NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
37
Návrh
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Návrh vlády SR na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s navrhovanou legislatívnou zmenou týkajúcou sa opätovného zriadenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako samostatného ústredného orgánu štátnej správy.
Organizácia činnosti vlády a organizácia ústrednej štátnej správy dôležitý vplyv na fungovanie každého štátu, a to aj v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. Je tiež dôležitým sprostredkovateľom rýchlej a účinnej pomoci občanom Slovenskej republiky, ktorí sa potýkajú s odstraňovaním rozsiahlych škôd spôsobených povodňami. Z tohto dôvodu existuje naliehavý spoločenský záujem na opätovnom zriadení samostatného ministerstva pôsobiaceho v tejto oblasti.
Kvalitné plnenie úloh samostatného ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť životného prostredia je teda nevyhnutné aj pre zabezpečenie rýchlej a účinnej pomoci občanom Slovenskej republiky postihnutým povodňami. Navrhovaná zmena v organizácii ústrednej štátnej správy povedie k okamžitým účinným riešeniam, ktorými sa zabráni vzniku ešte väčších škôd na majetku občanov Slovenskej republiky. Aj preto je nevyhnutné urýchlene umožniť prostredníctvom novelizácie zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vytvorenie legislatívnych podmienok pre vznik samostatného ústredného orgánu štátnej správy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Vzhľadom na uvedené závažné okolnosti, vláda Slovenskej republiky na základe § 89 ods. 1 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov navrhuje s cieľom zabrániť ešte väčším hospodárskym škodám prerokovať tento vládny návrh novely kompetenčného zákona v skrátenom legislatívnom konaní.
Bratislava, 21. júla 2010
Iveta R a d i č o v á v. r.