VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: ÚV- 31488/2010
Národnej rady Slovenskej republiky
54
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Iveta R a d i č o v á
predsedníčka vlády Slovenskej republiky
Bratislava, august 2010