ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
5. schôdza
Číslo: CRD-1905/2010
7
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 10. augusta 2010
k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rámcovou zmluvou medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Helénskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom (tlač 29) a
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
v y s l o v i ť s ú h l a s
s Rámcovou zmluvou medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Helénskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom;
2
B. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému materiálu predsedovi gestorského výboru – Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Radoslav Procházka predseda výboru
overovatelia výboru:
Róbert Madej
Jana Dubovcová