VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky Číslo: ÚV - 28896/2010
37
Návrh
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ch v a ľ u j e
návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Iveta R a d i č o v á
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, júl 2010