PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1905/2010
19
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. júla 2010
o pridelení návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s rámcovou zmluvou na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
A. p r i d e ľ u j e m
návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rámcovou zmluvou medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Helénskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom (tlač 29), doručený 23. júla 2010
na prerokovanie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti;
B. u r č u j e m
1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ktorý Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky,
2. lehotu na prerokovanie návrhu vo výbore vrátane v gestorskom výbore do 5. augusta 2010.
Richard S u l í k v. r.