1
EUR [80 000 000 000]
Úverová zmluva
medzi
nasledujúcimi členskými štátmi, ktorých menou je Euro:
Belgické kráľovstvo, Írska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska Republika, Talianska Republika, Cyperská republika, Veľkovojvodstvo Luxemburg, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Portugalská Republika, Slovinská republika, Slovenská republika, a Fínska Republika
a
KfW, konajúca vo verejnom záujme, na základe inštrukcií a s pomocou záruky Spolkovej republiky Nemecko,
ako veriteľmi
a
Gréckou republikou
ako dlžníkom
Gréckou [Centrálnou] Bankou
ako agentom dlžníka
8. mája 2010
2
Táto Úverová zmluva („Zmluva“) sa uzatvára za a medzi:
(A)Nasledovnými členskými štátmi, ktorých menou je euro: Belgické kráľovstvo, Írska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska Republika, Talianska Republika, Cyperská republika, Veľkovojvodstvo Luxemburg, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Portugalská Republika, Slovinská republika, Slovenská republika, a Fínska Republika, reprezentovanými Európskou Komisiou (ďalej ako Komisia“) a KfW konajúcou vo verejnom záujme, na základe inštrukcií a s pomocou záruky Nemeckej republiky (ďalej spolu ako veritelia a jednotlivo ako veriteľ“);
(B)Helénskou republikou (ďalej ako Grécko alebo ako dlžník“), reprezentovanou Ministrom Financií; a
(C)Gréckou [národnou] Bankou, konajúcou ako agent za dlžníka (ďalej ako dlžníkov agent“), reprezentovanou guvernérom Gréckej [národnej] Banky.
PREAMBULA
Keďže:
(1)Grécko dňa 23. apríla 2010 požiadalo o bilaterálne pôžičky od ostatných členských štátov, ktorých menou je euro v súlade s vyhlásení Hláv štátov a vlád eurozóny z 25. marca 2010 a vyhlásením Eurogroup z 11. apríla 2010.
(2)V nadväznosti na túto žiadosť sa predstavitelia Členských Štátov, ktorých menou je euro („Členské štáty eurozóny“), okrem Grécka, sa rozhodli dňa 2. mája 2010 poskytnúť Grécku stabilizačnú podporu v medzivládnom rámci prostredníctvom združených bilaterálnych úverov.
(3)Úvery sa poskytujú v spojitosti s financovaním medzinárodného menového fondu („MMF“) na základe pohotovostného opatrenia („Pohotovostné opatrenie MMF“) .
(4)Predstavitelia členských štátov EU sa rozhodli dňa 5. mája 2010 poveriť Komisiu úlohami spojenými s koordináciou a spravovaním Združených bilaterálnych úverov tak, ako to určuje Veriteľská zmluva uzavretá dňa ___ mája 2010 (“Veriteľská zmluva”).
(5)Veritelia vo všetkých svojich funkciách, právach a povinnostiach konajú skrz a sú zastúpení a reprezentovaní Komisiou. Veritelia sa dohodli, že budú postupovať koordinovane a že budú s Komisiou komunikovať prostredníctvom predsedajúceho Pracovnej Skupiny Euro (Euro Working Group).
(6) Opatrenia týkajúce sa koordinácie a sledovania rozpočtovej disciplíny Grécka a určujúce odporúčania pre ekonomickú politiku Grécka budú definované rozhodnutím Rady na základe Článku 126(9) a 136 Zmluvy o fungovaní európskej
3
únie („TFEU“), a podpora poskytnutá Grécku je podmienená gréckym dodržiavaním opatrení v súlade týmto rozhodnutím zachytených v Memorande o hospodárskej a finančnej politike, Memorande o porozumení ohľadom špecifickej podmienenosti hospodárskej politiky a Technickom memorande o porozumení (všetky spolu ďalej len ako MoP“), ktoré pôvodne podpísali __ mája 2010 Komisia po schválení všetkými členskými štátmi eurozóny (okrem Grécka), Dlžník a Grécka [Národná] Banka (v znení ich prípadných úprav alebo dodatkov).
(7)Uvoľnenie prvého úveru bude podmienené podpisom MoP a účinnosťou tejto Zmluvy.
(8)Uvoľnenie úverov po prvom úvere bude podmienené priaznivým rozhodnutím Členských štátov eurozóny (okrem grécka), po konzultácii s Európskou Centrálnou Bankou, („ECB“) na základe verifikačných zistení Komisie, že implementácia ekonomickej politiky dlžníka je v súlade s opravným programom alebo inými podmienkami určenými rozhodnutím Rady na základe Článkov 126(9) a 136 TFEU a MoP.
(9)Komisia otvorí účet v mene veriteľov v ECB, ktorý bude použitý na spracovanie všetkých platieb v mene veriteľov a dlžníka v kontexte tejto Zmluvy.
(10)Grécko určilo Grécku [centrálnu] Banku ako svojho agenta pre účely tejto Zmluvy.
(11)Úrady dlžníka podniknú potrebné kroky spojené s prevenciou a bojom s podvodmi, korupciou a ďalšími nezrovnalosťami, ktoré by mohli ovplyvniť podporu poskytnutú touto Zmluvou, alebo efektívne využitie zdrojov čerpaných na jej základe.
(12)Komisia právo vykonať na mieste kontrolu a inšpekcie tam, kde to bude vhodné.
(13) Vzhľadom na potrebu niektorých veriteľov dokončiť národné procesy (vrátane, kde je to vhodné, schválenie parlamentom) pred tým, než budú schopní zaviazať sa k účasti na financovaní úverov, ktoré majú byť poskytnuté podľa tejto Zmluvy, prvé úvery budú možno musieť byť financované niektorými veriteľmi s tým, že len následne dôjde k realokácii účastníkov keď a ak budú takéto procesy ukončené.
(14)Nemecká federatívna republika („Nemecko“) designovalo KfW ako veriteľa v mene Nemecka pre účely tejto Zmluvy. Preto odkazy na KfW ako na veriteľa sa vzťahujú na KfW konajúcu vo verejnom záujme, na základe inštrukcií a s pomocou záruky Nemeckej republiky.
4
Zmluvné strany sa preto teraz dohodli nasledovne:
1.Finančná Výpomoc
(1)Veritelia sprístupnia dlžníkovi finančnú výpomoc (ďalej ako Výpomoc“) v eurách v celkovej hodnote istiny do EUR [80 000 000 000] ( osemdesiat miliárd Euro), podľa ustanovení a podmienok MoP a tejto Zmluvy.
(2)Maximálna suma, ktorou bude musieť každý Veriteľ prispieť v rámci výpomoci je suma uvedená vedľa jeho mena pod hlavičkou „Záväzok“ v prílohe 1 tak a v tej miere ako je podľa podmienok tejto zmluvy a veriteľskej zmluvy zvýšený, zrušený alebo znížený (pre každého veriteľa ďalej ako Záväzok“, a celková suma všetkých Záväzkov ďalej ako „Celkový záväzok“).
(3)Dlžník použije všetky vypožičané prostriedky v rámci výpomoci v súlade s jeho povinnosťami vyplývajúcimi z MoP.
2.Práva a povinnosti veriteľov
(1)Povinnosti každého veriteľa podľa tejto Zmluvy budú oddelené (several). Nedodržanie povinností jedného veriteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy neovplyvní povinnosti ostatných veriteľov podľa tejto Zmluvy. Žiaden veriteľ nebude preberať povinnosti žiadneho iného veriteľa podľa tejto Zmluvy.
(2)Práva každého veriteľa podľa tejto zmluvy oddelené a samostatné práva a akékoľvek dlžoby, ktoré na základe tejto Zmluvy vzniknú veriteľovi voči dlžníkovi samostatné a nezávislé dlžoby. Dlžník neposkytne prioritné zaobchádzanie žiadnemu z veriteľov voči ostatným veriteľom.
(3)Veritelia ani dlžník neodstúpia ani inak neprevedú žiadne svoje práva ani povinnosti (ani, na strane veriteľov, nevstúpia do žiadneho zmluvného vzťahu s akoukoľvek treťou stranou s cieľom previesť celú svoju mieru rizika voči dlžníkovi alebo celé alebo čiastočné riziká alebo výťažky vzniknuté z ich účasti na tejto zmluve) bez predchádzajúceho súhlasu všetkých veriteľov.
(4)Bez ohľadu na predchádzajúci článok 2(3), veriteľ má právo previesť alebo odstúpiť
a.časť (ale nie všetky) svojich práv a povinností ohľadom úveru v kontexte re-alokácie Príspevkov Veriteľov (podľa Článku 3(6) nižšie) v súlade s článkom 6 Veriteľskej zmluvy; alebo
b.všetky svoje práva a povinnosti týkajúce sa Úveru členskému štátu, ktorý zaňho ručí.
(5)Akékoľvek takéto odstúpenie alebo prevod musí dodržať podmienky článku 13.
5
(6)V prípade odstúpenia alebo prevodu akýchkoľvek práv alebo povinností musia dotknutí veritelia promptne písomne notifikovať dlžníka o takomto odstúpení alebo prevode.
3.Čerpanie, čistá výška tranže a podmienky čerpania
(1)V súlade s ustanoveniami a podmienkami tejto Zmluvy a MoP môže dlžník po konzultácii s Komisiou požiadať o platbu podľa tejto Zmluvy (každá taká platba vykonaná alebo ktorá byť vykonaná v rámci Výpomoci, alebo zostávajúca istina ďalej ako Úver“) prostredníctvom doručenia Komisii správne vyplnenej žiadosti o finančné prostriedky vo forme Prílohy č. 2, čím zároveň neodvolateľne súhlasí s hlavnými podmienkami tým danými podľa článku 3(3) (ďalej ako Žiadosť o finančné prostriedky“).
(2)
(3)Pre účely tejto Zmluvy, pod „pracovným dňom“ sa rozumie deň, v ktorý je v prevádzke platobný systém TARGET2. Doba dostupnosti znamená dobu začínajúcu dňom účinnosti tejto Zmluvy a končiacu (vrátane) dňom tretieho výročia dátumu podpísania tejto Zmluvy Žiadosť o finančné prostriedky je neodvolateľná a nebude správne vyplnená, pokiaľ nešpecifikuje aspoň:
a.Navrhovaný dátum vyplatenia požadovaného úveru („Dátum platby“), ktorý musí byť v (i) pracovný deň, a (ii) deň (iný ako sobota alebo nedeľa) v ktorom v otvorené a v prevádzke banky v hlavnom meste každého veriteľa, a (iii) deň, ktorý spadá do Doby dostupnosti, a (iv) deň nie skorší ako pätnásť pracovných dní po dni Žiadosť o finančné prostriedky ; bez ohľadu na vyššie uvedené, bod (iv) sa neuplatní na prvý úver ;Výšku požadovaného úveru, ktorá musí byť minimálne EUR 1 mld.;
b.Požadované tolerančné obdobie pre tento úver, ak sa požaduje, počas ktorého dlžník nebude splácať istinu a ktoré nepresiahne dobu [troch] rokov od dátumu platby („Tolerančné obdobie“);
c.Dobu splatnosti požadovaného úveru, ktorá nepresiahne päť rokov od dátumu platby tohto úveru, pričom posledný deň tejto doby musí byť Dňom platby úrokov (ako definované nižšie) (ďalej ako „Doba splatnosti“) ; a
d.Harmonogram splátok, ktorý stanoví, že splátky istiny bude dlžník platiť štvrťročne v splátkach konštantnej výšky v deň platby úrokov (definované nižšie) od prvého dňa platby úrokov po vypršaní Doby dostupnosti do vypršania Doby splatnosti.
(4)V prípade žiadosti o finančné prostriedky pre prvý úver bude povinnosť poskytnúť dlžníkovi sumu čistého príspevku (definovaný v článku 3(6) nižšie) podmienená:
6
a.Prijatím právneho stanoviska od Právneho poradcu štátu na Ministerstve Spravodlivosti, Transparentnosti a ľudských práv a od Právneho poradcu štátu na Ministerstve Financií Komisiou v podobe uspokojivej pre veriteľov a vo formáte danom Prílohou č. 4. Toto stanovisko musí byť datované najneskôr dátumom Žiadosti o finančné prostriedky. Dlžník sa zaväzuje okamžite informovať veriteľov, ak dôjde medzi dňom vydania stanoviska a Dátumom platby k akejkoľvek udalosti, ktorá by spôsobila, že akékoľvek vyjadrenie v stanovisku by sa stalo nepravdivým;
b.Prijatím komisiou oficiálnych dokumentov od ministra financií dlžníka, ktoré identifikujú osoby oprávnené podpísať Žiadosť o finančné prostriedky (a tým právoplatne zaviazať dlžníka), vrátane vzorových podpisov týchto osôb;
c.Podpisom MoP;
d.Prijatím komisiou, najneskôr v Dátum platby daného úveru, Potvrdenia záväzkov od aspoň piatich veriteľov predstavujúcich aspoň 2/3 Celkového záväzku („Kritický počet veriteľov“);
e.Prijatím komisiou potvrdenia od veriteľov, (i) že súhlasia, že podmienky na čerpanie podľa tejto Zmluvy boli splnené, a (ii) pravidiel, za akých ochotný poskytnúť úver dlžníkovi;
f.Nedošlo od dátumu podpisu tejto Zmluvy k podstatnej nepriaznivej zmene okolností (material adverse change), ktorá by podľa názoru veriteľov, po konzultácii s dlžníkom, pravdepodobne podstatne ovplyvnila (znížila) schopnosť dlžníka splniť svoje platobné záväzky podľa tejto Zmluvy, čiže schopnosť obsluhovať úver, financovať a splácať ho; a
g.Nedošlo k pretrvávajúcej Udalosti porušenia.
(5)V prípade žiadosti o finančné prostriedky pre akýkoľvek ďalší úver bude povinnosť poskytnúť dlžníkovi sumu čistého príspevku (definovaný v článku 3(6) nižšie) podmienená:
a.Potvrdením dlžníka, že nedošlo k žiadnej udalosti, ktorá by spôsobila, že akékoľvek vyjadrenie v právnom stanovisku poskytnutom veriteľom podľa článku 3(4)(a) sa stalo nepravdivým;
b.Pretrvávaním Záväzkov od Kritického počtu veriteľov;
c.Prijatím komisiou potvrdenia od Členských štátov eurozóny (okrem Grécka), že spokojní s gréckym dodržiavaním MoP a podmienok daných rozhodnutím Rady podľa článkov 126(9) a 136 TEFU; a
d.Splnením podmienok podľa odsekov (e), (f) a (g) predchádzajúceho článku 3(4).
7
Ak podmienky predchádzajúceho článku 3(4) (v prípade prvého úveru) alebo článku 3(5) (v prípade ďalších úverov) splnené, Komisia notifikuje dlžníka prostredníctvom písomnej správy vo forme Prílohy č. 3, v ktorej špecifikuje výšku úveru a detailné pravidlá (ktoré sa môžu ale nemusia líšiť od pravidiel špecifikovaných v relevantnej Žiadosti o finančné prostriedky) Úveru, ktoré veritelia ochotní poskytnúť dlžníkovi podľa tejto zmluvy (ďalej Správa o prijatí“). Dlžník a viazaní veritelia (definované v článku 3(6) nižšie) budú neodvolateľne viazaní pravidlami Správy o prijatí, okrem prípadu, ak sa pravidlá úveru líšia od pravidiel navrhnutých v Žiadosti o finančné prostriedky; v takom prípade bude budú Dlžník a Viazaní Veritelia viazaní pravidlami v Správe o prijatí ak Dlžník písomne oznámi komisii, že súhlasí s vyplatením úveru podľa takýchto pravidiel. V prípade, že dlžník takéto pravidlá odmietne, Žiadosť o finančné prostriedky aj Správa o prijatí budú obe zrušené.
(6)Ak boli podmienky dané v tejto zmluve (a hlavne v článkoch 3(4) a 3(5) vyššie) splnené, každý veriteľ, ktorý komisii doručil Potvrdenie záväzku (každý taký veriteľ ďalej ako viazaný veriteľ“) najneskôr v Dátume platby prevedie na veriteľský účet svoj príspevok k úveru („Príspevok“) (znížený, len pre účely výpočtu a platby Čistej splatnej sumy definovanej v odseku 8 nižšie o Servisný poplatok (definovaný nižšie) vypočítaný podľa výšky takéhoto Príspevku podľa Článku 5(2), ďalej ako Čistý príspevok“), tak, ako bude takýto Príspevok určený podľa ustanovení Veriteľskej zmluvy.
Aby sa predišlo pochybnostiam, pre všetky účely okrem výpočtu a platby Čistej výšky platby (napr. pre účely výkazníctva, hlasovania, a podobne) sa bude brať do úvahy Príspevok (ale nie Čistý príspevok) veriteľov.
(7)Viazaný veriteľ nebude mať povinnosť sa zúčastniť úveru ak budú splnené okolnosti podľa Článku 5(7) aj napriek akýmkoľvek opatreniam navrhovaným Euro Working Group takýto veriteľ nebude schopný pokryť náklady na svoje Záväzky podľa tejto zmluvy.
(8)Ak v Dátum platby ECB prijala na Veriteľskom účte pred 11:00 dopoludnia Bruselského času pre daný úver celú sumu Čistých príspevkov všetkých Viazaných veriteľov v tomto úvere (ďalej ako „Čistá splatná suma“), Veritelia zabezpečia aby komisia nariadila ECB previesť Čistú splatnú sumu v Dátum platby na euro účet dlžníkovho agenta (SWIFT BIC: BNGRGRAA, IBAN: GR0301000230000000000200659) )(Ref: „Podpora stability Grécku od Eurozóny,“ alebo na iný euro účet určený dlžníkovým agentom písomne komisii a ECB s kópiou dlžníkovi aspoň dva Pracovné dni pred Dátumom platby.
8
Ak v Dátum platby na Veriteľský účet nebola pripísaná plná suma Čistých príspevkov všetkých Viazaných dlžníkov pre daný úver, potom:
a.Ak suma doručených Čistých príspevkov pre daný úver predstavuje aspoň 90 per cent celkovej sumy Čistých príspevkov všetkých Viazaných veriteľov pre daný úver, potom sa so súhlasom dlžníka Čistá splatná suma zníži na úroveň Čistých príspevkov doručených ECB a Veritelia požiadajú, aby komisia potom nariadila ECB, aby previedla takto zníženú Čistú splatnú sumu dlžníkovi spôsobom popísaným vyššie. Ak ale dlžník odmietne prijať takúto nižšiu sumu, komisia nenariadi ECB prevod týchto prostriedkov (ktoré sa bez odkladu vrátia relevantným Viazaným veriteľom) a Žiadosť o finančné prostriedky aj Správa o prijatí budú automaticky zrušené. Ak je akýkoľvek nedostatok Čistých príspevkov prijatý do dvoch Pracovných dní od plánovaného Dátumu platby, potom komisia konzultuje s dlžníkom, či takéto prostriedky chce prijať; ak áno, strany upravia pravidlá relevantnej časti úveru tak, aby odzrkadľovali neskorú platbu. Akékoľvek prostriedky prijaté neskôr ako dva Pracovné dni po skončení tejto doby budú komisiou vrátené relevantným veriteľom; alebo
b.Ak suma doručených Čistých príspevkov pre daný úver je nižšia ako 90 per cent celkovej sumy Čistých príspevkov všetkých Viazaných veriteľov pre daný úver, potom komisia nenariadi ECB aby previedla tieto prostriedky veriteľovi (a tieto zostanú na veriteľskom účte) dovtedy, kým Komisia neprijme inštrukcie od Veriteľov k platbe, a kým Dlžník neoznámi Komisii písomne svoj súhlas s prijatím týchto prostriedkov. V prípade ak:
i.Veritelia nariadia komisii nepokračovať s platbou; alebo Veritelia neposkytnú komisii inštrukcie do dvoch Pracovných dní od Dátumu platby, alebo
ii.Dlžník oznámil Komisii, že nesúhlasí s prijatím nižšej sumy; alebo Dlžník neoznámi svoj súhlas s prijatím prostriedkov do dvoch Pracovných dní od Dátumu platby,
Komisia nariadi ECB aby bez odkladu vrátila Čisté príspevky pripísané na účet veriteľov relevantným Viazaným veriteľom a Žiadosť o finančné prostriedky a s ňou spojená Správa o prijatí budú zrušené; a
c.Žiadne zmeny podľa bodu (a) alebo (b) nemajú vplyv na práva Dlžníka voči Viazaným veriteľom, ktorí neposkytli ich časť financovania Úveru.
(9)Vyplatenie úveru v žiadnom prípade nezaväzuje žiadnu zo strán k tomu, aby pokračovala s požičiavaním alebo vypožičiavaním si v ktoromkoľvek ďalšom úvere.
9
(10)Právo dlžníka žiadať o ďalšie úvery podľa tejto Zmluvy vyprší na konci Doby dostupnosti, akékoľvek nevyplatené sumy v rámci tejto Finančnej výpomoci tým budú pokladané za okamžite zrušené.
4.Vyhlásenia, záruky a prísľuby
(1)Vyhlásenia
Dlžník vyhlasuje a zaručuje sa veriteľom, že v deň podpisu tejto zmluvy a v každý deň platby úrokov, že:
a.Každý úver predstavuje nezaistenú, priamu, bezpodmienečnú, nesubordinovanú a všeobecnú pohľadávku dlžníka a bude aspoň pari passu so všetkými súčasnými a budúcimi nezaistenými a nesubordinovanými úvermi a pohľadávkami voči dlžníkovi, ktoré vzniknú z jeho súčasného alebo budúceho Relevantného zadlženia (ako ho definuje Článok 8(1)(g) nižšie); a
b.Právne stanovisko Právneho poradcu štátu na Ministerstve Spravodlivosti, Transparentnosti a ľudských práv a Právneho poradcu štátu na Ministerstve Financií v súlade s Článkom (4)(a) je presné a pravdivé.
Dlžník potvrdzuje, že prijal kópiu Veriteľskej zmluvy a potvrdzuje, že si je vedomý a rozumie jej ustanoveniam. V prípade úprav veriteľskej zmluvy poskytnú veritelia upravené ustanovenia na vedomie a potvrdenie dlžníkovi.
(2)Záväzky
Dlžník sa zaväzuje, že do doby kým nebudú vrátené všetky istiny podľa tejto Zmluvy a nebudú plne splatené všetky úroky a prípadné ďalšie platby podľa tejto Zmluvy:
a.S výnimkou záväzkov popísaných v odsekoch (1) až (6) nižšie:
i.Nezaistí prostredníctvom hypotéky, prísľubu alebo iného bremena na svojich vlastných aktívach alebo príjmoch žiadne súčasné ani budúce Relevantné zadlženie ani žiadnu záruku alebo odškodnenie s ním spojené, okrem prípadu ak sa na Úvery bude rovnaké zaistenie vzťahovať pari passu a pro rata; a
ii.Neposkytnúť žiadnemu inému veriteľovi alebo vlastníkovi štátneho dlhu akúkoľvek prioritu nad Veriteľmi.
Poskytnutie nasledovných bremien nebude predstavovať porušenie tohto článku:
(1)Bremená na majetok, potrebné na získanie kúpnej ceny takéhoto majetku, ani obnovenie či predĺženie takýchto bremien, ktoré budú
10
obmedzené na pôvodný nimi pokrytý majetok a ktoré zabezpečujú obnovenie či predĺženie financovania tohto majetku; a
(2)Bremená na obchodnom tovare, ktoré vzniknú počas bežných obchodných transakcií (a vypršia najneskôr do jedného roka) na financovanie a import alebo export takéhoto tovaru do alebo z krajiny Dlžníka; a
(3)Bremená zabezpečujúce alebo umožňujúce splatenie Relevantného zadlženia, ktoré vznikne len a jedine za účelom poskytnúť financovanie špecifického investičného projektu, za podmienky, že takéto bremená sa vzťahujú len a jedine na majetok, na ktorý sa získavalo projektové financovanie, alebo na príjmy či iné nároky, ktoré vzniknú z takého projektu; a
(4)Akékoľvek iné bremená, ktoré existovali v dobe podpisu tejto Zmluvy, za predpokladu, že tieto bremená ostanú obmedzené len na majetok, na ktorý v súčasnosti uvalené, alebo na ktorý budú uvalené na základe zmlúv, ktoré ku dňu podpísania tejto Zmluvy účinné, a ďalej za predpokladu, že takéto bremená zaisťujú alebo zabezpečujú len platby takto v deň podpisu tejto Zmluvy zabezpečených alebo zaistených záväzkov, alebo refinancovania takýchto záväzkov; a
(5) Akékoľvek iné zákonné bremená a privilégiá, ktoré existujú len a jedine na základe zákona, a ktorým sa Dlžník nemôže rozumne vyhnúť; a
(6)Bremená poskytnuté alebo odsúhlasené v súvislosti so sekuritizáciou štátnych aktív, keď transakcia zahŕňa (a) (i) predaj alebo prevod štátnych aktív spoločnosti so špecifickým účelom (special purpose company) alebo podobnej entite alebo (ii) poskytnutie zábezpeky Dlžníkom na štátne aktíva v prípade, že (b) tieto aktíva sa použijú na podporu alebo zabezpečenie verejnej emisie cenných papierov takouto spoločnosťou alebo entitou v prípade, že investori do týchto cenných papierov majú dosah len na zisky generované týmito aktívami alebo na ich predajnú hodnotu, a (c) za predpokladu, že podmienky takejto sekuritizácie a použitie jej výnosov v súlade s podmienkami MoP a sú zaúčtované v národných účtoch v súlade s princípmi ESA 95 a usmerneniami EUrostatu pre sekuritizačné operácie štátov.
Pre účely tohto Článku, „financovanie špecifického investičného projektu“ znamená akékoľvek financovanie akvizície, stavby alebo
11
rozvoja akéhokoľvek majetku v súvislosti s projektom, ak entita poskytujúca financovanie výslovne súhlasí, že hlavným zdrojom splátok poskytnutých financií bude financovaný majetok, jeho predaj alebo poškodenie, alebo ním generované príjmy.
b.Použije Čisté splatné sumy v súlade s rozhodnutím Rady podľa článkov 126(9) a 136 TFEU účinným v danom čase a v súlade s MoP.
c.Splácať Úvery podľa tejto Zmluvy v súlade s jej ustanoveniami pro rata a pari passu každému Viazanému Veriteľovi prostredníctvom platieb na Veriteľský účet v ECB a nejednať na bilaterálnej alebo zvýhodnenej báze v súvislosti Úvermi podľa tejto Zmluvy s jednotlivými Veriteľmi;
d.Získať a udržiavať v plnej účinnosti a platnosti všetky povolenia potrebné, aby plnil svoje záväzky podľa tejto Zmluvy; a
e.Dodržiavať vo všetkých smeroch platné právne predpisy, ktoré by mohli ovplyvniť jeho schopnosť plniť podmienky tejto Zmluvy.
5.Úroky, náklady a výdavky
(1)V súlade s článkom 5(7) nižšie, pre každý nesplatený Úver, Dlžník zaplatí v každý Deň platby úrokov úrok kumulovaný za Úrokové obdobie končiace týmto dňom, v ročnej sadzbe („Úroková sadzba“), ktorá sa rovná sume:
a.Vtedy platnej trojmesačnej sadzbe EURIBOR určenej podľa Prílohy č. 5, alebo (i) pre obdobia trvajúce práve jeden týždeň alebo dlhšie, ale kratšie ako tri mesiace relevantnej sadzbe EURIBOR získanej použitím EURIBOR sadzby pre ďalšie najdlhšie obdobie, pre ktoré je táto sadzba k dispozícii, a (ii) pre obdobia kratšie jedného týždňa pre každý deň platnej sadzbe EONIA s dennou kapitalizáciou; a
b.Maržu vo výške:
i.300 bázických bodov, pre všetky Úrokové obdobia začínajúce Dátumom platby Úveru do a vrátane Úrokového obdobia končiaceho tretím výročím príslušného Dátumu platby, alebo, ak toto výročie nie je Dňom platby úrokov, končiaceho prvým Dňom platby úrokov po tretom výročí príslušného Dátumu platby; a
ii.400 bázických bodov pre všetky ďalšie Úrokové obdobia.
Pre účely tejto Zmluvy:
Deň platby úrokov znamená, vo vzťahu k Úveru, ktorýkoľvek a každý z 15. marca, 15. júna, 15. septembra, a 15. decembra každého roku a finálny dátum
12
splatnosti takéhoto Úveru ak sa stane splatným pred vypršaním jeho plánovanej Doby splatnosti.
Úrokové obdobie znamená, vo vzťahu k Úveru, každé trojmesačné obdobie začínajúce v Deň platby úroku (vrátane) a končiace ďalším Dňom platby úroku (nezahŕňajúc), s výnimkou (i) prvého Úrokového Obdobia pre daný Úver, ktoré začne v Dátum platby (vrátane) a skončí v prvý Deň platby úroku (nezahŕňajúc) po tomto Dátume platby a (ii) akékoľvek prerušené úrokové obdobie v prípade, že je Úrok zrýchlený alebo inak splatený v deň iný ako v posledný deň jeho plánovaného trvania.
(2)Na pokrytie operačných nákladov, Dlžník zaplatí dopredu každému Viazanému veriteľovi nerefundovateľný servisný poplatok vo výške 50 bázických bodov („Servisný poplatok“), ktorý sa vypočíta podľa výšky istiny Príspevku každého takého Viazaného veriteľa v každom Úvere, a ktorý sa odráta od každého Úveru, ktorý bude vyplatený Dlžníkovi. V prípade akejkoľvek realokácie Príspevkov medzi Veriteľmi bude aj Servisný poplatok re-alokovaný medzi veriteľmi, ktorí sa na danom Úvere podieľajú v súlade s podmienkami Veriteľskej zmluvy.
(3)Komisia oznámi Dlžníkovi a Veriteľom dva Pracovné dni pred prvým dňom relevantného Úrokového obdobia podrobnosti výpočtu úrokovej sadzby pre dané Úrokové obdobie. Určovanie EUROBORu a konvencie rátania počtu dní určí Komisia v súlade s Prílohou č. 5.
(4)Dlžník splatí úroky na Veriteľský účet (viď článok 7(3) v relevantný Deň platby úrokov a podľa podmienok notifikovaných Komisiou. Úroky k Úveru bežia od dňa, v ktorom relevantné sumy prevedené na účet Dlžníkovho agenta do dňa, v ktorom sú splátky nevratne prevedené na Veriteľský účet.
(5)Ak dlžník nesplatí akúkoľvek čiastku splatnú podľa tejto Zmluvy v jej dátume splatnosti, dlžník zaplatí Veriteľom k tejto čiastke (alebo jej nesplatenej časti) penalizačný úrok od dátumu splatnosti do dňa skutočnej platby, vo výške vypočítanej vzhľadom na následné úrokové obdobia (každé v dĺžke, ktorú zvolia Veritelia, pričom prvé obdobie začne v relevantný dátum splatnosti a pričom budú tieto obdobia pokiaľ možno mať dĺžku jeden týždeň) v ročnej sadzbe na omeškanej sume vo výške 200 bázických bodov nad Úrokovou sadzbou, ktorá by sa v danom období pre oneskorenú sumu použila, ak by išlo o Úver.
Kým omeškanie trvá, táto sadzba sa bude prepočítavať podľa podmienok Článku 5(5) v posledný deň takýchto úrokových období a nesplatený úrok podľa tohto Článku z predchádzajúcich období sa pripočíta k úroku vypočítanému na konci takéhoto
13
úrokového obdobia. Penalizačný úrok bude splatný čas od času na požiadanie Komisie.
(6)Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľom a Komisii všetky dodatočné úroky a náklady a výdavky, vrátane nákladov na právne zastupovanie, spôsobené a splatné Veriteľmi alebo Komisiou v dôsledku dlžníkovho porušenia akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy.
(7)Ak Veriteľ bude mať vyššie náklady na financovanie než Dlžník na základe tejto Zmluvy, takýto veriteľ môže informovať ostatných Veriteľov a Komisiu (prostredníctvom predsedu Euro Working Group) a Euro Working Group prijme rozhodnutie v súlade s Veriteľskou zmluvou a patrične informuje Dlžníka.
6.Splatenie, skoré splatenie, povinné splatenie a zrušenie
(1)Dlžník splatí istinu každého Úveru v deň (ktorý musí byť Dňom platby úrokov) a podľa pravidiel oznámených mu komisiou v relevantnej Správe o prijatí a jej dokumentácii.
(2)Dlžník môže, ak veriteľov písomne notifikuje najmenej mesiac vopred a Veritelia budú súhlasiť, skôr splatiť celý alebo časť Úveru, (pričom skoršie platby musia byť najmenej vo výške jednej miliardy Eur) v Deň platby úrokov.
(3)Ak je nesplatený viac ako jeden Úver, skorá platba sa aplikuje pari passu medzi všetky Úvery bez ohľadu na dátum ich splatnosti, okrem prípadu, že bola úspešne ukončená re-alokácia podľa Článku 6 Veriteľskej zmluvy, v ktorom prípade sa Dlžník môže rozhodnúť, ktorým Úverom sa má skorá platba pripísať.
(4)Platia nasledovné obmedzenia:
a.Notifikácia o skorej platbe je neodvolateľná, a musí oznámiť výšku platby a dátum platby, ktorý musí byť Dňom platby úrokov; a
b.Akékoľvek skoré platby sa platia spolu s kumulovaným úrokom na skôr splatenej sume a za podmienky, že Dlžník odškodní Veriteľov za akékoľvek náklady, výdavky a poplatky, ktoré im vzniknú v dôsledku skorej splátky
14
(vrátane nákladov na prerušenie financovania a prerušenie hedgingu). Kumulovaný úrok bude splatný v Úrokovej sadzbe určenej pre relevantné obdobie ; a
c.Akékoľvek čiastočné skoré splátky sa použijú (po zaplatení kumulovaného úroku, poplatkov a iných platieb v súvislosti so skorou platbou) na plánované kapitálové splátky pro rata; a
d.Akúkoľvek dobrovoľne skôr splatenú sumu si nebude možné opätovne vypožičať.
(5)Dlžník môže zrušiť, písomnou notifikáciou najmenej dva týždne vopred, celú alebo časť nevyčerpanej Finančnej výpomoci (prinajmenšom však sto miliónov Eur).
(6)Ak:
a.Súdny dvor Európskej Únie v konečnom rozhodnutí rozhodne že Zmluva, alebo Úvery porušujú právo EU a takéto porušenie nemožno odstrániť, potom je Finančná výpomoc v celku (t.j. všetky povinnosti všetkých Veriteľov podľa tejto Zmluvy) okamžite a neodvratne zrušená, ale to nespôsobí okamžitú splatnosť akýchkoľvek nesplatených Úverov; alebo
b.Ústavný súd Veriteľa alebo iný príslušný súd s jurisdikciou nad týmto Veriteľom rozhodne v konečnom rozsudku že Zmluva alebo Úver porušujú ústavu Veriteľa a takéto porušenie nemožno odstrániť, potom Záväzok tohto Veriteľa bude okamžite a nezvratne zrušený, ale to nespôsobí okamžitú splatnosť akýchkoľvek nesplatených Úverov.
(7)Ak financovanie udelené Dlžníkovi pod Pohotovostným opatrením MMF dobrovoľne alebo nedobrovoľne, potom proporcionálne rovnaká časť Úverov podľa tejto Zmluvy sa tiež stanú okamžite splatnými, ak sa Veritelia jednohlasne nedohodnú inak, a to vo výške zodpovedajúcej pôvodnému pomeru medzi Úvermi podľa tejto Zmluvy a financovaním na základe Pohotovostných opatrení MMF.
7.Splátky
(1)Všetky platby Dlžníka sa platia bez zrážok, protinárokov, oslobodené a očistené a bez zrážok spôsobených akýmikoľvek daňami, poplatkami, alebo inými nárokmi po celú dobu trvania tejto Zmluvy.
(2)Dlžník vyhlasuje, že všetky platby a prevody podľa tejto Zmluvy, ako aj samotná Zmluva, nie predmetom akejkoľvek dane alebo iného zaťaženia v krajine Dlžníka a ani nebudú takto zaťažené po dobu trvania tejto Zmluvy. Ak zákon napriek tomu bude od Dlžníka vyžadovať akékoľvek takéto zrážky, Dlžník zaplatí akékoľvek tieto nadbytočné sumy tak, aby Veritelia dostali plné sumy určené touto Zmluvou.
15
(3)Všetky platby Dlžníka budú uskutočnené cez SWIFT odkaz MT202 v TARGET 2 v hodnote v čase pred 11.00 doobeda Bruselského času na TARGET2 účastníkov SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC, v prospech účtu číslo 4050992001, názov účtu “Pooled bilateral loans EC/Lenders” ref.: "Euro Area Stability Support to Greece", alebo na iný účet určený Komisiou najneskôr dva Pracovné dni pred relevantným Dňom platby úrokov („Veriteľský účet“) .
(4)Komisia v mene Veriteľov oznámi Dlžníkovi a Dlžníkovmu Agentovi aspoň pätnásť kalendárnych dní pred každým Dňom platby úrokov sumu istiny a úrokov splatných v takýto deň ako aj detaily (úroková sadzba, úrokové obdobie), na základe ktorých je založený výpočet úrokov.
(5)Dlžník pošle Veriteľom a ECB kópiu svojich inštrukcií k platbe, ktoré vydal svojmu Agentovi, najneskôr dva Pracovné dni pred relevantným Dňom platby úrokov.
(6)Ak dlžník zaplatí akúkoľvek sumu vo vzťahu k Úverom, ktorá je nižšia ako celková Suma splatná podľa tejto Zmluvy, Dlžník sa týmto vzdáva akýchkoľvek práv, ktoré by mu mohli umožňovať rozhodnúť, ako majú byť tieto sumy pridelené.
Sumy takto zaplatené k Úveru sa použijú na alebo k platbám podľa tohto Úveru v nasledovnom poradí:
a.primárne na poplatky, náklady a odškodnenia;
b.druhotne na splatenie úrokov za oneskorené platby podľa článku 5(5);
c.v treťom rade na splatenie úrokov; a
d.v štvrtom rade na splatenie istiny,
za predpokladu, že tieto sumy sú splatné alebo oneskorené k danému dňu.
(7)Akékoľvek výpočty a rozhodnutia Komisie podľa tejto Zmluvy:
a.Budú robené spôsobom rozumným v obchodnom styku („commercially reasonable“); a
b.Budú okrem prípadu jasnej chyby záväzné pre Veriteľov a Dlžníka.
(8)Ak dátum splatnosti akejkoľvek platby padne podľa tejto Zmluvy na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, potom sa platba vykoná prvý predchádzajúci Pracovný deň.
16
8.UDALOSŤ NEPLNENIA
(1)Veritelia môžu písomným oznámením (predloženým Komisiou konajúcou v ich mene) (a konajúcej v súlade s podmienkami Veriteľskej zmluvy) zaslaným Dlžníkovi zrušiť Finančnú pomoc a/alebo vyhlásiť nesplatenú sumu istiny Úveru za okamžite splatnú spolu s naakumulovaným úrokom, ak:
(a)Dlžník nesplatí akúkoľvek sumu istiny alebo úroku podľa akéhokoľvek Úveru alebo akúkoľvek inú sumu splatnú podľa tejto Zmluvy v deň svojej splatnosti, či v celkovej alebo čiastkovej výške, týkajúcu sa akéhokoľvek Úveru a ak toto omeškanie trvá po dobu 30 kalendárnych dní (v súvislosti s meškaním splatenia akéhokoľvek úrokovej sumy alebo akejkoľvek inej sumy s výnimkou istiny) alebo sedem kalendárnych dní (v súvislosti s meškaním splatenia akejkoľvek sumy istiny) po doručení písomného oznámenia Veriteľov Dlžníkovi; alebo
(b)Dlžník alebo jeho agentúry v omeškaní s výkonom akéhokoľvek záväzku podľa z tejto Zmluvy (vrátane povinnosti opísanej v Článku 1(3) použiť Úvery v súlade s podmienkami MoP ale s výnimkou akýchkoľvek iných záväzkov podľa MoP), a takéto meškanie trvá po dobu jedného mesiaca po doručení písomného oznámenia Veriteľov Dlžníkovi; alebo
(c)Dlžníkove záväzky podľa tejto Zmluvy vyhlásené príslušným súdom za neplatné alebo nevykonateľné voči Dlžníkovi alebo vyhlásené príslušným súdom za nezákonné; alebo
(d)(i) bolo dokázané v súvislosti s touto Zmluvou alebo MoP, že Dlžník alebo Agent Dlžníka bol zapojený v akomkoľvek nelegálnom konaní, alebo akejkoľvek inej akcie poškodzujúcej Veriteľov alebo (ii) akékoľvek vyhlásenie alebo zabezpečenie urobené Dlžníkom alebo Agentom Dlžníka podľa tejto Zmluvy je chybné, nepravdivé alebo zavádzajúce; alebo
(e)Príslušná Zadlženosť Dlžníka, ktorá v agregátnej sume istiny prevyšuje 250 miliónov euro, je podmienená vyhlásením bankrotu ako je to definované v akomkoľvek nástroji upravujúcom alebo zachytávajúcom túto zadlženosť a ako výsledok takéhoto vyhlásenia alebo de facto moratórium platieb; alebo
(f)Dlžník neuskutoční včasné spätné nákupy od MMF v súvislosti s Pohotovostnými opatreniami MMF; alebo
(g)Dlžník vo všeobecnosti nepláca svoju Príslušnú Zadlženosť pretože sa stala splatnou alebo vyhlásil alebo nastolil moratórium na platby Príslušnej Zadlženosti Dlžníka alebo Príslušnej Zadlženosti ním prevzatej alebo ním ručenej.
Na účely vyššie uvedeného Príslušná Zadlženosť znamená Externú Zadlženosť a Verejnú Vnútornú Zadlženosť.
"Externá Zadlženosť znamená všetku Zadlženosť Dlžníka alebo Agenta Dlžníka, (i) ktorá je denominovaná alebo splatná v mene inej ako je zákonná mena Dlžníka a (ii) ktorá pôvodne nevznikla alebo nebola prevzatá dohodou alebo nástrojom pre veriteľov, ktorí bol uskutočnený alebo vydaný v
17
podstatnej miere každým, kto je rezident Grécka alebo entitami, ktoré majú svoje centrálnu správu alebo hlavné miesto podnikania na území Grécka.
"Verejná Vnútorná Zadlženosť" znamená všetku zadlženosť Dlžníka, ktorá je (i) denominovaná v zákonnej mene Dlžníka, (ii) je vo forme alebo je zastúpená obligáciami, dlhopismi alebo inými cennými papiermi alebo akýmikoľvek zárukami Dlžníka a (iii) je alebo môže byť kótovaná alebo registrovaná alebo zvyčajne obchodovateľná a predávaná na akejkoľvek burze, automatického obchodného systému, mimoburzovému spôsobu obchodovania alebo iného trhu s cennými papiermi.
(2)Veritelia môžu, ale nie povinní vykonávať svoje práva podľa tohto Článku a takisto ich môžu vykonávať len sčasti bez dopadov na budúci výkon týchto práv. V súvislosti s týmito právami sú povinní konať v súlade s podmienkami Veriteľskej Zmluvy.
(3)Dlžník je povinný uhradiť všetky náklady, výdavky, poplatky a straty na úroku, ktoré vznikli Veriteľom a Komisii a splatné ako následok predčasného splatenia akéhokoľvek Úveru podľa tohto Článku. Strata na úroku je rozdiel (ak je to kladná suma) medzi úrokovou sadzbou Úveru a úrokom získaným z reinvestície súm predčasne splatených, za obdobie medzi dátumom predčasného splatenia a dátumom, ku ktorému sa Úver sa stane splatným alebo môže byť ukončený Veriteľmi. Navyše je Dlžník povinný uhradiť úrok z omeškania tak ako je definovaný v Článku 5(5) vyššie, ktorý sa môže naakumulovať odo dňa kedy nesplatená suma istiny bola vyhlásená za okamžite splatnú do dňa jej aktuálneho úplného splatenia.
9.INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
(1)Dlžník je povinný dodať Komisii na distribúciu Veriteľom:
(h)všetky dokumenty odoslané Dlžníkom svojim veriteľom obvykle v rovnakom čase ako boli odoslané;
(i)pravidelnú správu o realizovanom pokroku s plnením podmienok k MoP;
(j)promptne, takéto ďalšie informácie ohľadom svojich fiškálnych a ekonomických podmienok, o ktoré odôvodnene požiada akýkoľvek Veriteľ alebo Komisia; a
(k)akúkoľvek informáciu týkajúcu sa akejkoľvek udalosti, ktorá môže byť odôvodnene predpokladaná za udalosť, ktorá spôsobí vznik Udalosti Porušenia (a pokiaľ je to možné, kroky, ktoré boli prijaté na jej odstránenie).
(2)Dlžník sa zaväzuje promptne informovať Veriteľov a Komisiu ak nastane akákoľvek udalosť, ktorá môže učiniť akékoľvek vyhlásenie spravené v Dlžníkovom Právnom Stanovisku v zmysle Článku 3(4) vyššie za nesprávne.
10.POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA INŠPEKCIE, PREDCHÁDZANIA PODVODOV A AUDITOV
Veritelia (v súlade s inštrukciami členských štátov Eurozóny (inými ako Grécko)) oprávnení monitorovať Dlžníkove plnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto
18
Zmluvy a z MoP a za týmto účelom budú Veritelia zastupovaní Komisiou a v tejto súvislosti:
(l) Komisia právo poslať svojich vlastných agentov alebo náležite splnomocnených predstaviteľov, aby uskutočnili akékoľvek technické alebo finančné kontroly alebo audity, ktoré Komisia považuje za potrebné v súvislosti s riadením Úveru.
(m)Dlžník a Dlžníkov Agent povinní dodať relevantné informácie a dokumenty, ktoré môžu byť vyžadované za účelom takýchto posúdení, kontrol a auditov, a prijať všetky opatrenia na uľahčenie práce osôb inštruovaných k ich vykonávaniu. Dlžník a Dlžníkov Agent poskytnú osobám uvedených v pododseku (a) prístup na miesta a do budov kde sa relevantné informácie nachádzajú.
(n)Dlžník a Dlžníkov Agent povinní zabezpečiť vyšetrovanie a uspokojivé nakladanie s akýmikoľvek podozrivými a aktuálnymi prípadmi podvodu, korupcie alebo akejkoľvek inej nezákonnej činnosti v súvislosti s riadením stabilizačnej podpory. Všetky takéto prípady ako aj opatrenia s nimi súvisiace prijatými národnými kompetentnými autoritami budú hlásené Komisii bez zbytočného omeškania.
11.OZNÁMENIA
(1)Všetky oznámenia v súvislosti s touto Zmluvou budú považované za platne vykonané ak budú vykonané v písomnej forme a zaslané adresátom uvedeným v Dodatku č. 7. Každá Zmluvná strana bude udržovať adresy aktuálne a urýchlene oznámi akúkoľvek občasnú zmenu ostatným Zmluvným stranám.
(2)Všetky oznámenia sa budú realizovať doporučenou poštou. V prípade naliehavosti môžu byť realizované faxom, SWIFT správou alebo osobne doručeným listov na vyššie uvedených adresátov a potvrdenú doporučenou poštou bez zbytočného odkladu. Oznámenia sa stávajú účinnými aktuálnym prijatím faxu, SWIFT správy alebo listu.
(3)Všetky dokumenty, informácie ale materiály, ktoré majú byť dodané podľa tejto Zmluvy budú vyhotovené v anglickom jazyku.
(4)Každá strana tejto Zmluvy oznámi ostatným stranám zoznam a podpisový vzor osôb oprávnených konať v jej mene podľa tejto Zmluvy bezprostredne po jej podpise. Obdobne bude každá strana obnovovať tento zoznam a oznámi tento z času na čas zmenený list druhým stranám tejto Zmluvy.
12.ROZNE
(1)Ak akékoľvek jedno alebo viac ustanovení obsiahnutých v tejto Zmluve by sa stalo úplne alebo čiastočne neplatné, nezákonné alebo nevykonateľné v akomkoľvek ohľade podľa aplikovateľného práva, platnosť zákonnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení obsiahnutých v tejto Zmluve nebude žiadnym spôsobom dotknutá alebo týmto oslabená. Ustanovenia, ktoré úplne lebo sčasti neplatné, nezákonné a
19
nevykonateľné budú vykladané a takto implementované v súlade s podstatou a účelom tejto Zmluvy.
(2)Preambula a Dodatky k tejto Zmluve tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
(3)Osoba, ktorá nie je stranou tejto Zmluvy nemá žiadne práva podľa Zákona o Kontraktoch z roku 1999 (Práva Tretích Strán) vymáhať alebo poberať výhody na základe akejkoľvek podmienky z tejto Zmluvy.
(4)V prípade ak Komisia nejaké pochybnosti alebo otázky týkajúce sa súm, ktoré môžu byť splatné alebo nevyrovnané medzi Veriteľmi, môže odkázať takéto záležitosti na Pracovnú Skupinu Eurozóny so zámerom dosiahnutia priateľského vyriešenia záležitostí medzi Veriteľmi (konajúcimi v súlade s nariadeniami riaditeľov členskými štátmi Eurozóny (inými ako je Grécko).
13.POSTÚPENIE A PREVOD
(1)Akékoľvek postúpenie a prevod Veriteľských práv a záväzkov, ktoré je povolené podľa Článku 2 nadobudne účinky nasledovne: pôvodný Veriteľ, nový Veriteľ a ostatní Veritelia uzavrú dohodu o postúpení vo forme Dodatku 6 (“Zmluva o Postúpení”) a ku dňu kedy bude vykonaná všetkými týmito stranami a podmienená splatením príslušnej sumy, ktorá prináleží postúpeniu a prevodu: (i) existujúci Veriteľ postúpi úplne svoje práva vyplývajúce z Úverov a Zmluvy povoľujúcej ich prevod v zmysle Zmluvy o Postúpení; (ii) existujúci Veriteľ sa zbaví svojich záväzkov voči Dlžníkovi a ostatným Veriteľom podľa tejto Zmluvy, ktoré sa týkajú podielu z Úverov takto postúpených a určených ako predmet postúpenia v Zmluve o Postúpení (“Príslušný Záväzok”); a (iii) nový Veriteľ je povinný prevziať voči Dlžníkovi a ostatným Veriteľom záväzky rovnajúce sa Relevantným Záväzkom a (ak to nie je Veriteľ) je povinný stať sa stranou tejto Zmluvy ako Veriteľ. Kópia Zmluvy o Postúpení bude promptne dodaná Komisii a Veritelia povinní oznámiť Dlžníkovi promptne každú takúto Zmluvu o Postúpení a z nej vyplývajúce účinky z postúpenia.
(2)Bez dosahu na Článok 13(1) vyššie, akýkoľvek prevod a presun práv a povinností Veriteľa podľa Článku 2(4)(b) nadobudne účinnosť bez potreby predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých Veriteľov, ale prevádzajúci Veriteľ promptne o takomto prevode a presune informuje ostatných Veriteľov a Komisiu.
14.ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA
(1)Táto Zmluva a akékoľvek mimozmluvné záväzky vzniknuté z nej alebo v súvislosti s ňou sa budú riadiť a budú vykladané v súlade s anglickým právom.
(2)Strany sa zaväzujú podať akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť v súvislosti so zákonnosťou, platnosťou, výkladom alebo výkonom tejto Zmluvy výlučnej jurisdikcii Súdnemu dvoru Európskej únie
(3)Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie bude úplne záväzne a vykonateľné stranami.
(4)Veritelia môžu vymáhať akýkoľvek rozsudok získaný od Súdneho dvora Európskej Únie alebo iné práva voči Dlžníkovi na súdoch štátu Dlžníka.
20
(5)Dlžník sa týmto neodvolateľne a bezpodmienečne vzdáva akejkoľvek imunity, na ktorú je alebo môže byť oprávnený v súvislosti so sebou alebo svojimi aktívami, zo súdnych konaní v súvislosti s touto Zmluvou, vrátane, bez obmedzenia, imunity zo žaloby, rozsudku alebo akýchkoľvek súdnych nariadení, zo zatknutia, z väzby, zo súdnych príkazov pred vydaním rozsudkov, z exekúcie a výkonu voči jeho majetku v rozsahu, ktorý nie je zakázaný záväzným právom.
15.NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI
(1)Táto Zmluva nadobúda účinnosť podpisom všetkých strán dňom, ktorým:
(o)Veritelia dostali oficiálnu notifikáciu vo forme Právneho Stanoviska Právneho poradcu štátu na Ministerstve Spravodlivosti, Transparentnosti a ľudských práv a od Právneho poradcu štátu na Ministerstve Financií vo forme Dodatku 4, že táto Zmluva bola právoplatne uzatvorená Dlžníkom a všetky povinnosti Dlžníka podľa tejto Zmluvy platné, záväzné, vykonateľné tak ako uvedené a nič viac nie je potrebné na ich uplatňovanie; a
(p)Komisia dostala od Kritickej Skupiny Veriteľov Potvrdenie o Záväzku,
k tomuto dátumu Zmluva nadobudne účinnosť a bude záväzná medzi Dlžníkom a tými Veriteľmi, ktorí zabezpečili takéto Potvrdenie o Záväzku.
Táto Zmluva nadobudne účinnosť a bude záväzná pre každého z a medzi Viazanými Veriteľmi a každým zostávajúcim Veriteľom s účinkom odo dňa kedy Komisia dostala Potvrdenie o Záväzku od takéhoto Veriteľa.
"Potvrdenie o Záväzku" znamená písomné potvrdenie (v súlade s Dodatkom 4 Veriteľskej zmluvy) Veriteľa Komisie, že podľa národného práva je riadne poverený podľa tejto Zmluvy zúčastniť sa ako Veriteľ.
(2)Je uznané, že Potvrdenie o Vyhlásení Veriteľa môže mať prechodný charakter v súlade s národným právom a legislatívou príslušného Členského štátu. Ak podľa aplikovateľného práva a legislatívy prechodná autorizácia je odvolaná, skončené alebo jej platnosť vyprší potom Záväzok príslušného Veriteľa bude odvolaný a zrušený s ohľadom na budúce čerpanie Úverov avšak toto nespôsobí žiadnu akceleráciu čerpaného akéhokoľvek Úveru podľa tejto Zmluvy.
16.VYHOTOVENIE ZMLUVY
Táto Zmluva sa vyhotovuje v ľubovoľnom počte vyhotovení podpísaných jednou alebo viacerými Stranami. Každé vyhotovenie predstavuje neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy. a podpisy na každom vyhotovení budú mať rovnaký účinok, ako keby sa všetky podpisy na všetkých vyhotoveniach nachádzali na jedinej kópii Zmluvy. Komisia promptne po podpise tejto Zmluvy poskytne zjednotené kópie Zmluvy každej Strane.
17.DODATKY
Dodatky k tejto Zmluve tvoria integrálnu súčasť tejto Zmluvy:
1.Zoznam Veriteľov;
21
2.Forma Žiadosti o Príspevok;
3.Forma Správy o Prijatí;
4.Forma Právneho Stanoviska;
5.Pravidlá pre Určenie EURIBOR;
6.Forma Zmluvy o Postúpení.
7.Zoznam kontaktov
22
Dané v Bruseli v ___ mája 2010 a v Aténach ___ mája 2010.
GRÉCKA REPUBLIKAako Dlžníkzastúpený
Ministrom financií
Nasledujúce členské štáty eurozóny
BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO, ÍRSKO
ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,
FRANCÚZSKA REPUBLIKA,
TALIANSKA REPUBLIKA,
CYPERSKÁ REPUBLIKA,
LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,
REPUBLIKA MALTY,
HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,
RAKÚSKA REPUBLIKA,
PORTUGÁLSKÁ REPUBLIKA,
SLOVISKÁ REPUBLIKA,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
FÍNSKA REPUBLIKA
ako Veriteliazastúpení:
EURÓPSKOU KOMISIOUzastúpenou
_________________________________
BANK OF GREECEako Dlžníkov Agentzastúpený
Guvernérom Gréckej [Národnej] Banky
KfWkonajúca vo verejnom záujme, podľa inštrukcií a so zárukou od Spolkovej republiky Nemecko
ako Veriteľzastúpený
__________________________________
23
DODATOK 1ZOZNAM VERITEĽOV
Záväzok
EUR
Belgické kráľovstvo
2.860.942.462,10
Írsko
1.310.046.500,93
Španielske kráľovstvo
9.794.387.452,71
Francúzska republika
16.773.596.199,72
Talianska republika
14.739.467.996,33
Cyperská republika
161.470.573,49
Luxemburské veľkovojvodstvo
206.054.851,64
Republika Malty
74.543.025,89
Holandské kráľovstvo
4.703.995.187,73
Rakúska republika
2.290.192.933,16
Portugálská republika
2.064.558.742,44
Sloviská republika
387.812.451,16
Slovenská republika
817.850.223,95
Fínska republika
1.478.947.787,45
KfW konajúca vo verejnom záujme podľa inštrukcií a so zárukou od Nemeckej spolkovej repuliky
22.336.133.611,30
24
DODATOK 2Formulár žiadosti o čerpanie
[vzor listu Grécka Komisii, ktorým bude Grécko žiadať o čerpanie úveru]
25
DODATOK 3Vzor správy o prijatí
[vzor listu Komisie Grécku, ktorým bude Komisia oznamovať podmienky a pravidlá úveru]
26
DODATOK 4
VZOROVÉ PRÁVNE STANOVISKO
(hlavičkový papier relevantných poradcov)
[miesto, čas]
Pre: Európsku Komisiu
[vložiť adresy]
Vec: Úverová zmluva medzi niektorými členskými štátmi eurozóny a KfW (ako veriteľmi) a Gréckou republikou (ako dlžníkom) a Gréckou (národnou) Bankou (ako agentom dlžníka) podpísaná [●]
Právne Stanovisko
Vážení páni,
Z titulu našej funkcie ako Právneho Stanoviska Právneho poradcu štátu na Ministerstve Spravodlivosti, Transparentnosti a ľudských práv a od Právneho poradcu štátu na Ministerstve Financií, Vám píšeme ohľadom vyššie uvedenej Zmluvy a jej Dodatkoch, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť (ďalej spolu len Zmluva“) uzavretej mimo iného medzi členskými štátmi eurozóny a KfW (ďalej len „Veritelia“) a Gréckou republikou (ďalej len „Dlžník“) dňa [•]. Odvolávame sa aj na Memorandum o hospodárskej a finančnej politike, Memorandum o porozumení ohľadom špecifickej podmienenosti hospodárskej politiky a Technické memorandum o porozumení (všetky spolu ďalej len ako „MoP“).
Zaručujeme, že sme plne oprávnení v mene Dlžníka vydať toto právne stanovisko v spojitosti so Zmluvou.
Preskúmali sme originálne znenie Zmluvy. Zároveň sme preskúmali relevantné ustanovenia národného a medzinárodného práva vzťahujúceho sa na Dlžníka a jeho Agenta, právomoci signatárov a také ďalšie dokumenty, ktoré sme pokladali za potrebné. Navyše sme vykonali také prieskumy a preskúmali také právne záležitosti, aké sme pokladali za potrebné vzhľadom k tomuto uvedenému stanovisku.
Predpokladali sme (i) autentickosť a pravosť všetkých podpisov (okrem Dĺžníka a Dlžníkovho Agenta) a identickosť všetkých kópií a originálu, (ii) oprávnenie a právo všetkých Strán okrem Dlžníka a Dlžníkovho Agenta uzavrieť Zmluvu a ich oprávnenú autorizáciu a podpis tejto Zmluvy, a (iii) právoplatnosť, záväznosť a vykonateľnosť Zmluvy vo vzťahu ku všetkým Stranám podľa anglického práva.
Termíny nižšie použité a nezadefinované v tomto stanovisku majú význam určený Zmluvou.
Toto stanovisko sa vzťahuje len na Grécke právo v stave, v akom bolo ku dňu podpisu tohto stanoviska.
S ohľadom na vyššie uvedené, sme toho názoru, že: