Za bezchybnosť
Za MPSVR SR:
JUDr. Vlasta Husáriková
generálna riaditeľka sekcie legislatívy
Za Úrad vlády Slovenskej republiky
sekcia vládnej legislatívy:
Mgr. Zuzana Gálisová
generálny riaditeľ sekcie vládnej legislatívy:
JUDr. Štefan Grman, CSc.
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: ÚV – 32004/2010
Národnej rady
Slovenskej republiky
63
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
__________________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava august 2010
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: ÚV – 32004/2010
Národnej rady
Slovenskej republiky
63
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
___________________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava august 2010