V L Á D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky
Číslo: UV-29819/2010
Za bezchybnosť:
Za Ministerstvo spravodlivosti SR:
JUDr. Juraj Palúš
Za sekciu vládnej legislatívy Úradu vlády SR:
Mgr. Marcel Moravčík
Generálny riaditeľ sekcie vládnej legislatívy
Úradu vlády SR: JUDr. Štefan Grman, CSc.
42
Vládny návrh
Z á k o n,
ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava júl 2010
V L Á D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky
Číslo: UV-29819/2010
42
Vládny návrh
Z á k o n,
ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava júl 2010