1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
63
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 12 písm. e) sa vypúšťajú slová „vypracúvaní a“.
2.V § 12 písmeno g) znie:
„g) realizovať projekty a programy podľa § 45, § 53c, § 53d a § 54,“.
3.V § 13 ods. 1 písm. n) sa vypúšťajú slová „schvaľovať a“.
4.V § 13 ods. 1 písm. o) sa vypúšťajú slová „vypracúvať a“.
5.V § 13 ods. 1 písmeno p) znie:
„p) spolupracovať s partnerstvom pri realizácii projektov alebo programov podľa § 10 ods. 2,“.
6.V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno ab).
Doterajšie písmená ac) až ai) sa označujú ako písmená ab) až ah).
7.V § 18 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „vrátane projektov a programov podľa § 54 ods. 2 písm. c) a d)“.
2
8.§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Zrušenie oprávnenia na činnosť sprostredkovateľa
alebo pozastavenie činnosti sprostredkovateľa
Pri zrušení oprávnenia na činnosť sprostredkovateľa alebo pri pozastavení činnosti sprostredkovateľa sa postupuje podľa osobitného predpisu.11)“.
9.V § 45 ods. 2 sa vypúšťa slovo „regionálne,“.
10.V § 45 ods. 3 sa slová „Regionálne, národné,“ nahrádzajú slovom „Národné“.
11.V § 46 ods. 3 prvá veta znie: „Ústredie a úrad môžu zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie v národných alebo pilotných projektoch vzdelávania a prípravy pre trh práce schválených ministerstvom.“.
12.V § 47 sa vypúšťa odsek 6.
13.V § 49a ods. 10 písm. j) sa za slová „zapracovania, že“ vkladajú slová „nasledujúci deň“.
14.§ 49a sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Ak si poskytovateľ zapracovania nesplní záväzok podľa odseku 10 písm. j), novú dohodu podľa odseku 10 je možné uzatvoriť najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa porušenia záväzku podľa odseku 10 písm. j).“.
15.V § 50 ods. 1, § 50a ods. 5, § 50c ods. 2 a § 50i ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 51a,“.
16.Za § 50i sa vkladá § 50j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠50j
Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení
na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
(1) Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje zamestnávateľovi podľa odseku 3, ktorý na vytvorené pracovné miesto príjme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak pracovný pomer je dohodnutý v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času a na druh prác, ktoré súvisia s realizáciou opatrení na ochranu pred povodňami alebo s riešením následkov mimoriadnej situácie. Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie uchádzača o zamestnanie, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50a, § 50c, § 50d, § 50e, § 50i, § 51a, § 52, § 52a, § 56 a 56a.
(2) Príspevok sa poskytuje na
a)realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami podľa osobitného predpisu,54)
b)riešenie následkov mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa osobitného predpisu.55)
3
(3) Na účely poskytovania príspevku sa za zamestnávateľa považuje
a)obec alebo samosprávny kraj,
b)právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj,
c)právnická osoba, ktorá je správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcom drobných vodných tokov,56) a jej vnútorné organizačné jednotky,57)
d)právnická osoba založená štátom, ktorá je správcom odvodňovacích systémov vo vlastníctve štátu.
(4) Príspevok sa poskytuje najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov. Príspevok sa poskytuje mesačne vo výške 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške celkovej ceny práce vypočítanej zo sumy dvojnásobku životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa osobitného predpisu46e) platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje.
(5) Zamestnávateľovi podľa odseku 3 písm. a) sa jednorazovo poskytuje príspevok aj na úhradu časti nákladov na pracovné náradie potrebné na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami alebo na riešenie následkov mimoriadnej situácie vo výške 95 % preukázaných nákladov na pracovné náradie, najviac vo výške 40 eur na jedno vytvorené pracovné miesto.
(6) U zamestnávateľa podľa odseku 3 písm. b) až d) sa postupuje v rozsahu a za podmienok podľa osobitného predpisu.58)
(7) Zamestnávateľ môže o príspevok z dôvodu riešenia následkov mimoriadnej situácie požiadať najneskôr do šiestich mesiacov od vyhlásenia mimoriadnej situácie.
(8) Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ sídlo, ak o tento príspevok zamestnávateľ písomne požiada; zamestnávateľovi podľa odseku 3 písm. d) poskytuje príspevok úrad, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie bol vedený zamestnanec prijatý na vytvorené pracovné miesto. Príspevok sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody podľa odseku 9.
(9) Dohoda podľa odseku 8 obsahuje
a)osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)dátum vyhlásenia mimoriadnej situácie, ak sa príspevok poskytuje na riešenie následkov mimoriadnej situácie,
c)počet vytvorených pracovných miest, účel poskytovaného príspevku a dohodnutý druh vykonávaných prác,
d)dátum vzniku pracovného pomeru,
e)výšku príspevku,
f)podmienky a spôsob poskytovania príspevku,
g)spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
i)spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
j)záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží úradu pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru,
4
k)záväzok úradu, že bude zamestnávateľovi poskytovať príspevok podľa odseku 4 mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom,
l)záväzok úradu, že poskytne príspevok podľa odseku 5 najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom podľa odseku 3 písm. a),
m)záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
n)ďalšie dohodnuté náležitosti.
(10) Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého zamestnávanie sa mu poskytuje príspevok, dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.35)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 54 až 58 znejú:
54)Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
55)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
56)§ 48 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
57)§ 10 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
58)Nariadenie (ES) č. 1998/2006.“.
17.V § 51 ods. 4 prvej vete sa za slovo „vykonáva“ vkladajú slová „najmenej 3 mesiace a“.
18.§ 51a sa vypúšťa.
19.V § 53 odsek 3 znie:
„(3) Príspevok na dochádzku sa poskytuje v sume preukázaných cestovných výdavkov, najviac v sume 135 eur mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby.“.
20.§ 53a sa vypúšťa.
21.V § 53c odsek 2 znie:
„(2) Podpora začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce sa uskutočňuje formou národného projektu, ktorý schvaľuje ministerstvo najmenej pre územný obvod kraja. Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) realizuje projekt, vypláca príspevky a dávky a poskytuje ďalšie dohodnuté plnenia na základe uzatvorenej písomnej dohody s ústredím alebo úradom.“.
22.§ 54 vrátane nadpisu znie:
㤠54
Pilotné projekty
Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj pilotné projekty na overovanie nových aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie a úrad; tieto projekty financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a spolufinancované zo štátneho rozpočtu alebo sú financované zo štátneho rozpočtu.“.
5
Poznámka pod čiarou k odkazu 59a sa vypúšťa.
23.V § 56 ods. 1 sa slová „občana so zdravotným postihnutím“ nahrádzajú slovami „uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie“.
24.V § 56 ods. 4 a § 56a ods. 3 sa za slovami „§ 50c“ vypúšťa čiarka a slová „§ 51a“.
25.V § 56a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Príspevok sa poskytuje na občana so zdravotným postihnutím, ktorý pre zamestnávateľa vykonáva prácu najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.“.
26.V § 56a odsek 2 znie:
„(2) Mesačná výška príspevku je
a) 0,72-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorý pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, najviac vo výške 0,72-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b)0,36-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorý pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 40 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, najviac vo výške 0,36-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.“.
27.§ 57 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Príspevok sa opätovne poskytne najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú bol príspevok poskytnutý.“.
28.V § 63 ods. 1 písm. d) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a za slová „vedie občanov so zdravotným postihnutím“ sa vkladá čiarka.
29.§ 64 vrátane nadpisu znie:
㤠64
Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania
občanov so zdravotným postihnutím
(1) Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
6
(2) Zákazka na účely tohto zákona je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizovaná medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d), a chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom alebo občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
(3) Tovar na účely tohto zákona je výrobok zhotovený chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom alebo občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, a je určený na predaj.
(4) Služba na účely tohto zákona je služba, ktorá je poskytovaná chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom alebo občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
(5) Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky. Výsledná suma vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na euro nadol.
(6) Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň z pridanej hodnoty. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa osobitného predpisu.46b)
(7) Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d), ktorých si zamestnávateľ môže započítať, je potrebné odobrať tovar alebo prijať službu vo výške podielu celkovej sumy platieb za odobratý tovar alebo prijaté služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d), po započítaní alebo nezapočítaní dane z pridanej hodnoty do ceny odobratých tovarov alebo prijatých služieb podľa odseku 6 a výškou zákazky podľa odseku 5. Výsledná hodnota vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.
(8) Ak chránená dielňa alebo občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, realizujú činnosti spojené s nákupom a predajom výrobkov, ktoré nezhotovujú, na účely odseku 7 sa zamestnávateľovi, ktorý odoberá takéto výrobky, započítava výška 10 % peňažného plnenia bez započítania dane z pridanej hodnoty.
(9) Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.“.
30.§ 64a sa vypúšťa.
31.V § 65a sa za slovami „§ 64“ vypúšťa čiarka a slová „§ 64a“.
7
32.V § 65b sa vypúšťajú slová „§ 51a“, slová „§ 53a,“, slová „§ 54,“ a slová „§ 64a,“.
33.V § 69 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).
34.Za § 72m sa vkladajú § 72n až 72r, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠72n
O príspevok podľa § 50j z dôvodu riešenia následkov mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa osobitného predpisu55) v období od 1. mája 2010 do dňa vyhlásenia tohto zákona možno požiadať do šiestich mesiacov odo dňa vyhlásenia tohto zákona.
Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2010
§ 72o
(1) Príspevky podľa § 50e až 50h sa poskytujú najdlhšie do 31. decembra 2010.
(2) Príspevok podľa § 50d sa poskytuje najdlhšie do 31. decembra 2011.
(3) Ustanovenie § 72g sa od 1. decembra 2010 nepoužije.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
§ 72p
(1) Pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 51a, ktorá bola uzatvorená pred 1. januárom 2011, sa postupuje podľa ustanovení účinných do 31. decembra 2010.
(2) Pri poskytovaní príspevku na presťahovanie za prácou podľa § 53a, o ktorý občan požiadal pred 1. januárom 2011, sa postupuje podľa ustanovení účinných do 31. decembra 2010.
(3) Pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a, ktorá bola uzatvorená pred 1. januárom 2011, sa postupuje podľa ustanovení účinných od 1. januára 2011.
(4) Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) za rok 2010 zadaním zákazky podľa § 64 alebo odoberaním výrobkov alebo služieb podľa § 64a účinných do 31. decembra 2010 je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca 2011.
§ 72r
Projekty a programy schválené pred 1. januárom 2011 podľa § 54 účinného do 31. decembra 2010 sa dokončia podľa ustanovení účinných do 31. decembra 2010.“.
8
Čl. II
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 675/2006 Z. z., zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z. a zákona č. 572/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 12 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov
21)
schválených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”), alebo“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
21) § 46 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.
2. V § 12 ods. 3 písm. c) sa za slovo „úradom“ vkladajú slová „práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad”)“.
3. V § 12 ods. 4 písmeno b) znie:
„b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov
21)
schválených ministerstvom, alebo“.
4. Nadpis § 22 znie: „Pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny“.
5. V § 22 uvádzacia veta znie: „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny28)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
28) Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 49/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov sa mení takto:
V čl. III druhá veta znie: „Ustanovenia § 50e 50h v čl. I strácajú účinnosť 31. decembra 2010 a ustanovenie § 50d v čl. I stráca účinnosť 31. decembra 2011.“.
9
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 72o v tridsiatom štvrtom bode v čl. I a článku III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2010, a okrem prvého bodu pätnásteho bodu, sedemnásteho bodu tridsiateho tretieho bodu a § 72p a 72r v tridsiatom štvrtom bode v čl. I a článku II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.