1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky predsedníčka vlády Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.
Cieľom predkladanej novely zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zmeny v organizácii a pôsobnosti viacerých ústredných orgánov štátnej správy.
Návrh zákona zohľadňuje zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktorý Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 11. augusta 2010. Týmto zákonom sa opätovne zriadilo Ministerstvo životného prostredia SR.
V predkladanom návrhu zákona sa podpredsedovi vlády, ktorý neriadi ministerstvo, zveruje právomoc usmerňovať a koordinovať plnenie úloh v oblasti ľudských práv, práv národnostných menšín, rovnakého zaobchádzania a rodovej rovnosti. Bude sa spolupodieľať na plnení úloh týkajúcich sa výchovy a vzdelávania vrátane výchovy a vzdelávania národnostných menšín. Podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo, bude plniť aj úlohy v oblasti podpory kultúry národnostných menšín a úlohy spočívajúce v prerozdeľovaní finančných prostriedkov určených na presadzovanie a dodržiavanie ľudských práv, na kultúru národnostných menšín a rodovú rovnosť. Tieto úlohy podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo, zabezpečuje prostredníctvom príslušného aparátu Úradu vlády SR. Rozsah úloh podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, ustanoví štatút schválený vládou SR.
Navrhuje sa, aby Ministerstvo hospodárstva SR v rámci svojej pôsobnosti v oblasti zahraničného obchodu zastrešovalo aj obchodovanie s vojenským materiálom. Ide o vrátenie kompetencie na Ministerstvo hospodárstva SR z dôvodu, že táto kompetencia patrí medzi obchodné činnosti a realizáciu produkcie slovenských výrobcov. Ďalej sa navrhuje, aby Ministerstvo hospodárstva SR bolo ústredným orgánom štátnej správy aj pre tvorbu zahraničnej obchodnej politiky.
Navrhuje sa, aby pôsobnosť v oblasti cestovného ruchu a koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie bola presunutá na Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Slovenskej republiky. Tento krok je zdôvodnený naliehavou potrebou zvýšenia efektívnosti čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Súčasne sa navrhuje, aby Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu SR koordinovalo prípravu politík regionálneho rozvoja, s tým že kompetencia v oblasti regionálneho rozvoja zostáva na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Z dôvodu racionalizácie štátnej správy prechádza i pôsobnosť v oblasti stavebnej výroby a stavebných výrobkov, tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu ako aj v oblasti verejných prác, stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov na Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu SR.
Navrhuje sa, aby Ministerstvo zahraničných vecí SR ako ústredný orgán štátnej správy v rámci riadenia zastupiteľských úradov SR riadilo aj obchodno-ekonomické oddelenia. S účinnosťou zákona bude Ministerstvo zahraničných vecí SR zabezpečovať koordináciu realizácie politík EÚ. Tieto zmeny vedené snahou o dosiahnutie maximálnej efektivity pri výkone činnosti v oblasti zahraničnej politiky.
2
Z dôvodu vyššie uvedených zmien dochádza k nevyhnutnej zmene názvov troch ministerstiev. Ide o Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR, ktorého názov sa mení na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky, ktorého názov sa mení na Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu SR a Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR, ktorého názov sa mení na Ministerstvo kultúry SR.
Predmetom návrhu zákona je aj zrušenie Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu a techniku a Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality ako stálych poradných orgánov. Tieto poradné orgány tak zostanú ako poradné orgány vlády Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. Súčasne sa zriaďuje Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ako stály poradný orgán vlády SR.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súlad návrhu zákona s právom EÚ je uvedený v doložke zlučiteľnosti.
Predpokladaný dopad návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie, na zamestnanosť, na podnikateľské prostredie a na informatizáciu spoločnosti je uvedený v doložke vybraných vplyvov.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie.
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
A.2. Vplyvy:
3
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa, aby podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo, usmerňoval a koordinoval plnenie úloh v oblasti ľudských práv, práv národnostných menšín, rovnakého zaobchádzania a rodovej rovnosti. Bude tiež dbať o presadzovanie dodržiavanie ľudských práv vrátane práv národnostných menšín, rovnakého zaobchádzania a rodovej rovnosti. V rámci spolupodieľania sa na plnení úloh týkajúcich sa výchovy a vzdelávania so zreteľom na výchovu a vzdelávanie národnostných menšín sa bude tento podpredseda vlády podieľať napr. na príprave koncepčných materiálov týkajúcich sa výchovy a vzdelávania národnostných menšín, prípadne formou kontrasignácie aj na riešení úloh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na tomto úseku. Taktiež bude zabezpečovať prerozdeľovanie finančných prostriedkov určených na presadzovanie a dodržiavanie ľudských práv, na kultúru národnostných menšín a rodovú rovnosť.
K bodu 2
Navrhuje sa, aby sa Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu a techniku a Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality zrušili ako stále poradné orgány vlády SR. Tieto poradné orgány tak zostanú ako poradné orgány vlády SR podľa § 2 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. Zriaďuje sa Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ako stály poradný orgán vlády SR.
4
K bodu 3
Navrhuje sa zmena názvu Ministerstva hospodárstva a výstavby SR na Ministerstvo hospodárstva SR. Táto zmena názvu je odôvodnená presunom kompetencií v oblasti stavebnej výroby a stavebných výrobkov, tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu z tohto ministerstva na Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu SR. Z dôvodu presunu kompetencií v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu sa navrhuje zmena názvu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu SR, na ktoré tieto kompetencie prechádzajú. Napokon dochádza i k zmene názvu Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR. Z dôvodu presunu oblasti cestovného ruchu na Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu SR je potrebné zmeniť názov Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR na Ministerstvo kultúry SR.
K bodom 4 a 5
Ide o legislatívnotechnické úpravy z dôvodu zmeny názvu Ministerstva hospodárstva a výstavby SR.
K bodu 6
Z dôvodu, že kompetencia v oblasti stavebných výrobkov prechádza z Ministerstva hospodárstva a výstavby SR na Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu SR, je potrebné z kompetencie ministerstva v oblasti priemyslu vyňať stavebné výrobky.
K bodu 7
Z dôvodu stále sa zvyšujúcich nárokov na energiu a jej efektívne využívanie je potrebné rozšíriť kompetenciu Ministerstva hospodárstva SR aj o oblasť energetickej efektívnosti.
K bodu 8
Ministerstvo hospodárstva SR bude opätovne v rámci zahraničného obchodu zabezpečovať aj pôsobnosť na úseku obchodu s vojenským materiálom. Obchodovanie s vojenským materiálom patrí medzi obchodné činnosti, a preto nie je dôvod, aby túto kompetenciu zabezpečovalo Ministerstvo obrany SR. Ku dňu účinnosti zákona sa navrhuje, aby Ministerstvo hospodárstva SR v rámci zahraničného obchodu tvorilo i zahraničnú obchodnú politiky.
K bodu 9
Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR v skutočnosti riadi úlohy hospodárskej mobilizácie. Koordinácia a metodické usmerňovanie je preto z tohto dôvodu nedostačujúce.
K bodu 10
Ministerstvo hospodárstva SR bude ústredným orgánom štátnej správy pre stratégiu podpory a realizácie inovácií v oblastiach podľa písmen a) d). Aplikovaný výskum a vývoj a inovácie musia reagovať na najdôležitejšie hospodárske výzvy a prispievať tak k ekonomickému rastu. Inovácie musia bezprostredne vychádzať z priorít hospodárskej politiky a reflektovať požiadavky podnikateľského prostredia. Podpora inovácií štátom je jednou z foriem podpory podnikateľského prostredia. Je nevyhnuté, aby Ministerstvo hospodárstva SR zastrešilo túto oblasť.
K bodu 11
5
Vypúšťajú sa písmená o) p) z dôvodu presunu pôsobnosti v oblasti stavebnej výroby a stavebných výrobkov, tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu z Ministerstva hospodárstva a výstavby SR na Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu SR. Tento presun sa uskutočňuje za účelom skvalitnenia výkonu činností v týchto oblastiach.
K bodu 12
Navrhuje sa, aby Ministerstvo hospodárstva SR určovalo aj kritéria pre výber zamestnancov obchodno-ekonomických oddelení. Toto ustanovenie nadobudne účinnosť 1. januára 2011.
K bodom 13 a 14
Ide o legislatívnotechnické úpravy z dôvodu zmeny názvu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu SR.
K bodu 15
Z dôvodu racionalizácie štátnej správy sa navrhuje aby, Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu SR bolo, okrem doterajších oblastí, ústredným orgánom štátnej správy aj pre verejné práce, stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov a pre stavebné výrobky a stavebnú výrobu, tvorbu a uskutočňovanie bytovej politiky a poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu. Rovnako sa jeho pôsobnosť rozširuje o oblasť cestovného ruchu.
K bodu 16
Navrhuje sa, aby koordinácia využívania finančných prostriedkov z fondov prešla z Úradu vlády SR na Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu SR. Agenda dopravy, regionálneho rozvoja ako aj cestovného ruchu je jednou z najrozsiahlejších oblastí čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ. Cieľom presunu koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov je zlepšenie čerpania týchto finančných prostriedkov. Koordinácia využívania finančných prostriedkov z fondov znamená, že Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu SR ako centrálny koordinačný orgán (CKO) bude koordinovať všetky operačné programy pre programové obdobie 2007 2013 na národnej úrovni. Úlohou CKO je metodicky usmerňovať a koordinovať procesy - programovanie, implementáciu, monitorovanie, hodnotenie a informovanie o štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde. Cieľom usmernení je zjednotenie jednotlivých procesov pre riadiace orgány v rámci implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Ustanovenie § 8 ods. 3 zákona nadobudne účinnosť 1. januára 2011. Rovnako sa navrhuje, aby Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu SR koordinovalo prípravu politík regionálneho rozvoja.
K bodu 17
Pôsobnosť Ministerstva vnútra SR v oblasti verejných prác, stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov prechádza z dôvodu racionalizácie štátnej správy na Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu SR. Z tohto dôvodu je potrebné vypustiť písmená e) a f) v § 11.
K bodu 18
Obchodovanie s vojenským materiálom je obchodnou činnosťou, a preto z vecného hľadiska prináleží táto kompetencia Ministerstvu hospodárstva SR.
K bodu 19
6
Navrhuje sa, aby Ministerstvo zahraničných vecí SR v rámci kompetencie riadenia zastupiteľských úradov SR riadilo aj obchodno-ekonomické oddelenia. Toto ustanovenie nadobudne účinnosť 1. januára 2011.
K bodu 20
Ide o precizovanie ustanovenia o vypovedaní medzinárodných zmlúv.
K bodu 21
S účinnosťou tohto zákona sa navrhuje, aby Ministerstvo zahraničných vecí SR zabezpečovalo koordináciu realizácie politík EÚ. Cieľom tejto úpravy je zvýšenie efektívnosti výkonu zahraničnej politiky, ktorá pri náraste konkurencie v globalizovanom svete získava mimoriadny význam. Tieto zmeny vedené snahou o dosiahnutie maximálnej efektivity pri výkone činnosti v rámci ústrednej štátnej správy v zahraničí.
K bodu 22
Pôsobnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti koordinácie realizácie stratégie zamestnanosti sa navrhuje vypustiť z dôvodu, že najviac pracovných príležitostí existuje a vzniká v súkromnom sektore, v štátnych organizáciách a inštitúciách územnej samosprávy verejného sektora, čo znamená, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR priamo nevytvára a ani nemôže realizovať tvorbu pracovných miest v týchto sektoroch.
K bodu 23
Ide o zosúladenie platnej terminológie. Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov bol zrušený zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Tento zákon v § 110 uvádza, že ak sa v iných právnych predpisoch používa pojem „sociálna pomoc“, rozumejú sa tým aj sociálne služby podľa tohto zákona. Podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti je upravená zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného poistenia. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, okrem iného, vypracúva koncepciu podpory sociálneho začlenenia fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti.
K bodu 24
Ide o zosúladenie so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K bodu 25
Ide o zosúladenie s platným právnym stavom, a to konkrétne s § 79 ods. 1 písm. d) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako ústredný orgán štátnej správy SR vykonáva dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.
K bodu 26
Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR na základe § 28 ods. 19 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) ustanovuje ďalšie spôsoby organizácie a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. Podľa § 52 ods. 6 školského zákona Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR ustanoví všeobecne
7
záväzným právnym predpisom spôsob organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, organizácie štúdia, prijímania žiakov na štúdium, priebehu a ukončovania štúdia, hodnotenia a klasifikácie, komisionálnych skúšok a súťaží. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR na základe § 53 ods. 11 školského zákona ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob prijímania do jazykových škôl, spôsob organizácie výchovy a vzdelávania v jazykových školách, obsah vzdelávania, spôsob hodnotenia študijných výsledkov a stupne náročnosti štátnych jazykových skúšok, organizáciu a postup získania oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky. Na základe týchto skutočností sa navrhuje precizovať ustanovenie § 17 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z..
K bodom 27 a 28
Ide o legislatívnotechnické úpravy z dôvodu zmeny názvu Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR na Ministerstvo kultúry SR.
K bodu 29
Navrhuje sa, aby oblasť podpory kultúry národnostných menšín bola v pôsobnosti podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo. Ide o nové nastavenie vzťahov smerom k národnostným menšinám, ktoré spočíva v úzkej spolupráci podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, a Úradu vlády SR. Cieľom takéhoto usporiadania vzťahov je, okrem iného, efektívne riešenie problémov v oblasti podpory kultúry národnostných menšín. Oblasť cestovného ruchu prechádza na Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu SR, ktoré má odborné predpoklady zastrešiť túto oblasť v požadovanej kvalite.
K bodu 30
Ide o legislatívnotechnickú úpravu, pretože kompetencia Úradu vlády SR v oblasti kontroly plnenia úloh z uznesenia vlády SR je vyjadrená v § 24 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. Z tohto dôvodu sa táto kompetencia v § 24 ods. 1 vypúšťa.
K bodu 31
Navrhuje sa, aby Úrad vlády SR plnil aj organizačné a technické úlohy v oblasti ľudských práv, práv národnostných menšín, rovnakého zaobchádzania a rodovej rovnosti. Cieľom tejto úpravy je, v spolupráci s podpredsedom vlády, ktorý neriadi ministerstvo, zefektívniť prácu v týchto oblastiach. Pretože koordinácia realizácie politík prechádza z Úradu vlády SR na Ministerstvo zahraničných vecí SR, navrhuje sa pôvodné znenie odseku 4 vypustiť.
K bodu 32
Odseky 5 a 6 sa vypúšťajú, pretože koordinácia využívania finančných prostriedkov z fondov prechádza na Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu SR. Koordinácia prípravy zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky SR sa vypúšťa z dôvodu nadbytočnosti takéhoto ustanovenia v zákone, pretože ide o úlohu vlády SR ustanovenú v čl. 119 písm. d) Ústavy SR.
K bodu 33
Ide o zosúladenie s platným právnym stavom. Podľa § 2 ods. 5 písm. i) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa tento zákon nevzťahuje na riaditeľa Národného bezpečnostného úradu. Zákon č. 400/2009 Z. z. zároveň v osobitnom článku V novelizoval zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom tejto novely bola aj úprava platových náležitostí pre riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, ktoré taxatívne ustanovené v § 71a ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. Z týchto dôvodov je potrebné zo
8
zákona č. 575/2001 Z. z. vypustiť ustanovenie o určovaní platu riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu.
K bodu 34
V § 40j sa zabezpečuje prechod pôsobnosti v oblasti zahraničného obchodu v časti riadenia obchodno-ekonomických oddelení z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. V odseku 2 sa ustanovuje nová terminológia vzhľadom na potreby navrhovanej zmeny. V odseku 3 sa zabezpečuje prechod práv a povinností zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov ako aj z iných právnych vzťahov zamestnancov z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. Rovnako sa zabezpečuje prechod majetku súvisiaci s prechodom kompetencie v oblasti zahraničného obchodu v časti riadenia obchodno-ekonomických oddelení. Podrobnosti o právach a povinnostiach vyplývajúcich z presunu tejto kompetencie, ako aj podrobnosti o prechode majetku sa upravia dohodou medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky. Toto ustanovenie nadobudne účinnosť 1. januára 2011.
V § 40k sa zabezpečuje prechod pôsobnosti v oblasti stavebnej výroby a stavebných výrobkov, tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu z Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Slovenskej republiky. V odseku 2 sa ustanovuje nová terminológia vzhľadom na potreby navrhovaných zmien. V odseku 3 sa zabezpečuje prechod práv a povinností zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov ako aj z iných právnych vzťahov zamestnancov z Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Slovenskej republiky. Rovnako sa zabezpečuje prechod majetku súvisiaci s prechodom kompetencií v oblasti stavebnej výroby a stavebných výrobkov, tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu. Podrobnosti o právach a povinnostiach vyplývajúcich z presunu týchto kompetencií, ako aj podrobnosti o prechode majetku sa upravia dohodou medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Slovenskej republiky.
V § 40l sa zabezpečuje prechod pôsobnosti v oblasti verejných prác, stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Slovenskej republiky. V odseku 2 sa ustanovuje nová terminológia vzhľadom na potreby navrhovaných zmien. V odseku 3 sa zabezpečuje prechod práv a povinností zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov ako aj z iných právnych vzťahov zamestnancov z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Slovenskej republiky. Rovnako sa zabezpečuje prechod majetku súvisiaci s prechodom kompetencií v oblasti verejných prác, stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov. Podrobnosti o právach a povinnostiach vyplývajúcich z presunu týchto kompetencií, ako aj podrobnosti o prechode majetku sa upravia dohodou medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Slovenskej republiky.
V § 40m sa zabezpečuje prechod pôsobnosti v oblasti obchodovania s vojenským materiálom z Ministerstva obrany Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
9
republiky. V odseku 2 sa ustanovuje nová terminológia vzhľadom na potreby navrhovaných zmien. V odseku 3 sa zabezpečuje prechod práv a povinností zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov ako aj z iných právnych vzťahov zamestnancov z Ministerstva obrany Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Rovnako sa zabezpečuje prechod majetku súvisiaci s prechodom kompetencií v oblasti obchodovania s vojenským materiálom. Podrobnosti o právach a povinnostiach vyplývajúcich z presunu týchto kompetencií, ako aj podrobnosti o prechode majetku sa upravia dohodou medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
V § 40n sa zabezpečuje prechod pôsobnosti v oblasti podpory kultúry národnostných menšín z Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky na podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo. V odseku 2 sa ustanovuje nová terminológia vzhľadom na potreby navrhovanej zmeny. V odseku 3 sa zabezpečuje prechod práv a povinností zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov ako aj z iných právnych vzťahov zamestnancov z Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky. Rovnako sa zabezpečuje prechod majetku súvisiaci s prechodom kompetencie v oblasti podpory kultúry národnostných menšín. Podrobnosti o právach a povinnostiach vyplývajúcich z presunu tejto kompetencie, ako aj podrobnosti o prechode majetku sa upravia dohodou medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Úradom vlády Slovenskej republiky a podpredsedom vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo.
V § 40o sa zabezpečuje prechod pôsobnosti v oblasti cestovného ruchu z Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Slovenskej republiky. V odseku 2 sa ustanovuje nová terminológia vzhľadom na potreby navrhovanej zmeny. V odseku 3 sa zabezpečuje prechod práv a povinností zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov ako aj z iných právnych vzťahov zamestnancov z Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Slovenskej republiky. Rovnako sa zabezpečuje prechod majetku súvisiaci s prechodom kompetencie v oblasti cestovného ruchu. Podrobnosti o právach a povinnostiach vyplývajúcich z presunu tejto kompetencie, ako aj podrobnosti o prechode majetku sa upravia dohodou medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Slovenskej republiky.
V § 40p sa zabezpečuje prechod pôsobnosti v oblasti koordinácie realizácie politík Európskej únie z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. V odseku 2 sa ustanovuje nová terminológia vzhľadom na potreby navrhovanej zmeny. V odseku 3 sa zabezpečuje prechod práv a povinností zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov ako aj z iných právnych vzťahov zamestnancov z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. Rovnako sa zabezpečuje prechod majetku súvisiaci s prechodom kompetencie v oblasti koordinácie realizácie politík Európskej únie. Podrobnosti o právach a povinnostiach vyplývajúcich z presunu tejto kompetencie, ako aj podrobnosti o prechode majetku sa upravia dohodou medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky.
V § 40q sa zabezpečuje prechod pôsobnosti v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo
10
dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Slovenskej republiky. V odseku 2 sa ustanovuje nová terminológia vzhľadom na potreby navrhovanej zmeny. V odseku 3 sa zabezpečuje prechod práv a povinností zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov ako aj z iných právnych vzťahov zamestnancov z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Slovenskej republiky. Rovnako sa zabezpečuje prechod majetku súvisiaci s prechodom kompetencie v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Podrobnosti o právach a povinnostiach vyplývajúcich z presunu tejto kompetencie, ako aj podrobnosti o prechode majetku sa upravia dohodou medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Slovenskej republiky. Toto ustanovene nadobudne účinnosť 1. januára 2011.
V § 40r sa vzhľadom na potreby navrhovaných zmien ustanovujú nové názvy troch ministerstiev. S účinnosťou tohto zákona sa názov
a) Ministerstva hospodárstva a výstavby SR mení na Ministerstvo hospodárstva SR,
b) Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR na Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu SR,
c) Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR na Ministerstvo kultúry SR.
V § 40s ods. 1 sa v súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti podľa § 40k ods. 1, § 40l ods. 1, § 40m ods. 1, § 40n ods. 1, § 40o ods. 1 a § 40p ods. 1 s účinnosťou od 1. novembra 2010 upravuje prechod zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti doterajšieho ústredného orgánu štátnej správy k právnickým osobám na preberajúci ústredný orgán štátnej správy.
V § 40s ods. 2 sa v súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti podľa § 40j ods. 1 a § 40q ods. 1 s účinnosťou od 1. januára 2011 upravuje prechod zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti doterajšieho ústredného orgánu štátnej správy k právnickým osobám na preberajúci ústredný orgán štátnej správy.
K Čl. II
V zákone o Národnej banke Slovenska sa navrhuje vypustiť ustanovenie § 13 ods. 3. Guvernér Národnej banky Slovenska sa bude zúčastňovať rokovania vlády SR podľa potreby.
K Čl. III
Právo predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR zúčastňovať sa rokovania vlády SR sa týmto nezrušuje. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR sa bude i naďalej podľa potreby zúčastňovať rokovania vlády SR.
K Čl. IV
V zákone o prokuratúre sa navrhuje vypustiť ustanovenie § 12 ods. 1. Generálny prokurátor SR sa bude i naďalej zúčastňovať rokovania vlády SR, a to podľa potreby.
K Čl. V
V zákone o sociálnom poistení sa navrhuje vypustiť ustanovenie § 122 ods. 4 písm. i). Riaditeľ Sociálnej poisťovne sa bude i naďalej v prípade potreby zúčastňovať rokovania vlády SR.
K Čl. VI
K bodu 1
V nadväznosti na navrhované kompetencie podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, sa v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy navrhuje, aby národná rada schvaľovala
11
výšku výdavkov na zabezpečenie úloh v pôsobnosti podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, čím sa dosiahne určitá nezávislosť pri zabezpečovaní potrebných prostriedkov na činnosti v jeho pôsobnosti. Výška výdavkov sa bude schvaľovať ako záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu.
K bodu 2
Z hľadiska tvorby a schvaľovania rozpočtu sa navrhuje v zákone prechodné ustanovenie, ktorým sa zabezpečí navrhovaný postup uplatniť pre rozpočet verejnej správy na roky 2011 až 2013.
K Čl. VII
Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality sa vypúšťa z ustanovenia, ktoré vymedzuje, ktoré poradné orgány vlády SR jej stálymi poradnými orgánmi. Keďže v § 5 ods. 2 zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality definovaná ako stály poradný orgán vlády, je potrebné slovo „stály“ z tohto zákona vypustiť.
K Čl. VIII
V rámci diplomatickej misie sa definuje obchodno-ekonomické oddelenie a ustanovujú sa jeho úlohy. Súčasne sa ustanovuje právo ministra zahraničných vecí SR rozhodnúť o zriadení alebo zrušení obchodno-ekonomického oddelenia, avšak po konzultácii s ministrom hospodárstva SR.
K Čl. IX
Navrhuje sa, aby tento zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 2010 okrem čl. I bodu 12, § 8 ods. 3 v bode 16, bodu 19, § 40j, § 40q a § 40s ods. 2 v bode 34 a čl. VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011. Táto delená účinnosť sa navrhuje z dôvodu zabezpečenia riadneho čerpania finančných prostriedkov z fondov a zabezpečenia kvalitného prechodu riadenia obchodno-ekonomických oddelení z Ministerstva hospodárstva SR na Ministerstvo zahraničných vecí SR.
Bratislava, 13. augusta 2010
Iveta R a d i č o v á v. r.