasných opatrení na zmiernenie dopadov globálnej ekonomickej krízy na zamestnanosť, ktorým je príspevok na podporu udržania zamestnanosti 50d) s progresívnym mechanizmom zníženého odvodového zaťaženia pre zamestnávateľov, a to do konca roku 2011;
-podporiť obce alebo samosprávne kraje, právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, právnické osoby, ktoré správcom vodných tokov a právnickú osobu založenú štátom, ktorá je správcom odvodňovacích systémov tak, aby na účely predchádzania a odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti mohli vytvárať nové dočasné pracovné miesta, na ktoré budú prijímať uchádzačov o zamestnanie, a to zavedením nového príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie 50j); príspevok sa bude poskytovať na úhradu časti mzdových nákladov na zamestnancov prijatých na práce, ktoré súvisia s realizáciou opatrení na ochranu pred povodňami a s riešením následkov mimoriadnej situácie a zamestnávateľovi, ktorým je obec, aj na úhradu časti nákladov na pracovné náradie potrebné na prevenciu alebo na odstraňovanie následkov mimoriadnej situácie;
-vypustiť niektoré aktívne opatrenia na trhu práce z dôvodu nízkej miery ich využívania, a to príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce (§ 51a) a príspevok na presťahovanie za prácou (§ 53a);
-spresniť obdobie skončenia zapracovania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie tak, aby v aplikačnej praxi nedochádzalo k zneužívaniu tohto obdobia na účely odďaľovania prijatia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie do pracovného pomeru;
-ustanoviť minimálny rozsah trvania výkonu absolventskej praxe najmenej 3 mesiace;
-spresniť podmienku pre poskytovanie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zamestnávateľovi tak, aby bolo jednoznačné, že príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska sa poskytuje len na uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie;
-stanoviť maximálnu výšku príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní a spresniť rozsah pracovného času na tento účel;
2
-upraviť všetky mechanizmy súvisiace so schvaľovaním a realizáciou projektov a programov aktívnych opatrení trhu práce v záujme zefektívnenia využívania finančných prostriedkov verejnej správy, resp. spoluúčasti štátu na financovaní projektov ESF;
-spresniť kompetencie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k realizácii projektov;
-zosúladiť právny stav vyplývajúci zo zákona o službách zamestnanosti s právnym stavom vyplývajúcim zo zákona o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 27);
-zosúladiť náhradné plnenie formou zadávania zákazky a odoberania výrobkov ako náhradného plnenia namiesto zamestnávania povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím nadväzne na zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaním v súlade so závermi z kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR, vzťahujúce sa na vykonanú kontrolu programov, resp. nástrojov zameraných na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím vo verejnom sektore.
V nadväznosti na navrhované zmeny a doplnenia v čl. I sa súčasne navrhuje v čl. II a čl. III upraviť zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 49/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.
Doložka o posúdení vybraných vplyvov je súčasťou dôvodovej správy a viaže sa k navrhovaným zmenám, o ktorých sa predpokladá, že budú mať vplyv na niektoré z posudzovaných oblastí.