Návrh
na skrátené legislatívne konanie
o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
___________________________________________________________________________
Z dôvodu potreby urýchleného prijatia opatrení na predchádzanie vzniku povodní a riešenia ich následkov, ktoré v ostatnom období výrazne ovplyvnili životy mnohých občanov Slovenskej republiky, ako aj riešenia následkov iných mimoriadnych situácií, je potrebné urýchlene umožniť zmenou zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vytvorenie legislatívnych podmienok, ktoré prispejú k vytváraniu pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie zameraných na predchádzanie vzniku povodní a riešenie ich následkov.
Uvedeným zákonom sa navrhuje podporiť prostredníctvom nového príspevku vybrané subjekty, ktorými obce a samosprávne kraje a nimi zriadené právnické osoby, právnické osoby, ktoré správcom vodných tokov a právnické osoby, založené štátom, ktoré správcami odvodňovacích systémov vo vlastníctve štátu, aby mohli vytvárať dočasné pracovné miesta, na ktoré budú prijímať uchádzačov o zamestnanie za účelom realizácie opatrení na ochranu pred povodňami v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a na riešenie následkov iných mimoriadnych situácií podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Návrhom sa zároveň zabezpečuje, aby sa tento príspevok mohol poskytnúť aj zamestnávateľom, ktorí budú riešiť následky mimoriadnej situácie vyhlásenej ešte pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a vznikli po 1. máji 2010.
Súčasne sa vzhľadom na aktuálny vývoj ekonomickej situácie navrhuje predĺženie účinnosti jedného z protikrízových opatrení, a to príspevku na podporu udržania zamestnanosti, o jeden rok, čím sa vytvoria predpoklady na udržanie pracovných miest u tých zamestnávateľov, u ktorých ešte v dôsledku prevádzkových ťažkostí spôsobených globálnou ekonomickou krízou hrozí prepúšťanie zamestnancov a rušenie pracovných miest.
Z dôvodu, že hrozia štátu značné hospodárske škody, je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Bratislava 18. augusta 2010