N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
___________________________________________________________________
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-1982/2010
34
N á v r h
na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky ___________________________________________________________________
Na návrh poslancov členov Klubu poslancov za stranu MOST HÍD sa navrhuje, aby
Národná rada Slovenskej republiky
A.o d v o l a l a
poslanca Eleméra Jakaba
z Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a
z Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
poslanca Pétra Vörösa
z Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a
z Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu;
B.z v o l i l a
poslanca Eleméra Jakaba za člena
Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a
Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu;
poslanca Pétra Vörösa za člena
Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a
Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Bratislava júl 2010