VERITEĽSKÁ ZMLUVA
medzi
BELGICKÝM KRÁĽOVSTVOMSPOLKOVOU REPUBLIKOU NEMECKOÍRSKOU REPUBLIKOUŠPANIELSKYM KRÁĽOVSTVOM
FRANCÚZSKOU REPUBLIKOU
TALIANSKOU REPUBLIKOU
CYPERSKOU REPUBLIKOU
LUXEMBURSKÝM VEĽKOVOJVODSTVOM
MALTSKOU REPUBLIKOU
HOLANDSKÝM KRÁĽOVSTVOM
RAKÚSKOU REPUBLIKOU
PORTUGALSKOU REPUBLIKOU
SLOVINSKOU REPUBLIKOU
SLOVENSKOU REPUBLIKOU
A
FÍNSKOU REPUBLIKOU
[vlož dátum] mája 2010
- 2 -
TÁTO VERITEĽSKÁ ZMLUVA (ďalej len „Zmluva“)sa uzatvára medzi:
Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou a Fínskou republikou (ďalej len ako „Strany“).
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Keďže:
(1)Grécko (ďalej len Dlžník“) dňa 23. apríla 2010 požiadalo ostatné členské štáty eurozóny o bilaterálne úvery v súlade s Vyhlásením hláv štátov a vlád eurozóny zo dňa 25. marca 2010 a vyhlásením Eurogroup zo dňa 11. apríla 2010.
(2)V súlade s touto žiadosťou predstavitelia členských štátov eurozóny (okrem Grécka) sa dňa 2. mája 2010 rozhodli poskytnúť stabilizačnú podporu Grécku na základe medzivládneho rámca prostredníctvom združených bilaterálnych úverov (ďalej len Združené bilaterálne úvery“).
(3)Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa dňa 5. mája 2010 rozhodli poveriť Komisiu úlohami týkajúcimi sa koordinácie a riadenia Združených bilaterálnych úverov v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.
(5)Združené bilaterálne úvery sa budú riadiť ustanoveniami Zmluvy o úvere (ďalej len Zmluva o pôžičke“), ktorú uzatvoria Strany tejto Zmluvy s výnimkou Spolkovej republiky Nemecko (ďalej len Nemecko“) a KfW (ďalej len KfW“) ako veritelia (ďalej len „Veritelia“) a Dlžník, a to v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.
(6)Opatrenia týkajúce sa koordinácie a kontroly rozpočtovej disciplíny Grécka a stanovujúce pokyny pre hospodársku politiku Grécka budú definované v Rozhodnutí Rady prijatom na základe článku 126 ods. 9 a článku 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podpora poskytovaná Grécku je podmienená tým, že Grécko dodrží okrem iného opatrenia, ktoré v súlade s uvedeným aktom a zakotvené v Memorande o hospodárskej a finančnej politike, Memorande o porozumení ohľadom špecifickej podmienenosti hospodárskej politiky a Technickom memorande o porozumení (všetky spolu ďalej len ako MoP“), ktoré podpísali 3. mája 2010 Dlžník a Grécka [Národná] Banka.
- 3 -
(7)Komisia otvorí v mene Veriteľov účet v Európskej centrálnej banke (ďalej len ECB“), ktorý sa bude používať na spracovanie všetkých platieb v mene Strán, KfW a Dlžníka v súvislosti so Združenými bilaterálnymi úvermi.
Vzhľadom na uvedené sa Strany dohodli nasledovne:
1.PREDMET
1.Strany týmto súhlasia, že Komisia ich bude zastupovať pri organizácii a riadení Združených bilaterálnych úverov, ktoré majú byť poskytnuté Dlžníkovi v súlade s podmienkami Zmluvy o pôžičke. Strany sa taktiež dohodli na usporiadaní určitých aspektov týkajúcich sa ich vzájomných vzťahov.
2.Po tom, ako budú Komisii doručené Potvrdenia záväzku (tak, ako uvedené v Prílohe 4) najmenej od piatich Strán, ktoré budú predstavovať najmenej 2/3 Celkového záväzku (ďalej len Kritický počet členských štátov“), táto Zmluva nadobúda účinnosť a je záväzná voči Stranám, ktoré poskytli Potvrdenia prísľubu. Táto Zmluva nadobúda účinnosť a stáva sa záväznou pre ostatné Strany v deň, kedy Komisii doručené Potvrdenia prísľubu za takúto Stranu. Strany berú na vedomie a súhlasia, že Potvrdenie prísľubu ktorejkoľvek Strany môže mať predbežný charakter v súlade s vnútroštátnym právom a legislatívou danej Strany.
3.Nemecko ustanoví KfW ako Veriteľa v mene Nemecka na účely Zmluvy o pôžičke. Nemecko taktiež môže poveriť KfW ako svojho splnomocnenca vo vzťahu k plneniu určitých záväzkov a funkcií podľa tejto Zmluvy za podmienky, že KfW nie je oprávnené zastupovať Nemecko na účely článkov 4, 7 a 8. Bez ohľadu na takéto poverenie Nemecko zostáva v plnej miere zodpovedné za plnenie svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy. S súlade s uvedeným, vo vzťahu k Nemecku, tam, kde sa v tejto Zmluve spomína Strana a jej povinnosti, funkcie a záväzky, sa na mysli Nemecko a tam, kde sa spomínajú Veritelia a ich povinnosti, funkcie a záväzky, sa na mysli KfW ako Veriteľ podľa Zmluvy o pôžičke, konajúce vo verejnom záujme v súlade s pokynmi Nemecka a zárukou zo strany Nemecka, pričom tam, kde táto Zmluva ukladá funkciu, povinnosť alebo záväzok Veriteľa, Nemecko ako Strana tejto Zmluvy je povinné zaručiť ostatným Stranám a Komisii splnenie takejto povinnosti, funkcie alebo záväzku zo strany KfW ako Veriteľa podľa Zmluvy o pôžičke.
4.Všetky slová a výrazy s veľkým začiatočným písmenom majú význam, ktorý im je pripísaný v Zmluve o pôžičke, pokiaľ nie sú v tejto Zmluve inak definované.
2.ZMLUVA O PÔŽIČKE
1.Strany súhlasia s tým, aby Komisia v mene Strán (i) dojednala Zmluvu o úvere, na základe ktorej budú Dlžníkovi poskytnuté Združené bilaterálne úvery v súlade s podmienkami tejto Zmluvy; (ii) dojednala MoP s Dlžníkom; a (iii) zhromaždila a držala vo svojej úschove akékoľvek odkladacie podmienky. Strany (okrem Nemecka) týmto poverujú Komisiu, aby v ich mene podpísala Zmluvu o pôžičke, za podmienky jej schválenia všetkými Stranami a po komunikácii s ECB. Strany týmto poverujú Komisiu, aby v ich mene podpísala MoP, za podmienky jej schválenia všetkými Stranami a po komunikácii s ECB. Tieto poverenia a poverenia podľa článku
- 4 -
3 nadobudnú účinnosť podpisom tejto Zmluvy bez ohľadu na ustanovenia Článku 1(2) vyššie.
Strany majú právo zúčastniť sa vyjednávaní s Dlžníkom, ktoré bude viesť Komisia.
2.Zmluva o pôžičke stanovuje celkovú sumu istiny vo výške 80 miliárd EUR, čo zodpovedá súčtu bilaterálnych úverov, ktoré môžu byť poskytnuté všetkými Veriteľmi (ďalej v tejto Zmluve len ako „Finančná výpomoc“).
3.Záväzok každej Strany, a v prípade Nemecka príslušného Veriteľa KfW, podľa Zmluvy o pôžičke bude predstavovať súhrn bilaterálnych úverov, ktoré môžu byť rozdelené na ročné tranže, a ktoré sa predmetná Strana (Nemecko za KfW) alebo príslušný Veriteľ zaviazal poskytnúť, t.j. čiastku v EUR určenú použitím percenta uvedeného vedľa názvu daného Veriteľa v treťom stĺpci (ďalej ako Kvocient príspevku“) Prílohy 2 voči celkovej čiastke istiny vo výške 80 miliárd eur, v znení prípadných úprav podľa Článkov 2(5)(b) a 2(7).
4.Záväzok každej Strany (Nemecka za KfW) a príslušného Veriteľa poskytnúť príslušný bilaterálny úver je pevný a záväzný. Tento Záväzok podlieha iba splneniu prípadných postupov1, vyžadovaných vnútroštátnym právom každej zo Strán. Strany sa zaväzujú vynaložiť svoje najlepšie úsilie, aby sa tieto postupy čo najskôr ukončili. Po úspešnom ukončení spomínaných postupov budú Strany požiadané, aby sa podieľali na Úveroch alebo zabezpečili, že príslušný Veriteľ sa bude podieľať v rámci predmetného Záväzku, v rozsahu prípadných ročných tranží podľa Článku 2(3), a to v čiastke, ktorá bude určená Komisiou v súlade s touto Zmluvou a s rozhodnutiami spomenutými v článkoch 2(5)(b) a 4(2) vo vzťahu k realizácii čerpania.
5.
(a) Ak Veriteľovi vzniknú vyššie náklady financovania než náklady Dlžníka podľa Zmluvy o pôžičke, príslušný Veriteľ o tom informuje ostané Strany a Komisiu (prostredníctvom Predsedu pracovnej skupiny pre euro) a požiada, aby sa úroky vzťahujúce sa na nesplatené Úvery určili podľa Prílohy 3.
(b) Pokiaľ Veriteľovi vzniknú vyššie náklady financovania, takýto Veriteľ môže prostredníctvom písomného oznámenia obsahujúceho podporné informácie uspokojivé pre ostaných Veriteľov požiadať Strany (kópia oznámenia musí byť doručená Komisii a Predsedovi pracovnej skupiny pre euro), aby akceptovali, že predmetný Veriteľ sa nebude podieľať na Úveroch, ktoré majú byť poskytnuté. Strany musia o tejto žiadosti rozhodnúť najneskôr vtedy, keď budú rozhodovať o poskytnutí Úveru podľa Článku 4(2).
6.Z istiny každého úveru bude vopred vypočítaný Servisný poplatok, ktorý bude účtovaný Dlžníkovi a vopred zrazený z čiastky hotovosti, ktorá byť poskytnutá Dlžníkovi vo vzťahu ku každému takémuto úveru (tak, aby Dlžník dostal čistú čiastku), pričom účelom Servisného poplatku je krytie prevádzkových nákladov. Servisný poplatok bude zrazený z hotovostnej čiastky poskytnutej Dlžníkovi
1 Najmä schválenie parlamentom.
- 5 -
v súvislosti s každým Úverom (nezníži však čiastku istiny takéhoto Úveru, ktorú je Dlžník povinný splatiť) a Komisia ho rozdelí a pridelí tým Veriteľom, ktorí sa skutočne podieľajú na tejto platbe pomerne k podielu každého Veriteľa na celkovej čiastke Úveru. V prípade prerozdelenia Úverov poskytnutých odlišnými Veriteľmi v súlade s článkom 6(2), predmetný Servisný poplatok sa rozdelí pro rata medzi všetkých Veriteľov, ktorí sa podieľali na Úveroch.
7.Dlžník môže požiadať o čerpanie Úveru iba počas Doby dostupnosti stanovenej v Zmluve o pôžičke. Strany môžu kedykoľvek jednomyseľným rozhodnutím Obdobie dostupnosti predĺžiť. Strany taktiež môžu jednomyseľným rozhodnutím zvýšiť Záväzok a súhrnnú čiastku Úverov, ktoré budú poskytnuté podľa Zmluvy o pôžičke. V takom prípade Nemecko zabezpečí, aby KfW zodpovedajúco predĺžilo Obdobie dostupnosti a/alebo zvýšilo svoj Záväzok podľa Zmluvy o úverovom rámci.
3.OTVORENIE ÚČTU
Strany poverujú Komisiu, aby pre účely Združených bilaterálnych úverov otvorila účet v ECB v mene Veriteľov, a používala tento účet na spracovanie platieb v mene Veriteľov a prijímanie platieb od Dlžníka. Komisia výlučnú právomoc dávať pokyny v súvislosti s týmto účtom v súlade s touto Zmluvou. Tento účet je vedený pre každého Veriteľa v súlade s jeho príslušnými podielmi na finančných prostriedkoch pripisovaných na účet.
4.PRÍPRAVA A SCHVAĽOVANIE PLATIEB
1.Pred každým čerpaním (platbou) Úveru podľa Zmluvy o úverovom rámci Komisia, v spolupráci s ECB, predloží Stranám správu analyzujúcu súlad Dlžníka s podmienkami uvedenými v MoP a rozhodnutí Rady. Strany tento súlad posúdia a jednomyseľne rozhodnú o uvoľnení príslušného Úveru. Prvý Úver bude uvoľnený, podpisom MoP a nebude podliehať takejto správe.
2.V nadväznosti na Žiadosť o finančné prostriedky od Dlžníka spĺňajúceho všetky podmienky Zmluvy o pôžičke Strany zhodnotia správu Komisie týkajúcu sa plnenia MoP Dlžníkom (s výnimkou prvého Úveru). Pokiaľ, na základe jednomyseľného rozhodnutia, Strany dospejú k záveru, že Dlžník splnil všetky podmienky na čerpanie podľa Zmluvy o pôžičke a sú spokojné s jeho plnením ustanovení a podmienok MoP a rozhodnutia Rady, Predseda pracovnej skupiny pre euro písomne požiada Komisiu v mene Veriteľov, aby zaslala Správu o prijatí. V žiadosti Predsedu pracovnej skupiny pre euro sa určí čiastka, ktorú Veritelia ochotní poskytnúť prostredníctvom Úveru podľa Zmluvy o pôžičke a za akých pravidiel, vrátane čiastky Úveru, Čistej čerpanej čiastky, Doby Úveru, harmonogramu splatenia a Úrokovej sadzby vo vzťahu k takémuto Úveru.
Ak sa v čase prijatie Žiadosti o finančné prostriedky z Úveru jeden alebo viacero Veriteľov nebude podieľať na takomto Úvere z dôvodu okolností opísaných v článku 2(4) alebo 2(5)(b), ostatní Veritelia poskytnú chýbajúcu čiastku do limitu svojich jednotlivých Záväzkov, s ohľadom na prípadné ročné tranže popísané v Článku 2(3). Za takých okolností Komisia prepočíta podiel každého Veriteľa na akomkoľvek budúcom Úvere s cieľom čo najskôr do tej miery ako to bude možné dosiahnuť Percento upraveného príspevku každého Veriteľa (tak, ako je definované v článku
- 6 -
6(2)(B)(i)) (platby na začiatku obdobia/platby na konci obdobia). Vypočítanie podielu každého Veriteľa na Úvere bude súčasťou informácií týkajúcich sa Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov, ktorú predloží Komisia Veriteľom.
3.Po tom, ako Komisia poslala Žiadosť o finančné prostriedky a po tom, ako Strany jednomyseľne rozhodli zrealizovať čerpanie Úveru, Predseda pracovnej skupiny pre euro v mene Veriteľov pošle Komisii list, v ktorom schváli platbu. List neodvolateľne potvrdí čiastku Úveru, Čistú čerpanú čiastku, Dobu Úveru, harmonogram splácania, Úrokovú sadzbu, Dátum čerpania a ďalšie relevantné podmienky, ako aj pomer podielu jednotlivých Veriteľov. Po prijatí písomného oznámenia od príslušných Veriteľov Predseda pracovnej skupiny pre euro oznámi Komisii a Veriteľom, či ho niektorý Veriteľov oboznámil so skutočnosťou, že sa naň vzťahujú okolnosti opísané v článku 2(5), ako aj rozhodnutie Strán vo vzťahu k nemu. Predseda pracovnej skupiny pre euro oznámi rozhodnutie Strán Komisii najneskôr desať Pracovných dní pred relevantným Dátumom platby. Bez ohľadu na vyššie uvedené, v prípade prvého Úveru musí byť rozhodnutie oznámené Komisii najneskôr dva dni pred Dátumom platby.
5.POSTUP ČERPANIA
1.Pri príprave čerpania Úveru Komisia najmenej sedem Pracovných dní ( T-7) pred Dátumom čerpania (ďalej len T“) (dva Pracovné dni (T-2) v prípade prvého čerpania) vyzve Viazaných Veriteľov, aby previedli svoj príspevok na Úvere na účet uvedený v článku 3 do 11:00 hodiny dopoludnia (Bruselského času) dňa T; pričom použije na to Vzor oznámenia o čerpaní uvedený v Prílohe 5 tejto Zmluvy. Viazaní Veritelia pošlú Komisii a ECB kópiu svojich platobných príkazov na uvedený účel, a to najneskôr dva Pracovné dni (T - 2) vopred (jeden Pracovný deň (T-1) v prípade prvého čerpania). Veritelia sa zaväzujú tieto príkazy nezmeniť.
2.Ak v Dátum čerpania nebola na účet uvedený v článku 3 pripísaná plná čiastka Čistých príspevkov (ďalej len Plná čiastka“) v dostatočnom predstihu tak, aby ECB previedla plnú čiastku Úveru na čerpanie v deň T, vtedy:
(a)pokiaľ súhrnná čiastka prijatých Čistých príspevkov predstavuje najmenej 90% Plnej čiastky takéhoto Úveru, v takom prípade, pokiaľ Dlžník súhlasí, Komisia pokyn ECB, aby poskytla Úver na čerpanie v čiastke rovnajúcej sa súčtu Čistých príspevkov, ktoré boli skutočne prijaté na účet; pokiaľ za takýchto okolností Dlžník odmietne prijať nižšiu čiastku Úveru, Komisia pokyn ECB, aby táto vrátila prijaté Čisté príspevky príslušným Viazaným Veriteľom; ak Dlžník súhlasí s prijatím znížených Čistých príspevkov a do 2 Pracovných dní odo dňa T je na Veriteľský účet pripísaný chýbajúci zvyšok Čistej platby alebo jeho časť, Komisia prekonzultuje s Dlžníkom, či záujem prijať tieto finančné prostriedky a v takom prípade Strany vykonajú príslušné zmeny vo vzťahu k predmetnej časti Úveru, aby vzali do úvahy oneskorené prijatie týchto finančných prostriedkov. Akékoľvek finančné prostriedky prijaté po uplynutí obdobia dvoch Pracovných dní Komisia vráti príslušným Viazaným Veriteľom, čo však nemá vplyv na práva Dlžníka voči Viazaným Veriteľom, ktorí neposkytli finančné prostriedky na Úver;
- 7 -
(b)pokiaľ súhrnná čiastka prijatých Čistých príspevkov je nižšia než 90% Plnej čiastky vo vzťahu k takémuto Úveru, Komisia nedá pokyn ECB, aby poskytla takýto Úver a ECB i Komisia budú čakať na ďalšie pokyny Strán cez Predsedu pracovnej skupiny pre euro. Pokiaľ príslušné Strany dajú Komisii pokyn, aby neposkytla takýto Úver alebo neodpovedia do dvoch Pracovných dní po Dátume platby, Komisia pokyn ECB, aby finančné prostriedky príslušným Veriteľom vrátila.
Čiastky uložené na účte budú úročené podľa sadzby, ktorú stanoví ECB.
6.VÝPOČTY A ROZDELENIE PLATIEB
1.Vypočítanie úroku
Strany sa dohodli, že poverujú Komisiu úlohou vykonávať výpočty na účel tohto článku a Zmluvy o pôžičke. Úlohou Komisie je určiť Úrokovú sadzbu každého Úveru v súlade s Zmluvou o pôžičke, vypočítať čiastky splatné v každý Deň platby úroku a oznámiť tieto údaje Dlžníkovi a Veriteľom. Jej úlohou je taktiež dávať pokyny ECB a informovať Veriteľov o rozdelení všetkých čiastok prijatých od Dlžníka na účet uvedený v článku 3 vyššie.
2.Prerozdelenie Podielu Viazaných Veriteľov na Úveroch:
V prvý deň (ďalej len Dátum prepočítania“), v ktorý je úrok splatný alebo v ktorý byť vykonaná plánovaná splátka podľa tejto Zmluvy a ktorý nasleduje po najskoršej z nasledujúcich udalostí:
(i)Dátum platby posledného Úveru podľa Zmluvy o pôžičke, po ktorom Čiastka finančnej pomoci (po prípadných zvýšeniach, zníženiach alebo zrušeniach počas jej čerpania) bola v plnej miere vyčerpaná, alebo
(ii)dátum, v ktorý dôjde k Udalosti neplnenia zmluvy podľa Zmluvy o pôžičke, alebo
(iii)dátum, v ktorý uplynie Doba dostupnosti (vrátane prípadných posunov tohto dátumu, ak k nejakým došlo)
Komisia prepočíta Podiel každého Viazaného Veriteľa na každom zatiaľ nesplatenom Úvere s cieľom zabezpečiť, aby bola medzi Veriteľmi zabezpečený pro rata status nasledovne:
(a)Pokiaľ v Dátum prepočítania:
(i)relatívny pomer zatiaľ nesplatenej čiastky každého Viazaného Veriteľa vo vzťahu k celkovej zatiaľ nesplatenej čiastke zo všetkých Úverov je zhodný s Percentom upraveného príspevku (tak ako je definovaný v odseku b) nižšie), a
(ii)všetky Úvery majú rovnaké vlastnosti (najmä rovnakú úrokovú sadzbu, dátumy platby, splatnosť a priebeh splácania),
- 8 -
Všetky čiastky, ktoré je po tomto dátume Dlžník povinný uhradiť a ktoré budú prijaté ECB na účet uvedený v článku 3 pre každý Úver budú rozdelené Veriteľom podľa skutočného príspevku každého Viazaného Veriteľa vo vzťahu k danému Úveru.
(b) Vo všetkých ostatných prípadoch Komisia pre každého Viazaného Veriteľa vypočíta:
(i)Pomer, v akom je Záväzok každého Viazaného Veriteľa k Celkovému záväzku (ďalej len „Percento upraveného príspevku“)2, a
(ii)Pomer, v akom je zatiaľ nesplatená časť príspevku na každom Úvere každého Viazaného Veriteľa k celkovej čiastke doteraz nesplatenej časti každého takéhoto Úveru (ďalej len Skutočné percento príspevku“); a
(iii)Čiastku, o ktorú zatiaľ nesplatená časť príspevku na každý Úver jednotlivého Viazaného Veriteľa prevyšuje (ďalej len Čiastka prevyšujúca podiel“) alebo je nižšia než (ďalej len Čiastka nedosahujúca podiel“) celková čiastka zatiaľ nesplatenej časti predmetného Úveru vynásobená Percentom upraveného príspevku každého takéto Viazaného Veriteľa.
Pokiaľ je Percento skutočného príspevku ktoréhokoľvek Viazaného Veriteľa v súhrne všetkých zatiaľ neplatených Úverov nižšie než jeho Percento upraveného príspevku na takéto Úvery, Komisia nariadi:
(1)každému takémuto Viazanému Veriteľovi, aby previedol v prospech ECB čiastku rovnajúcu sa súhrnu svojich Čiastok nedosahujúcich podiel (po odčítaní súm Servisného poplatku pripadajúceho na takúto Čiastku nedosahujúcu podiel) vo vzťahu ku všetkým zatiaľ nesplateným Úverom na účet uvedený v článku 3; a
(2)ECB po prijatí súhrnu Čiastok nedosahujúcich podiel podľa odseku (i) vyššie vykoná platby v prospech všetkých Viazaných Veriteľov, ktorých Percento skutočného príspevku vo vzťahu ku ktorémukoľvek zatiaľ nesplatenému Úveru prevyšuje ich jednotlivé Percentá upraveného príspevku vo vzťahu k takémuto Úveru, a to v čiastke, ktorá sa rovná súčtu všetkých Čiastok prevyšujúcich podiel daného Viazaného Veriteľa (po odčítaní Servisného poplatku pripadajúceho na takúto Čiastku prevyšujúcu podiel) vo vzťahu ku všetkým zatiaľ nesplateným Úverom
2 Na vysvetlenie, ak všetci Veritelia úspešne ukončia tam, kde je to potrebné svoje vnútroštátne právne postupy, Percento upraveného príspevku bude totožné s Kvocientom príspevku.
- 9 -
(každá z vyššie uvedených platieb ďalej ako Vyrovnávacia platba“). Všetky Vyrovnávacie platby sa vykonajú v ten istý deň. Prepočet sa stáva účinným v deň, keď sú takéto Vyrovnávacie platby zrealizované.
Servisný poplatok sa prerozdelí medzi Veriteľov rovnakým postupom. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, úrok zaplatený do Dátumu prepočtu nebude prerozdelený.
V deň, keď budú realizované Vyrovnávacie platby a pred ním budú všetky čiastky, ktoré mal Dlžník povinnosť uhradiť a ktoré ECB prijala na účet uvedený v článku 3, rozdelené medzi Viazaných Veriteľov podľa skutočného podielu každého Veriteľa na každom Úvere, v súlade s podmienkami článku 6(3).
Počnúc dňom, v ktorom sa realizujú Vyrovnávacie platby do konečného splatenia všetkých Úverov budú všetky čiastky, ktoré mal Dlžník povinnosť uhradiť a ktoré ECB prijala na účet uvedený v článku 3, rozdelené medzi Veriteľov podľa ich jednotlivého Percenta upraveného príspevku, v súlade s podmienkami článku 6(3).
Komisia prostredníctvom Predsedu pracovnej skupiny pre euro predloží Percento upraveného príspevku, Percento skutočného príspevku, Čiastku prevyšujúcu podiel, Čiastku nedosahujúcu podiel a Vyrovnávaciu platbu Viazaným Veriteľom na schválenie pred tým, než ich bude používať.
Viazaní Veritelia povinní (i) vykonať platbu na účet uvedený v článku 3, resp. prijať platbu z neho, v súlade s oznámením Komisie, a (ii) prijať alebo postúpiť alebo previesť aktíva, ktoré vyplynú z vyrovnávania podľa článku 6(2)(b) po tom, ako boli vykonané všetky im zodpovedajúce platby.
3.Pokiaľ jeden alebo viacerí Viazaní Veritelia v čase čerpania Úveru preukážu k spokojnosti ostatných Viazaných Veriteľov, že ich náklady financovania boli vyššie než Úroková sadzba Úveru, použijú sa ustanovenia Prílohy 3 tejto Zmluvy a Komisia tomu primerane upraví rozdelenie čiastok úrokov vyplatených Dlžníkom medzi Veriteľov. Viazaní Veritelia a ECB o tom budú informovaní.
4.V prípade, ak Dlžník nezaplatí akúkoľvek splatnú čiastku v plnej výške, čiastka, ktorú zaplatí bude pomerne rozdelená podľa pravidiel uvedených v článku 6(2). Úrok z omeškania za splatné čiastky a rozdeľovanie finančných prostriedkov na platbu poplatkov, nákladov, úrokov a istiny bude vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o pôžičke.
7.PORUŠENIE ZÁVÄZKOV PODĽA ZMLUVY O PÔŽIČKE, JEJ ZMENY A VZDANIE SA PRÁVA
1.V prípade, ak sa Komisia dozvie o porušení záväzku podľa Zmluvy o pôžičke, bezodkladne informuje Strany (prostredníctvom Predsedu pracovnej skupiny pre euro) a ECB o tejto situácii a navrhne spôsob jej riešenia. Predseda pracovnej skupiny pre euro bude koordinovať pozíciu Strán a bude informovať Komisiu a ECB o prijatom rozhodnutí. Komisia a Veritelia následne zrealizujú toto rozhodnutie v súlade so Zmluvou o pôžičke.
- 10 -
2.V prípade, ak sa Komisia dozvie o situácii, kedy budú potrebné zmeny a/alebo jednostranné odpustenie povinnosti vo vzťahu k akémukoľvek Úveru poskytnutému podľa Zmluvy o pôžičke, je Komisia povinná informovať Strany prostredníctvom Predsedu pracovnej skupiny pre euro a ECB o tejto situácii a navrhnúť riešenie. Predseda pracovnej skupiny pre euro bude koordinovať pozíciu Strán a bude informovať Komisiu a ECB o prijatom rozhodnutí. Komisia a Veritelia následne zrealizujú rozhodnutie a, na základe pokynov Strán, dojednajú a podpíšu príslušný dodatok alebo vzdanie sa práva alebo novú úverovú zmluvu s Dlžníkom alebo akýkoľvek iný potrebný úkon.
3.V ostatných prípadoch, ktoré nie uvedené v článku 7 ods. 1 a ods. 2, ak sa Komisia dozvie o situácii, kedy bude potrebné, aby Strany vyjadrili svoj názor alebo podnikli opatrenia vo vzťahu k MoP alebo Zmluve o pôžičke, bude Strany informovať prostredníctvom Predsedu pracovnej skupiny pre euro o tejto situácii a navrhne jej riešenie. Predseda pracovnej skupiny pre euro bude koordinovať pozíciu Strán a bude informovať Komisiu prijatom rozhodnutí. Komisia a Veritelia následne uskutočnia prijaté rozhodnutie v akejkoľvek forme, ktorá bude potrebná.
8.ÚPRAVA NIEKTORÝCH MEDZIVERITEĽSKÝCH A INÝCH VZŤAHOV
Strany berú na vedomie a súhlasia a nasledovným:
1.Všetci Veritelia majú medzi sebou vzájomne rovnocenné a pari passu postavenie.
2.Rozhodnutia, ktoré je potrebné prijať podľa Zmluvy o úverovom rámci alebo s súvislosti s ňou budú prijaté väčšinou Strán predstavujúcou Veriteľov, na ktorých pripadajú najmenej 2/3 zatiaľ nesplatenej istiny Úveru v čase hlasovania, okrem prípadov, keď sa rozhodnutie týka veci, pre ktorú táto Zmluva alebo Zmluva o pôžičke predpisujú jednomyseľnosť; v takom prípade bude potrebné jednomyseľné rozhodnutie všetkých Strán. Pre vylúčenie pochybností, rozhodnutie ohľadne toho, či vyhlásiť udalosť neplnenia a/alebo povoliť odpustenie povinnosti alebo dodatok vo vzťahu k Zmluve o pôžičke (s výnimkou vecí výslovne upravených v článku 8(3) nižšie) sa prijímajú 2/3 väčšinou.
3.Jednomyseľné rozhodnutie Strán je potrebné na schválenie zmeny (i) tejto Zmluvy alebo MoP alebo (ii) ktoréhokoľvek z nasledujúcich faktorov zo Zmluvy o pôžičke: súhrn istiny Finančnej pomoci, Záväzok, Percento upraveného príspevku, Obdobie dostupnosti, priebeh splátok alebo Úroková sadzba akéhokoľvek nesplateného Úveru. Jednomyseľnosť znamená pozitívne alebo negatívne hlasovanie všetkých Strán, pričom Strana, ktorá zrušila svoj Záväzok ako Veriteľ (v prípade Nemecka, Záväzok KfW) poskytnúť ďalšie Úvery, nemôže hlasovať pri rozhodovaní o takýchto ďalších Úveroch, avšak naďalej jej patrí právo hlasovať o veciach týkajúcich sa Úverov, ktoré financovala (v prípade Nemecka ktoré financovalo KfW) a ktoré zostávajú nesplatené.
4.Strany prijímajú rozhodnutia na zasadnutiach v rámci Eurogroup, avšak bez Grécka. Všetky rozhodnutia je Predseda pracovnej skupiny pre euro povinný písomne oznamovať Komisii.
- 11 -
5.Každá zo strán sa zaväzuje v prospech iných Strán koordinovať s inými Stranami výkon akýchkoľvek práv na predčasné splatenie alebo na uplatnenie iných práv voči Dlžníkovi v súlade so Zmluvou o pôžičke.
6.Strany sa zaväzujú, že nepostúpia ani neprevedú žiadne práva alebo povinnosti z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Strán tejto Zmluvy a Komisie.
9.ZDIEĽANIE PLATIEB
1.Každý Veriteľ sa zaväzuje, že si nebude uplatňovať svoje právo na splatenie Úveru od Dlžníka inak, než v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a Zmluvy o pôžičke, zaväzuje sa zaplatiť všetky čiastky, ktoré príjme vo vzťahu k Zmluve o pôžičke, pokiaľ neboli prijaté od ECB tak, ako to stanovuje táto Zmluva a Zmluva o pôžičke, na účet uvedený v článku 3, pričom tieto platby budú následne pomerne rozdelené v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Veritelia sa taktiež zaväzujú, že si nebudú aktívne započítavať pohľadávky, ktoré majú vo vzťahu k Dlžníkovi voči svojim záväzkov vo vzťahu k Dlžníkovi, s výnimkou prípadu, pokiaľ by to bolo v súlade s týmto článkom 9.
2.Pokiaľ Veriteľ (ďalej len Veriteľ prijímajúci platbu“) prijme alebo nadobudne (vrátane nadobudnutia započítaním) akúkoľvek čiastku od Dlžníka inak, než v súlade s platobnými mechanizmami zakotvenými v tejto Zmluve alebo v Zmluve o pôžičke a započíta túto čiastku voči platbe, ktorá by mu prislúchala podľa tejto Zmluvy alebo Zmluvy o pôžičke:
(a)Veriteľ prijímajúci platbu je povinný do troch Pracovných dní oznámiť Komisii informácie týkajúce sa prijatia alebo nadobudnutia takejto čiastky;
(b)Veriteľ prijímajúci platbu je povinný do troch Pracovných dní od žiadosti Komisie zaplatiť ECB čiastku („Platba na rozdelenie“) rovnajúcu sa čiastke, ktorú prijal alebo nadobudol.
3.Komisia bude na Platbu na rozdelenie prihliadať ako keby bola uhradená Dlžníkom a rozdelí ju medzi zúčastnených Veriteľov (vrátane Veriteľa prijímajúceho platbu) v súlade s platobným mechanizmom stanoveným v tejto Zmluve a v Zmluve o pôžičke.
10.ADMINISTRATÍVNE USTANOVENIA
1.Pri výkone všetkých svojich funkcií podľa tejto Zmluvy Komisia koná prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre ekonomické a finančné záležitosti (ďalej len ECFIN“) a na základe interných pravidiel vzťahujúcich sa na mimorozpočtové finančné operácie.3
2.Všetky náklady, ktoré Veriteľom a Komisii vzniknú pri plnení tejto Zmluvy, znáša Dlžník v súlade so Zmluvou o pôžičke. Komisia si za svoju prácu pri organizácii a spravovaní Združených bilaterálnych úverov neúčtuje žiadne poplatky.
3 Rozhodnutie Komisie C(2005)2992 z 9. augusta 2005.
- 12 -
3.Komisia podáva Veriteľom správy o nesplatených pohľadávkach a záväzkoch vyplývajúcich zo Zmluvy o pôžičke na štvrťročnom základe.
4.Komisia bude prekladať správy Stranám a žiadať pokyny od Predsedu pracovnej skupiny pre euro týkajúce sa nevyrovnaných pohľadávok alebo záväzkov alebo iných záležitostí, ktoré môže vzniknúť podľa tejto Zmluvy alebo Zmluvy o pôžičke.
5.Každý Veriteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Komisiu (i) o tom, že jeho príspevok na Zmluvu o pôžičke bol riadne schválený podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov platných po jej podpísaní; alebo (ii) ak príspevok ešte podlieha takýmto postupom, hneď po tom, ako boli riadne ukončené, pričom je taktiež povinný doručiť Komisii Potvrdenie záväzku. Strany berú na vedomie a súhlasia, že Potvrdenie záväzku ktorejkoľvek Strany môže mať predbežný charakter v súlade s vnútroštátnym právom a legislatívou danej Strany.
11.KOMUNIKÁCIA
Všetky oznámenia týkajúce sa tejto Zmluvy musia byť platne vykonané v písomnej forme a zaslané na adresu:
Pre Strany:
The Eurogroup Working Group Chairmanc/o EWG Secretariat
B-1049 Brusel
Pre Komisiu:
European CommissionDirectorate General Economic and Financial Affairs
Directorate "Finance, coordination with EIB Group, EBRD and IFIs"
L-2920 Luxembourg
Všetka praktická komunikácia vo vzťahu k Úveru, ktorý byť čerpaný, po tom, ako sa Strany dohodli na jeho poskytnutí, ako aj všetky príslušné úhrady, je platne vykonaná vtedy, ak je v súlade s zoznamom kontaktov a údajmi týkajúcimi sa účtov Veriteľov, ECB a Komisie zaslanými Komisii, pokiaľ nie inak výslovne definované v Zmluve. Detailné kontakty (a akékoľvek ďalšie podrobnosti, ktoré bude Komisia v prípade potreby vyžadovať), budú oznámené Komisii najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy. Akékoľvek zmeny v podrobnostiach budú promptne oznámené Komisii. Komisia zašle kópiu kompletných kontaktných údajov všetkým Stranám.
12.DOBA PLATNOSTI
Táto Zmluva zostáva platnou a účinnou pokým existujú akékoľvek nesplatené čiastky podľa Zmluvy o pôžičke. Táto Zmluva sa vzťahuje aj na prípadnú ďalšiu Zmluvu o pôžičke medzi Veriteľmi a Gréckom.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, pokiaľ ide o MoP, táto Zmluva sa vzťahuje na 3-ročné programovacie obdobie.
- 13 -
13.ĎALŠIE USTANOVENIA
1.V prípade, ak by jedno alebo viacero ustanovení tejto Zmluvy bolo alebo stalo sa v plnom rozsahu alebo sčasti neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným v akomkoľvek ohľade podľa akéhokoľvek použitého právneho poriadku, platnosť, zákonnosť a vymáhateľnosť zvyšných ustanovení tejto Zmluvy nebude tým dotknutá alebo zhoršená. Ustanovenia, ktoré v plnom rozsahu alebo sčasti neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné sa vykladajú a uplatňujú v súlade s duchom a účelom tejto Zmluvy.
2.Úvodné ustanovenia tejto Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
3.Dlžník dostane jedno vyhotovenie tejto Zmluvy.
14.ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÍSLUŠNOSŤ
1.Táto Zmluva a akékoľvek mimozmluvné záväzky, ktoré z nej vyplývajú alebo v súvislosti s ňou existujú, sa riadia a vykladajú v súlade s anglickým právom.
2.Akýkoľvek spor vyplývajúci z tejto Zmluvy alebo vzniknutý v súvislosti s ňou sa Strany zaväzujú riešiť v dobrej viere. Ak to nebude možné, bude takýto spor podriadený výlučnej právomoci Súdneho dvora Európskej únie.
15.PODPIS ZMLUVY
Táto Zmluva sa vyhotovuje v ľubovoľnom počte vyhotovení podpísaných jednou alebo viacerými Stranami. Každé vyhotovenie predstavuje neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy a podpisy na každom vyhotovení budú mať rovnaký účinok, ako keby sa všetky podpisy na všetkých vyhotoveniach nachádzali na jedinej kópii Zmluvy. Komisia promptne po podpise tejto Zmluvy poskytne zjednotené kópie Zmluvy každej Strane.
16.PRÍLOHY
Prílohy k tejto Zmluve tvoria jej neoddeliteľnú časť:
1. Zoznam Strán s ich príslušnými Prísľubmi;
2. Kvocient príspevku;
3. Osobitný prípad vyšších nákladov na financovanie;
4. Vzor Potvrdenia prísľubu; a
5. Vzor Oznámenia o čerpaní.
Podpísané v Bruseli dňa…,
Za Strany,
- 14 -
Belgické kráľovstvo,, zastúpené ministrom [•]
Spolková republika Nemecko, zastúpená ministrom [•]
Írsko, zastúpené ministrom [•]
Španielske kráľovstvo, zastúpené ministrom [•]
Francúzska republika, zastúpená ministrom [•]
Talianska republika, zastúpená ministrom [•]
Cyperská republika, zastúpená ministrom [•]
Luxemburské veľkovojvodstvo, zastúpené ministrom [•]
Maltská republika, zastúpená ministrom [•]
Holandské kráľovstvo, zastúpené ministrom [•]
Rakúska republika, zastúpená ministrom [•]
Portugalská republika, zastúpená ministrom [•]
Slovinská republika, zastúpená ministrom [•]
Slovenská republika, zastúpená ministrom [•]
Fínska republika, zastúpená ministrom [•]
----------------------------------------------------------------------------
- 15 -
PRÍLOHA 1ZOZNAM STRÁN S ICH PRÍSLUŠNÝMI ZÁVÄZKAMI
Štát
Prísľub v EUR
Belgické kráľovstvo
2.860.942.462,10
Spolková republika Nemecko
(záväzok KfW)
22.336.133.611,30
Írsko
1.310.046.500,93
Španielske kráľovstvo
9.794.387.452,71
Francúzska republika
16.773.596.199,72
Talianska republika
14.739.467.996,33
Cyperská republika
161.470.573,49
Luxemburské veľkovojvodstvo
206.054.851,64
Maltská republika
74.543.025,89
Holandské kráľovstvo
4.703.995.187,73
Rakúska republika
2.290.192.933,16
Portugalská republika
2.064.558.742,44
Slovinská republika
387.812.451,16
Slovenská republika
817.850.223,95
Fínska republika
1.478.947.787,45
- 16 -
PRÍLOHA 2KVOCIENT PRÍSPEVKU
Členský štát
Kvocient upísania
kapitálu ECB
Kvocient príspevku
Belgické kráľovstvo
2,4256
3,576178077627360%
Spolková republika Nemecko
18,9373
27,920167014121300%
Írsko
1,1107
1,637558126162890%
Španielske kráľovstvo
8,3040
12,242984315887900%
Francúzska republika
14,2212
20,966995249651300%
Talianska republika
12,4966
18,424334995414800%
Cyperská republika
0,1369
0,201838216864770%
Luxemburské veľkovojvodstvo
0,1747
0,257568564545473%
Maltská republika
0,0632
0,093178782365621%
Holandské kráľovstvo
3,9882
5,879993984660890%
Rakúska republika
1,9417
2,862741166445020%
Portugalská republika
1,7504
2,580698428050350%
Slovinská republika
0,3288
0,484765563952786%
Slovenská republika
0,6934
1,022312779941790%
Fínska republika
1,2539
1,848684734307780%
Súčet
67,8266
100,00%
- 17 -
PRÍLOHA 3
OSOBITNÝ PRÍPAD VYŠŠÍCH NÁKLADOV NA FINANCOVANIE
Nasledujúce pravidlá sa vzťahujú na prípad, keď prispievajúci členský štát „A“ v čase keď Strany rozhodnú v súlade s Článkom 4(2) o čerpaní Úveru preukáže k spokojnosti ostatných Strán, že jeho vlastné náklady financovania sú vyššie než Úroková sadzba Úveru:
1.Komisia si vyžiada porovnateľné informácie od ostatných Strán ohľadom ich nákladov financovania.
2.Členskému štátu „A“ sa z celého úroku získaného podľa Zmluvy o pôžičke zaplatí čiastka, ktorá zodpovedá jeho absolútnym nákladom financovania na jeho časť Úveru.
3.Ostatný Veritelia budú vyplatení z celého úroku získaného podľa Zmluvy o úverovom rámci, po pro rata odpočítaní čiastky podľa bodu 2.
4.Ak by takýto výpočet spôsobil, že aj ďalšiemu Veriteľovi inému ako Členský štát „A“ by boli pridelené úrokové splátky nižšie ako jeho náklady na financovanie, Komisia sa obráti na Strany v súlade s Článkom 10(4).
- 18 -
PRÍLOHA 4
VZOR POTVRDENIA ZÁVÄZKU
[Hlavička príslušného orgánu členského štátu eurozóny]
Odoslané faxom a následne doporučenou poštou:
European CommissionDirectorate General Economic and Financial AffairsDirectorate "Finance, coordination with EIB Group, EBRD and IFIs"L-2920 LuxembourgFax: +352 4301 33459
Kópia pre Európsku centrálnu bankuKaiserstrasse 29
D-60311 Frankfurt am Main
Germany
Fax: +49 69 1344 6171
Vec:Stabilizačná podpora členských štátov eurozóny pre GréckoPotvrdenie záväzku
Vážení páni,
Odvolávame sa na Veriteľskú zmluvu medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskom, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou a Fínskou republikou (ďalej len Strany“) podpísanú dňa [•].Ďalej sa odvolávame na Zmluvu o úverovom rámci medzi Stranami (s výnimkou Nemecka) a KfW ako Veriteľmi a Gréckom ako Dlžníkom podpísanú dňa [•].
Týmto Vám oznamujeme, že podľa našich vnútroštátnych právnych predpisov sme riadne oprávnení byť [predbežne]/ [definitívne] viazaní vyššie uvedenými Zmluvami, a to s účinnosťou od [dátum]. [V súlade s Článkom 2(3) Zmluvy Vám oznamujeme, že ročné tranže Záväzku sú nasledovné: [ak to je potrebné, pridajte relevantné informácie.]]
S pozdravom,
[Názov členského štátu eurozóny]
[•][•]
- 19 -
PRÍLOHA 5VZOR OZNÁMENIA O ČERPANÍ
EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL
ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS
LIST OD EURÓPSKEJ KOMISIE S POKYNMI PRE VERITEĽOV
[DÁTUM]
Pre:[vložte kontaktné údaje Veriteľa]
Kópia pre:Európska centrálna banka (ECB)
Vážení páni
Vec:Zmluva o pôžičke s GréckomÚver č. [ ] vo výške [ ] EUR, konečná splatnosť [dátum]
V súlade s rozhodnutím Pracovnej skupiny pre euro zo dňa [dátum] oznámenej jej predsedom, Vám týmto dávame pokyn ako Veriteľovi v zmysle Zmluvy o pôžičke [dátum] a v súlade s článkom 5 ods. 1 Veriteľskej zmluvy, aby ste previedli na účet Európskej centrálnej banky čiastku [ ] EUR (t.j. čiastku úveru [ ] EUR mínus servisný poplatok [ ] EUR).
Žiadame Vás, aby ste dňa [dátum] pred 11:00 hod. dopoludnia Bruselského času danú čiastku previedli systémom TARGET2 SWIFT správou MT202 [alebo inú SWIFT správu dohodnutú s ECB] na účet účastníka TARGET2 SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC, v prospech účtu číslo 4050992001 s názvom „Pooled bilateral loans EC/Lenders” správa pre adresáta: “Pooled bilateral loans EC/Lenders”.
Prosím poskytnite nám a ECB kópiu prevodného príkazu najmenej dva Pracovné dni pred dátumom zúčtovania. Tieto pokyny neodvolateľné a nemôžu byť menené, s výnimkou zmien odsúhlasených Vami a Komisiou.
Pojmy, ktoré nie sú definované v tomto liste, majú rovnaký význam ako v Zmluve o pôžičke.
S pozdravom
Európska komisia
Podpísaný: Podpísaný:
- 20 -
Zúčastnený veriteľ
Výška úveru
Servisný poplatok
Čistá splatná suma
[Veriteľ A]
[Veriteľ B]
[Veriteľ C]
……
SPOLU