VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI
3. schôdza
8
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
zo 4. augusta 2010
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rámcovou zmluvou medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Helénskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom (tlač 29) a
A.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
podľa čl. 86 písmena d) Ústavy Slovenskej republiky
1.v y s l o v i ť s ú h l a s
s Rámcovou zmluvou medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Helénskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom
B.u k l a d á
predsedovi výboru
informovať Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor o výsledku prerokovania uvedeného materiálu.
Kamil Homoľa Ivan Štefanec
Dušan Švantner predseda výboru
overovateľ