NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
42
VLÁDNY NÁVRH
Z á k o n
z ... 2010,
ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z. a zákona č. 224/2010 Z z. sa mení takto:
1. V § 241 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) obžalobu odmietne a vráti vec prokurátorovi, ak zistí závažné procesné chyby, najmä porušenie práva na obhajobu,“.
2. V § 244 ods. 1 písmeno h) znie:
„h) obžalobu odmietne a vráti vec prokurátorovi, ak zistí závažné procesné chyby, najmä, že boli porušené ustanovenia zabezpečujúce práva obhajoby,“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.