VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanieČíslo: UV-29862/2010
Národnej rady Slovenskej republiky
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ......................... 2010
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
zákon o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava august 2010