DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Dňa 27. apríla 2010 sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na zákone č. 224/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 244/2010 Z. z.“). Uvedený zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.
Zákonom č. 224/2010 Z. z. sa novelizoval Trestný poriadok (čl. II). Z hľadiska novely Trestného poriadku podstatné novelizované ustanovenia § 241 ods. 1 písm. f) (bod 8 pôvodnej novely) a § 244 ods. 1 písm. h) (bod 9 pôvodnej novely).
Podstata týchto zmien spočíva v rozšírení možnosti odmietnutia obžaloby a vrátenia veci prokurátorovi aj v prípade „ak neboli zadovážené a predložené dôkazy, ktoré pre rozhodnutie súdu podstatné a ktoré zabezpečené a predložené mohli a mali byť“.
V dôvodovej správe k zákonu č. 244/2010 Z. z. sa k zmenám citovaných ustanovení uvádzalo, že „navrhované zmeny preskúmania a predbežného prejednania obžaloby vytvárajú možnosť pre súd aplikovať zásadu vyjadrenú v § 2 ods. 10 Trestného poriadku, t.j. rozhodovať spravodlivo“. Navrhuje sa umožniť súdu odmietnuť obžalobu ak pri preskúmaní „veci alebo predbežnom prejednaní obžaloby zistí, že neboli predložené existujúce dôkazy, ktoré podstatné pre rozhodnutie.“.
Po preskúmaní týchto legislatívnych zmien možno konštatovať, že nezodpovedajú koncepcii Trestného poriadku, ktorá zvýraznila posilnenie kontradiktórnych prvkov súdneho konania. Uvedené možno podporiť znením § 2 ods. 10 a 11 Trestného poriadku. Z uvedených ustanovení možno vyvodiť povinnosť orgánov činných v trestnom konaní obstarávať dôkazy z úradnej povinnosti, ako aj to, že aktivita pri dokazovaní v súdnom konaní je na stranách.
Novelizovanie § 241 ods. 1 písm. f) a § 244 ods. 1 písm. h) Trestného poriadku uvedeným ustanoveniam nezodpovedá, pretože vyžaduje v podstate neodôvodnené posilnenie významu prípravného konania, v rámci ktorého by sa malo vykonať rozsiahle dokazovanie. Uvedené zmeny nezodpovedajú zvýrazňovanému predbežnému charakteru prípravného konania, v rámci ktorého by mal byť zistený skutkový stav, o ktorom nie dôvodné pochybnosti, pričom rozhodujúce dokazovanie sa má vykonať v súdnom konaní.
Zároveň možno doplniť, že zmena uvedených ustanovení nezodpovedá ani proklamovanej nutnosti zefektívnenia (zrýchlenia) trestného konania, pretože by prispela k výraznému predĺženiu dokazovania v prípravnom konaní. Výsledkom aplikovania zmien § 241 ods. 1 písm. f) a § 244 ods. 1 písm. h) Trestného poriadku by bol faktický návrat dokazovania v trestnom konaní podľa predchádzajúceho Trestného poriadku [zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) v znení neskorších predpisov] účinného pred 1. januárom 2006.
Z uvedených dôvodov sa navrhuje vykonať zmenu ustanovení § 241 ods. 1 písm. f) a § 244 ods. 1 písm. h) Trestného poriadku.
2
Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právnom Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyv, ani vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutá v judikatúre judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
bezpredmetné
5
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 a 2
V súlade so zámermi a dôvodmi vyjadrenými vo všeobecnej časti dôvodovej správy sa navrhuje vykonanie potrebných zmien na zosúladenie platnej právnej úpravy s koncepciou Trestného poriadku, ako aj zásadami, ktoré sú pre túto právnu úpravu určujúce.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona, a to od 1. septembra 2010.
Bratislava, 28. júla 2010
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Lucia Žitňanská
ministerka spravodlivosti
Slovenskej republiky