...
EFSF RÁMCOVÁ ZMLUVA
medzi
BELGICKÝM KRÁĽOVSTVOMSPOLKOVOU REPUBLIKOU NEMECKOÍRSKA REPUBLIKAŠPANIELSKYM KRÁĽOVSTVOM
FRANCÚZSKOU REPUBLIKOU
TALIANSKOU REPUBLIKOU
CYPERSKOU REPUBLIKOU
LUXEMBURSKÝM VEĽKOVOJVODSTVOM
MALTSKOU REPUBLIKOU
HOLANDSKÝM KRÁĽOVSTVOM
RAKÚSKOU REPUBLIKOU
PORTUGALSKOU REPUBLIKOU
SLOVINSKOU REPUBLIKOU
SLOVENSKOU REPUBLIKOU
FÍNSKOU REPUBLIKOU
HELÉNSKOU REPUBLIKOU
A
EURÓPSKYM FINANČNÝM STABILIZAČNÝM NÁSTROJOM
- 1 -
...
EFSF RÁMCOVÁ ZMLUVA ("zmluva")
sa uzatvára medzi:
(A)Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskom, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Helénskou republikou ("Členské štáty eurozóny" alebo " Akcionári EFSF "); a
(B)Európskym finančným stabilizačným nástrojom ("EFSF"), spoločnosťou société anonyme založenou v Luxemburgu, s registrovaným sídlom na 3, rue de la Congrégation, L-1352 Luxemburg (R.C.S. Luxembourg B153.414) (Členské štáty eurozóny a EFSF ďalej ako "Zmluvné strany").
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Keďže:
(1)9. mája 2010 sa rozhodlo o komplexnom balíku opatrení vrátane (a) rozhodnutia Rady vytvárajúce Európsky finančný stabilizačný mechanizmus ("EFSM") na základe Článku 122(2) Zmluvy o fungovaní Európskej Únie a (b) EFSF s účelom finančne podporovať Členské štáty eurozóny v ťažkostiach spôsobených výnimočnými udalosťami mimo kontroly takýchto Členských štátov. Očakáva sa, že finančná podpora Členským štátom eurozóny bude poskytnutá EFSF v spojitosti s MMF a s podmienkami podobnými stabilizačným podporným pôžičkám poskytnutým Členskými krajinami eurozóny Helénskej republike.
(2)EFSF bola založená 7 júna 2010 za účelom poskytovať počas obmedzeného časového obdobia stabilizačnú podporu Členským štátom eurozóny vo forme zmlúv o pôžičkách ("Zmluvy o pôžičke") a úverov ("Úvery") poskytnutých podľa týchto Zmlúv o pôžičkách v sume 440 miliárd EUR. Dostupnosť takýchto Zmlúv o pôžičke bude podmienená podpísaním Memoranda o porozumení (“MoP”) medzi Členským štátom eurozóny, ktorý o takéto úvery požiada, a Európskou komisiou, konajúcou v mene Členských štátov eurozóny, ohľadom rozpočtovej disciplíny a smerníc hospodárskej politiky, ako aj dodržiavaním podmienok takéhoto MoP. Vo vzťahu ku každej Zmluve o pôžičke bude relevantný prijímajúci Členský štát eurozóny označovaný ako Dlžník”.
(3)Rozhodnutím predstaviteľov vlád 16 Členských štátov eurozóny zo dňa 7. júna 2010, konajúcich na základe záverov 27 Členských štátov zo dňa 9. mája 2010, bola Komisia poverená vykonaním určitých úloh a právomocí tak, ako to predpokladajú ustanovenia tejto Zmluvy.
- 2 -
...
(4)EFSF bude financovať takéto úvery vydávaním alebo vstupovaním do dlhopisov, poukážok, komerčných cenných papierov, dlhových cenných papierov alebo inými finančnými dohodami ("Nástroje financovania"), ktoré podporené neodvolateľnými a bezpodmienečnými zárukami (každá z nich ako Záruka”) Členských štátov eurozóny, ktoré budú vystupovať ako ručitelia vo vzťahu k Nástrojom financovania podľa ustanovení tejto Zmluvy. Ručiteľmi ("Ručitelia") Nástrojov financovania vydanými alebo vstúpenými do EFSF budú všetky Členské štáty eurozóny (s výnimkou takých Členských štátov eurozóny, ktoré alebo sa stali Odstupujúcimi ručiteľmi podľa ustanovení Článku 2(7) pred vydaním takýchto Nástrojov financovania).
(5)Všetky Členské štáty eurozóny prijali politické rozhodnutie vydať Záväzok poskytnúť záruku (ako je definovaný Článkom 2(3)) v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
(6)Členské štáty eurozóny a EFSF podpísali túto Zmluvu aby ustanovili pravidlá a podmienky, podľa ktorých bude EFSF poskytovať Úvery Členským štátom eurozóny, financovať takéto Úvery vydávaním alebo vstupovaním do Nástrojov financovania, pravidlá a podmienky, podľa ktorých Ručitelia vystavia Záruky na Nástroje financovania vydané alebo vstúpené do EFSF a dojednania medzi nimi v prípade, že Ručiteľ bude musieť na základe Záruky vyplatiť viac ako je jeho požadovaný podiel záväzkov vo vzťahu k Nástroju financovania, alebo k určitým iným záležitostiam súvisiacim s EFSF.
Vzhľadom na uvedené sa Strany dohodli nasledovne:
1.ÚČINNOSŤ ZMLUVY
(1)Táto Zmluva (s výnimkou povinnosti Členských štátov eurozóny vydávať Záruky podľa tejto Zmluvy) nadobudne účinnosť a stane sa záväznou pre EFSF a tie Členské štáty eurozóny, ktoré poskytli Potvrdenie Záväzku (popísané nižšie) vtedy, keď aspoň päť (5) Členských štátov eurozóny predstavujúcich aspoň dve tretiny (2/3) celkového objemu Záruk určeného v Dodatku č. 1 ("Celkový objem záruk") poskytnú EFSF písomné potvrdenie vo forme Dodatku č. 3 o tom, že dokončili všetky procesy potrebné podľa ich právneho poriadku na to, aby ich povinnosti podľa tejto Zmluvy nadobudli okamžitú platnosť a účinnosť ("Potvrdenie záväzku").
(2)Povinnosť Členských štátov eurozóny vydať Záruky podľa tejto Zmluvy nadobudne platnosť a záväznosť pre EFSF a Členské štáty eurozóny, ktoré poskytli Potvrdenie záväzku, vtedy keď EFSF dostane Potvrdenia záväzku od Členských štátov eurozóny, ktorých Záväzky poskytnúť Záruku predstavujú spolu aspoň deväťdesiat per cent (90%) Celkového objemu záruk. Každý Členský štát eurozóny, ktorý požiada o stabilizačnú podporu od Členských štátov eurozóny alebo je prijímateľom podobnej finančnej podpory v rámci podobného programu, alebo ktorý je Odstupujúcim ručiteľom, sa nezarátava do výpočtu či bola táto 90%-ná hranica Celkového objemu záruk prekročená.
- 3 -
...
(3)Táto Zmluva a povinnosť poskytnúť Záruky v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy nadobudne účinnosť a stane sa záväznou pre ostatné Členské štáty eurozóny (ktoré neposkytli Potvrdenie záväzku v čase keď nadobudne účinnosť Zmluva alebo povinnosť poskytnúť Záruky podľa Článkov 1(1) alebo 1(2)) vtedy, keď takéto Členské štáty eurozóny poskytnú svoje Potvrdenie záväzku EFSF s kópiou adresovanou Komisii.
2.POSKYTNUTIE ÚVEROV, NÁSTROJOV FINANCOVANIA A VYDANIE ZÁRUK
(1)Členské štáty eurozóny súhlasia, že v prípade ak Členský štát eurozóny požiada ostatné Členské štáty eurozóny o stabilizačný podporný úver (i) Komisia (v spolupráci s ECB a MMF) sa týmto oprávňuje vyjednať MoP s relevantným Dlžníkom tak, aby bolo v súlade s rozhodnutím, ktoré môže prijať Rada v zmysle Článku 136 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie na základe návrhu Komisie a Komisia sa týmto ďalej oprávňuje finalizovať podmienky takéhoto MoP a podpísať takéto MoP s Dlžníkom v mene Členských štátov eurozóny po tom, čo takéto MoP bolo schválené Pracovnou skupinou Eurogroup (okrem prípadu, keď bolo MoP podpísané Dlžníkom a Komisiou v rámci EFSM a toto MoP bolo schválené všetkými členskými štátmi eurozóny, v takomto prípade bude platiť toto MoP za predpokladu, že pokrýva EFSM aj stabilizačnú podporu EFSF); (ii) po schválení relevantného MoP, Komisia v spolupráci s ECB navrhne Pracovnej skupine Eurogroup hlavné ustanovenia Zmluvy o Pôžičke, ktorá bude ponúknutá Dlžníkovi na základe jej posúdenia trhových podmienok a za predpokladu, že ustanovenia takejto Zmluvy o Pôžičke obsahujú finančné ustanovenia v súlade s MoU, a že trvanie je kompatibilné s udržateľnosťou dlhu; (iii) po rozhodnutí Pracovnej skupiny Eurogroup, EFSF (v spolupráci s Pracovnou skupinou Eurogroup) vyjedná detailné technické ustanovenia Zmluvy o Pôžičke, podľa ktorej a v súlade s pravidlami ktorej budú poskytované Úvery relevantnému Dlžníkovi za predpokladu, že takáto Zmluva o Pôžičke bude v zásade zodpovedať vzorovej Zmluve o Pôžičke schválenej Členskými štátmi eurozóny pre účely tejto Zmluvy, a že finančné parametre takejto Zmluvy o Pôžičke budú založené na finančných ustanoveniach navrhnutých Komisiou, v spolupráci s ECB, a odsúhlasených Pracovnou skupinou Eurogroup a (iv) EFSF vyzbiera, overí a bude držať v bezpečí odkladacie podmienky takýchto Zmlúv o Pôžičke a podpísané verzie všetkých dokumentov s tým spojených. Ustanovenia Článku 3(2) popisujú základ, na ktorom sa budú robiť rozhodnutia v súvislosti s Úvermi podľa existujúcej Zmluvy o Pôžičke. Vzhľadom na to, že EFSF nie je úverovou inštitúciou, Dlžníci vyhlásia a zaručia sa v každej Zmluve o Pôžičke, že v ich právnom poriadku nie potrebné žiadne regulačné povolenia na to, aby EFSF mohlo poskytnúť Dlžníkovi Úvery, alebo že v ich národnom poriadku existuje výnimka z takéhoto regulačného povolenia. Ručitelia týmto oprávňujú EFSF na podpísanie takýchto Zmlúv o pôžičke, s podmienkou predchádzajúceho jednohlasného schválenia všetkými z nich, participujúcimi v role Ručiteľa.
- 4 -
...
(2)Vo vzťahu ku každej Zmluve o pôžičke a Úverom podľa nej poskytnutým, Členské štáty eurozóny súhlasia, že EFSF (po konzultácii s Pracovnou skupinou Eurogroup) je oprávnená štrukturovať a vyjednávať podmienky, za ktorých EFSF vydá alebo vstúpi do Nástrojov Financovania na samostatnej báze alebo na základe dlhového programu alebo programov alebo združenia (každý ako "EFSF Program(y)") na financovanie poskytnutia Úverov Dlžníkom Pokiaľ to dovolia trhové podmienky a okrem prípadov keď táto Zmluva ustanovuje inak, takéto Nástroje financovania budú mať v princípe ten istý finančný profil ako súvisiace Úvery (za predpokladu, že (x) z operatívnych dôvodov budú potrebné rozdiely medzi dátumami vydania a dátumami platby na zabezpečenie prevodu prostriedkov a aktiváciu Záruk, a (y) bez ohľadu na záväzky každého Ručiteľa zaplatiť každú sumu úrokov a istiny splatnej ale nesplatenej pre Nástroje financovania, dosah investorov na EFSF na základe Nástrojov financovania bude obmedzený na majetok EFSF vrátane, najmä, súm, ktoré EFSF získa z Úverov. Úroková sadzba, ktorá sa použije na každý Úver bude učená na pokrytie nákladov na financovanie vzniknuté EFSF a bude zahŕňať maržu ("Marža") na odmenenie Ručiteľov. Servisný poplatok môže byť použitý na pokrytie prevádzkových nákladov EFSF a akýchkoľvek nákladov a poplatkov priamo súvisiacich s vydaním Nástrojov financovania, ktoré neboli nijak účtované príslušnému Dlžníkovi.
(3)Vzhľadom na vydané Nástroje financovania a Nástroje financovania, do ktorých sa vstúpilo podľa EFSF Programu alebo na samostatnej báze, každý Ručiteľ vydá neodvolateľnú a bezpodmienečnú Záruku vo forme schválenej Ručiteľmi pre účely tejto Zmluvy a vo výške rovnej súčinu (a) percentuálnej sadzby uvedenej pri názve každého Ručiteľa v treťom stĺpci ("Kvocient príspevku") v Prílohe 2 (tak, ako sa táto percentuálna sadzba upraví z času na čas v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a/alebo zohľadní každý Členský štát eurozóny, ktorý neposkytol Potvrdenie záväzku počas implementačného obdobia podľa Článku 1 a oznámi písomne EFSF a Ručiteľom) ("Upravený kvocient príspevku"), (b) 120%, a (c) záväzkov EFSF (vo vzťahu k istine, úrokom alebo iným splatným sumám) vo vzťahu k Nástrojom financovania vydaním alebo vstúpeným do EFSF na základe samostatnej bázy alebo podľa EFSF Programu. Ak EFSF vydá Nástroje financovania na základe EFSF Programu, každý ručiteľ vydá svoju Záruku zaručujúcu všetky Nástroje financovania vydané alebo do ktorých bolo vstúpené podľa tohto Programu. Ponukové listy alebo zmluvná dokumentácia každej emisie alebo zazmluvnenia Nástrojov financovania podľa EFSF Programu potvrdia, ktorý Ručitelia majú Záruky, pokrývajúce relevantné Nástroje financovania alebo z neho vyplývajúcu emisiu alebo sériu. EFSF môže od Ručiteľov tiež požadovať, aby vydali Záruky podľa tejto Zmluvy na iné účely, ktoré sa priamo týkajú emisie Nástrojov financovania a ktoré zabezpečujú získanie a udržanie vysokého ratingu pre Nástroje financovania vydané EFSF a účinného financovania EFSF. O vydaní Záruky na takéto iné účely spojené s EFSF Programom alebo samostatnou emisiou alebo vstúpením do Nástrojov financovania rozhodnú jednohlasne Ručitelia. Žiadny Ručiteľ nebude mať povinnosť vydať Záruky, ktoré by viedli k tomu, že by bol Zárukami vystavený záväzkom vyšším ako jeho celkový Záväzok poskytnúť Záruku
- 5 -
...
(jeho "Záväzok poskytnúť záruku") uvedený pri jeho názve v Prílohe č. 1. Pre účely tejto Zmluvy, Ručiteľove "Vystavenie záväzkom zárukami" sa rovná súčtu (i) výšok Záruk vydaných ale neaktivovaných a (ii) súm, ktoré na základe Záruk vyplatil na základe tejto Zmluvy a neboli mu preplatené. Podobne ak nepoužitá Záruka vyprší, alebo ak je suma vyplatená na základe Záruky preplatená, týmto sa zníži Vystavenie záväzkom zárukami a obnoví sa schopnosť Ručiteľa vydávať Záruky podľa tejto Zmluvy.
(4)(a) Záruky neodvolateľne a bezpodmienečne zaručujú včasné vyplatenie plánovaných platieb úrokov a istiny splatných z Nástrojov financovania vydaných EFSF. V prípade EFSF Programov, Ručitelia vydajú Záruky, ktoré budú garantovať všetky série Nástrojov financovania vydaných z času na čas podľa relevantného EFSF Programu. Ponukové listy a/alebo zmluvná dokumentácia každej série potvrdia, ktoré Záruky kryjú danú sériu, a najmä, či sa Ručiteľ v danom EFSF Programe následne stal Odstupujúcim ručiteľom a viac negarantuje ďalšie emisie alebo série podľa takéhoto EFSF Programu.
(b) Záruky môžu byť vydané správcovi dlhopisov alebo inému predstaviteľovi vlastníkov dlhopisov alebo veriteľov ("Predstaviteľ vlastníkov dlhopisov"), ktorý bude oprávnený uplatňovať v mene vlastníkov Nástrojov financovania nároky podľa Záruk, aby sa tým zjednodušilo riadenie uplatňovania nárokov na základe Záruk. Detailné pravidlá a podmienky každej emisie Nástrojov financovania a s nimi spojených Záruk budú dohodnuté EFSF, s podmienkou schválenia Ručiteľmi, a budú popísané v relevantných ponukových listoch (ako ich definuje Článok 4(1) tak ako sa na ne vzťahuje) a príslušnej zmluvnej dokumentácie.
(5)Ručiteľ bude mať povinnosť vydať Záruku na základe tejto Zmluvy len ak:
(a)sa vydáva vo vzťahu k Nástrojom financovania vydaných alebo do ktorých sa vstúpilo na základe EFSF Programu alebo na samostatnej báze a tieto Nástroje financovania financujú poskytnutie Úveru (Úverov) schválených v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a Stanov EFSF, alebo vydané na také iné blízko prepojené účely, aké povoľuje Článok 2(3);
(b)Záruka sa vydáva na umožnenie financovania podľa Zmlúv o Pôžičke uzavretých najneskôr 30. júna 2013 (vrátane financovania Úverov poskytnutých na základe existujúcej Zmluvy o pôžičke po tomto dátume a akýchkoľvek s nimi spojených dlhopisov alebo dlhových cenných papierov) a Záruka je v každom prípade vydaná najneskôr 30. júna 2013;
(c)Záruka je vo forme schválenej Členskými štátmi eurozóny pre účely tejto Zmluvy a EFSF Programu;
(d)záväzky vyplývajúce pre Ručiteľa z takejto Záruky nepresahujú sumu v súlade s ustanoveniami Článku 2(3); a
- 6 -
...
(e)je vyjadrená v eurách alebo v takej inej mene, akú schvália pre účely tejto Zmluvy Ručitelia.
(6)Záväzok poskytnúť záruku každého Ručiteľa je neodvolateľný, pevný a záväzný. Každý Ručiteľ bude mať v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy povinnosť vydať Záruky do výšky svojho Záväzku poskytnúť záruky na sumy, ktoré budú určené EFSF za účelom sprostredkovania emisie alebo vstúpenia do Nástrojov financovania podľa relevantného EFSF Programu alebo samostatných Nástrojov financovania, v každom prípade v súlade so stratégiou financovania EFSF.
(7)V prípade, ak sa Členský štát eurozóny dostane do takých finančných problémov, že požiada o stabilizačný podporný úver EFSF, môže písomnou požiadavkou spolu s podpornými materiálmi uspokojivými pre ostatných Ručiteľov požiadať ostatných Ručiteľov (s kópiou pre Komisiu a predsedu Pracovnej skupiny Eurogroup) aby súhlasili, že takýto Ručiteľ sa nebude ďalej zúčastňovať vydávania Záruk pre akékoľvek ďalšie dlhové emisie EFSF. Rozhodnutie Členských štátov eurozóny ohľadom takejto žiadosti bude prijaté najneskôr keď sa bude rozhodovať o uzatvorení akýchkoľvek ďalších Zmlúv o Pôžičke alebo poskytnutí akýchkoľvek ďalších Úverov.
(8)Každému Dlžníkovi bude vopred účtovaný servisný poplatok ("Servisný poplatok"), vypočítaný ako 50 bázických bodov z celej sumy istiny každého úveru a bude odrátaný od hotovostnej sumy, ktorá sa Dlžníkovi vyplatí v rámci každého takého Úveru. Navyše sa od hotovostnej sumy, ktorá sa Dlžníkovi v rámci takého Úveru vyplatí odpočíta aj čistá súčasná hodnota (vypočítaná na základe vnútornej miery výnosnosti Nástroja financovania, ktorý financuje daný Úver (alebo takej zmiešanej vnútornej miery výnosnosti aká sa považuje za vhodnú v prípade diverzifikovanej finančnej stratégie) "Diskontná sadzba") očakávanej Marže pre každý Úver do doby jeho plánovanej splatnosti. Servisný poplatok a čistá súčasná hodnota očakávanej Marže spolu s takými ďalšími sumami, o ktorých zadržaní pre účely tvorby dodatočnej hotovostnej rezervy rozhodne EFSF, budú odrátané od hotovostnej sumy poskytnutej Dlžníkovi v spojitosti s každým Úverom (tak, že v dátum platby ("Dátum Platby") Dlžník dostane len čistú sumu ("Čistá splatná suma"), čím sa ale nezníži hodnota istiny daného Úveru, ktorú musí Dlžník splatiť a na ktorú sa počíta úrok v danom Úvere. Tieto zadržané sumy sa zadržia na vytvorenie hotovostnej rezervy, ktorá sa použije ako mechanizmus na zlepšenie kreditu, alebo inak tak, ako to určuje Článok 5 nižšie. "Hotovostná rezerva" zahŕňa tieto zadržané čiastky spolu so všetkými úrokmi a ziskami z investovania týchto čiastok. Hotovostná rezerva bude investovaná v súlade s investičnými pravidlami schválenými Správnou radou EFSF.
(9)Ak po splatení všetkých Úverov poskytnutých na základe Zmlúv o pôžičke a všetkých Nástrojov financovania vydaných alebo vstúpených do EFSF zostanú čiastky v Hotovostnej rezerve (vrátane čiastok predstavujúcich úroky alebo investičné zisky z investovania Hotovostnej rezervy), tieto čiastky sa
- 7 -
...
vyplatia Ručiteľom ako odmena za vydanie ich Záruk. EFSF bude spravovať účtovné knihy a iné záznamy ohľadom sumy Servisných poplatkov a očakávaných Marží zadržaných pre každú Zmluvu o pôžičke a o sumách všetkých Záruk poskytnutých Ručiteľmi. Tieto účtovné knihy a záznamy umožnia EFSF vypočítať odmenu prináležiacu každému Ručiteľovi vo vzťahu k Zárukám, ktoré vydal podľa tejto Zmluvy, a ktorá sa vyplatí pro rata každému Ručiteľovi s ohľadom na jeho účasť na všetkých Zárukách vydaných podľa tejto Zmluvy.
(10)Členské štáty eurozóny, ktoré potenciálnymi Dlžníkmi, môžu požiadať a uzavrieť Zmluvy o pôžičke v období začínajúcom nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy a končiacom 30. júna 2013 (za predpokladu, že Úvery je možné vyplácať aj po tomto dátume, ale len na základe Zmluvy uzatvorenej pred týmto dátumom).
(11)Po podpise tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodnú na forme (i) Záruk, (ii) Zmlúv o pôžičke, (iii) dokumentácii pre Nástroje financovania, (iv) zabezpečenia ohľadom menovania Predstaviteľov majiteľov dlhopisov, (v) zmluvách o sprostredkovaní a upísaní Nástrojov financovania a (vi) akejkoľvek plnomocenskej alebo service level dohody s EIB alebo inou agentúrou, inštitúciou alebo osobou.
3.PRÍPRAVA A SCHVÁLENIE ÚVEROVÉHO ČERPANIA
(1)Komisia v spolupráci s ECB predloží správu analyzujúcu dodržiavanie relevantných zmluvných podmienok zo strany Dlžníka stanovených v Memorande o porozumení a v Rozhodnutí Rady (ak existuje) Pracovnej skupine Eurogroup pred každým čerpaním úveru podľa Zmluvy o pôžičke. Ručitelia zhodnotia dodržiavanie týchto zmluvných podmienok a jednomyseľne rozhodnú o povolení čerpať daný úver. Prvý úver, ktorý byť k dispozícii dlžníkovi v rámci Zmluvy o pôžičke, sa uvoľní po podpísaní Memoranda o porozumení a nebude predmetom tejto správy.
(2)Na základe žiadosti o finančné prostriedky (“Žiadosť o finančné prostriedky”) zo strany Dlžníka v súlade s podmienkami príslušnej Zmluvy o pôžičke a požiadania o úver uvedených nižšie, ručitelia (inak ako v prípade prvého úveru) berú do úvahy správu Komisie pokiaľ ide o dodržiavanie Memoranda o porozumení a príslušného Rozhodnutia Rady (ak existuje) zo strany Dlžníka. Pokiaľ ide jednomyseľné rozhodnutie ručiteľov, že Dlžník splnil podmienky čerpania podľa Zmluvy o pôžičke a že spokojní s plnením zmluvných podmienok MoP, predseda pracovnej skupiny Eurogroup písomne požiada EFSF o predloženie návrhu podrobných pravidiel úveru, ktoré odporúča predložiť Dlžníkovi, vrátane parametrov Zmluvy o pôžičke, MoP, berúc do úvahy udržateľnosť dlhu a situáciu na trhu čo sa týka emitovania dlhopisov. Návrh EFSF stanoví objem, ktorý je EFSF oprávnený dať k dispozícii formou úveru v rámci Zmluvy o pôžičke, a za akých podmienok vrátane tých pokiaľ ide o objem úveru, čistý objem čerpania, termín, splátkový kalendár a úrokovú mieru (vrátane marže) vo
- 8 -
...
vzťahu k pravidlám tohto úveru. Ak Pracovná skupina Eurogroup súhlasí s návrhom predsedu Pracovnej skupiny Eurogroup požiada EFSF, aby komunikovala oznam o súhlase (“Oznam o súhlase”) Dlžníkovi potvrdzujúci podmienky úveru.
(3)Najneskôr po podpise Zmluvy o pôžičke EFSF začne proces emitovania alebo vstupovania do Nástrojov financovania v rámci programu(ov) EFSF alebo inak a v nevyhnutnom rozsahu a požiada ručiteľov o vydanie Záruk v súlade s Článkom 2 (vyššie) tak, aby EFSF disponoval s dostatočnými finančnými zdrojmi, ak by došlo k čerpaniam v rámci príslušného úveru.
(4)Ak je to možné a pred doručením akéhokoľvek Oznamu o súhlase, predseda Pracovnej skupiny Eurogroup oznámi Komisii a EFSF, či niektorý z ručiteľov oznámil, že okolnosti uvedené v Článku 2(7) a rozhodnutie Členských štátov eurozóny sa k tomuto vzťahujú. Predseda Pracovnej skupiny Eurogroup oznámi rozhodnutia ručiteľov EFSF, Komisii a Členským štátom eurozóny najviac 30 pracovných dní predtým ako dôjde k čomukoľvek ohľadne alebo vstupu do Nástrojov financovania.
(5)V daný dátum čerpania EFSF sprístupní úver, a to tak, že k dispozícii čistý objem čerpania prostredníctvom účtov EFSF a príslušného Dlžníka otvorených na účely Zmluvy o pôžičke s ECB.
4.EMITOVANIE ALEBO VSTUPOVANIE DO NÁSTROJOV FINANCOVANIA
(1)V súlade so svojou finančnou stratégiou EFSF emituje alebo vstupuje do Nástrojov financovania, na ktoré poskytnuté Záruky, na samostatnej báze alebo zriadia jeden alebo viac EFSF programov na účely emitovania Nástrojov financovania, na ktoré poskytnuté Záruky, ktoré financujú realizáciu úverov v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. EFSF vystaví prospekt emitenta (“Prospekt emitenta”) pre každý EFSF program, každý so samostatným stanovením emitovania Nástrojov financovania v súlade so záverečnými ustanoveniami (“Záverečné ustanovenia”) stanovujúcimi podrobné finančné podmienky pre každú emisiu. Alternatívne, EFSF môže zaviesť informačné obežníky (“Informačné obežníky”) na účely emitovania Nástrojov financovania (ktoré nemajú byť prospektami na účely Smernice o prospekte č. 2003/71/EC). Akékoľvek Prospekty emitenta, Záverečné ustanovenia, Prospekty, Informačné brožúry alebo súvisiace materiály vzťahujúce sa k alokácii alebo spojeniu Nástrojov financovania sa označujú ako Ponukové listy”. Taktiež vstúpi do príslušnej zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa takýchto Nástrojov financovania.
(2)EFSF vypracuje štandardné zmluvné podmienky pre Nástroje financovania emitované alebo do ktorých vstúpil EFSF. Tieto zahŕňajú ustanovenia pre výzvu pre vystavenie Záruk buď zo strany EFSF, ak predpokladá nedostatok pred plánovaným dátumom platby, alebo zo strany zástupcu držiteľa cenných papierov (ak EFSF zlyhá pri realizácii plánovanej platby úrokov alebo istiny v prípade finančného nástroja v dobe splatnosti). Štandardné zmluvné
- 9 -
...
podmienky objasňujú, že neexistuje žiadne skrátenie durácie Nástrojov financovania v prípade, že úver(y) financované prostredníctvom týchto Nástrojov financovania skracované alebo predčasné splatené z akéhokoľvek dôvodu.
(3)v súvislosti s rozvrhnutím a rokovaním otázok vo vzťahu k Nástrojom financovania na samostatnej báze alebo k EFSF programu(om) EFSF môže:
(a)dohovárať sa, spolupracovať a rokovať s manažujúcimi bankami, hlavnými manažérmi a bookrunners;
(b)dohovárať sa, spolupracovať a rokovať s ratingovými agentúrami a poradcami ratingových agentúr a zabezpečovať pre nich údaje a dokumentáciu a prezentovať ich podľa potreby na zabezpečenie potrebných ratingov;
(c)dohovárať sa, spolupracovať a rokovať s platobnými agentmi, registračnými agentmi, zástupcami držiteľov cenných papierov, advokátmi a ďalšími odbornými poradcami;
(d)dohovárať sa, spolupracovať a rokovať so spoločnými depozitármi, zúčtovacími centrami akými Euroclear a/alebo Clearstream pre zúčtovanie Nástrojov financovania;
(e)zúčastniť sa na prezentáciách investora na road show, aby pomohli pri umiestňovaní alebo spájaní Nástrojov financovania na základe EFSF programu(ov);
(f)vyjednávať, vykonávať a podpísať všetky právne dokumenty týkajúce sa Nástrojov financovania a prípadné EFSF program(y); a
(g)všeobecne vykonať ďalšie také kroky, ktoré potrebné pre úspešné rozvrhnutie a implementáciu EFSF programu(ov) a emitovanie alebo vstúpenie do Nástrojov financovania.
(4)EFSF, financuje úvery prostredníctvom emitovania alebo vstupovania do Nástrojov financovania, podľa podmienok na trhu a podmienok ustanovených v tomto Článku 4, na báze viazaného financovania tak, aby finančné nástroje financujúce úver mali v podstate rovnaký finančný profil čo sa týka objemu, času emisie, meny, profilu splácania, konečnej splatnosti, a úrokového základu za predpokladu, že v primeranom rozsahu, dátumy plánovaných platieb pre úvery aspoň štrnásť (14) pracovných dní pred dátumami plánovaných platieb podľa Nástrojov financovania na spracovanie platieb.
(5)Ak nie je, vzhľadom na situáciu na trhu alebo objemu Nástrojov financovania emitovaných alebo vstúpených do EFSF podľa EFSF programu(ov), možné alebo realizovateľné emitovať alebo vstupovať do Nástrojov financovania na báze viazaného financovania, EFSF môže požadovať od ručiteľov schválenie niektorých výnimiek, ak ide o také financovanie, ktoré nie je viazané na ním realizované úvery, najmä pokiaľ ide o (a) menu Nástrojov financovania, (b) načasovanie emisie alebo vstúpenia do Nástrojov financovania, (c) úrokovú mieru a/alebo (d) splatnosť a profil splácania emitovaných alebo do vstúpených Nástrojov financovania (vrátane možnosti emitovania
- 10 -
...
krátkodobých dlhových nástrojov, komerčné cenné papiere alebo iné formy finančnej spolupráce podporené ručiteľmi) a (e) možnosť predčasného splatenia Úverov podľa existujúcej Zmluvy o pôžičke. Ručitelia, konajúci samostatne, môžu povoliť EFSF aby využil mieru finančnej voľnosti a špecifikujú v akých parametroch a obmedzeniach môže EFSF prijať samostatnú finančnú stratégiu (“Diverzifikovaná finančná stratégia”).
(6)Vzhľadom k tomu, že Diverzifikovaná finančná stratégia vyžaduje riadenie transformácie a základných rizík, v prípade, že je Diverzifikovaná finančná stratégia vo vzťahu k EFSF schválená, EFSF môže poveriť riadením takýchto finančných aktivít, riadením aktivít súvisiacich aktív a pasív a dojednaním akejkoľvek súvisiacej meny, úrokovej sadzby alebo splatnosti neviazaných zabezpečovacích nástrojov jednu alebo viacero agentúr pre riadenie dlhu Členského štátu eurozóny alebo inú alebo iné agentúry alebo inštitúcie schválené jednomyseľne ručiteľmi, ktoré majú nárok byť kompenzované úrokovou sadzbou bežnou v obchodnom styku pre poskytovanie takýchto služieb, ktorej výplata tvorí pre EFSF prevádzkové náklady.
5.ÚVEROVÉ POSILNENIE, LIKVIDITA A POKLADNICA
(1)Úverové posilnenie pre EFSF musí obsahovať nasledovné prvky:
(a)Záruky a najmä skutočnosť, že účasť každého ručiteľa pri vydávaní Záruk sa vykoná na základe upraveného percentuálneho kvocientu príspevku a že Záruka vydaná každým Ručiteľom predstavuje 120% z jeho upraveného percentuálneho kvocientu príspevku čiastok pre príslušný Nástroj financovania;
(b)peňažná rezerva pôsobí ako hotovostná zásoba. Peňažná rezerva sa investuje predtým ako dôjde k jej použitiu, do vysokokvalitných likvidných dlhových nástrojov. Po splatení všetkých úverov realizovaných EFSF a Nástrojov financovania emitovaných EFSF, sa zostatok peňažnej rezervy použije v prvom rade na vrátenie akýchkoľvek čiastok zaplatených ručiteľmi, ktoré neboli splatené z výnosov príslušných pôvodných dlžníkov a v druhom rade sa poukážu ručiteľom ako protihodnota poskytnutých záruk podľa tejto zmluvy, ako je uvedené v Článku 2(9); a
(c)iné úverové posilňovacie mechanizmy schválené podľa tohto Článku 5.
(2)V prípade, že dôjde k oneskoreniu platieb alebo platobnej neschopnosti Dlžníka a v tejto súvislosti k nedostatku finančných prostriedkov na úhradu plánovaných platieb úrokov alebo istiny za finančný nástroj emitovaný EFSF, EFSF:
(a)po prvé, vypočíta nárok ma princípe pro rata pari passu na Ručiteľov, ktorí majú zaručiť takýto finančný nástroj do výšky 120% z ich upraveného percentuálneho kvocientu príspevku z nesplatenej dlžnej sumy;
(b)po druhé, ak kroky uskutočnené v Článku 5(2) plne nepokryjú nedostatok finančných prostriedkov, uvoľní sumu z peňažnej rezervy na pokrytie tohto nedostatku finančných prostriedkov; a
- 11 -
...
(c)po tretie, podnikne také kroky aké budú možné v prípade schválenia mechanizmu dodatočného úverového posilnenia podľa Článku 5(3).
(3)Členské štáty eurozóny môžu na základe jednomyseľného rozhodnutia schváliť a prijať také mechanizmy úverového posilnenia, ktoré považujú za vhodné alebo, prípadne, modifikovať existujúci mechanizmus úverového posilnenia s cieľom zvýšiť alebo udržať bonitu Nástrojov financovania emitovaných EFSF alebo zazmluvnených EFSF alebo zvýšiť efektívnosť financovania zo strany EFSF. Takéto iné opatrenia úverového posilnenia môžu zahŕňať, okrem iných metód, poskytovanie podriadených úverov, odkladacie zmluvy, úverové linky na zabezpečenie likvidity alebo zádržné mechanizmy alebo emitovanie podriadených poukážok zo strany EFSF.
(4)Ak sa Ručiteľovi nepodarí zrealizovať platbu, ktorá je oprávnená a splatná v zmysle Záruky a, ako dôsledok realizuje EFSF výber peňažnej rezervy na pokrytie nedostatku finančných zdrojov v zmysle Článku 5(2)(b), potom takýto Ručiteľ uhradí príslušnú sumu EFSF na prvú písomnú výzvu spolu s úrokom z danej sumy vo výške úrokovej sadzby 1M Euribor + 500 bázických bodov počítanej od dátumu vybratia peňažnej rezervy do dátumu poukázania príslušnej sumy spolu s úrokom zo strany Ručiteľa na účet EFSF. EFSF použije poukázanú čiastku (spolu s príslušným úrokom) na doplnenie peňažnej rezervy.
(5)S cieľom zabezpečiť dostupnosť a primeranú likviditu na financovanie potrieb EFSF:
(a)každý Členský štát eurozóny zabezpečí, že EFSF bude spôsobilý na dosiahnutie limitu protistrany pre riadenie hotovostných operácií agentúry pre riadenie dlhu príslušného Členského štátu eurozóny; a
(b)každý Členský štát eurozóny spolupracuje, aby pomohol EFSF zabezpečiť, že jeho finančný nástroj je v súlade s platnými kritériami oprávnenosti zabezpečovať operácie v eurách.
(6)V záujme minimalizácie nevynúteného znášania nákladov v prípade diverzifikovanej finančnej stratégie EFSF je oprávnený realizovať vklady a iné umiestnenia, ktoré, v súlade s investičnou stratégiou dohodnutou Správnou radou EFSF, minimalizujú riziko nezodpovedného financovania alebo nevynúteného znášania nákladov.
6.NÁROKY V RÁMCI ZÁRUKY
(1)Ak sa EFSF dozvie, že nedostal plánovanú platbu v plnej výške v zmysle úveru a tento deficit bude viesť k nedostatku voľných finančných prostriedkov na realizovanie plánovaných platieb istiny a úroku príslušného finančného nástroja emitovaného EFSF alebo plánovanej platby splatnej priamo zo strany EFSF akéhokoľvek iného nástroja alebo zmluvy, ktorá ťaží zo Záruky vystavenej v zmysle tejto Zmluvy, táto skutočnosť musí byť okamžite oznámená predsedovi Pracovnej skupiny Eurogroup, Komisii a každému Ručiteľovi a musí informovať každého Ručiteľa o svojom podiele na deficite v zmysle podmienok tejto Zmluvy a príslušnej Záruky a musí
- 12 -
...
písomne požiadať každého Ručiteľa poukázať EFSF svoj podiel na deficite ku dňu (“Dátum úhrady záruky”), ktorý aspoň dva (2) pracovné dni pred plánovaným dátumom platby príslušných čiastok zo strany EFSF (“Žiadosť EFSF o realizáciu záruky”).
(2)Každý Ručiteľ poukáže EFSF (alebo, ak tak ustanovuje príslušná dokumentácia, platobnému agentovi príslušného finančného nástroja) svoj podiel na čiastke voľných finančných zdrojov požadovanej v Žiadosti EFSF o realizáciu záruky schválenej EFSF k Dátumu úhrady záruky.
(3)V prípade, že EFSF nezaplatí plánovanú platbu investorovi alebo plánovanú platbu istiny v deň, kedy je daná čiastka oprávnená a splatná vo vzťahu k finančnému nástroju emitovanému EFSF, je zástupca držiteľa cenných papierov oprávnený písomne požiadať (“Žiadosť zástupcu držiteľa cenných papierov o realizáciu záruky”) Ručiteľov (v kópii EFSF) zaplatiť nesplatenú čiastku takejto plánovanej platby úrokov a/alebo takejto plánovanej platby istiny. Podobne, v prípade nesplatenia plánovanej platby vo vzťahu ku akémukoľvek inému nástroju alebo k akejkoľvek inej zmluve uzavretej medzi EFSF a protistranou (“Protistrana”), ktorá ťaží zo Záruky vydanej v zmysle tejto Zmluvy (ktorá bola vydaná na účel úzko prepojený s emitovaním finančného nástroja podľa Článku 2(3)) zo strany EFSF, príslušná Protistrana je oprávnená písomne požadovať (“Žiadosť o realizáciu záruky zo strany Protistrany”) od Ručiteľov (v kópii na EFSF) nesplatenú čiastku takejto pravidelnej platby. V prípade potvrdenia Žiadosti zástupcu držiteľa cenných papierov o realizáciu záruky alebo Žiadosti o realizáciu záruky zo strany Protistrany Ručiteľmi alebo EFSF, každý Ručiteľ, v súlade s podmienkami jeho Záruky, uvoľní z voľných finančných zdrojov svoj podiel na čiastke riadne požadovaný v tejto Žiadosti zástupcu držiteľa cenných papierov o realizáciu záruky, alebo prípadne v Žiadosti o realizáciu záruky zo strany Protistrany. Podrobný platobný postup na účely koordinácie platieb podľa Záruk je uvedený v dokumentácii pre emitovanie Nástrojov financovania a príslušných Záruk.
(4)V prípade, že výpadok príjmov v súvislosti s úverom vzniká ako dôsledok Žiadosti EFSF o realizáciu záruky a Žiadosti zástupcu držiteľa cenných papierov o realizáciu záruky (alebo Žiadosti o realizáciu záruky zo strany Protistrany) príslušní ručitelia povinní realizovať jednu platbu v zmysle príslušných záruk bez dvojitého započítania.
(5)Strany uznávajú a súhlasia, že každý Ručiteľ je oprávnený realizovať platbu v zmysle akejkoľvek Žiadosti EFSF o realizáciu záruky, Žiadosti zástupcu držiteľa cenných papierov o realizáciu záruky alebo Žiadosti o realizáciu záruky zo strany Protistrany, ktorá sa zdá byť platná na videnie bez akéhokoľvek odkazu na EFSF alebo inú Stranu alebo na akékoľvek vyšetrovanie alebo prieskum. EFSF neodvolateľne oprávňuje každého Ručiteľa vyhovieť akejkoľvek Žiadosti o záruku.
(6)EFSF a každá z iných Strán uznávajú a súhlasia, že každý Ručiteľ:
(i)nie je povinný vykonať akékoľvek vyšetrovanie alebo hľadať akékoľvek potvrdenie pred platbou pohľadávky;
- 13 -
...
(ii)to sa netýka:
(1)zákonnosti pohľadávky alebo akejkoľvek podstatnej transakcie alebo akémukoľvek impulzu, obrane alebo protinároku, ktorý môže byť k dispozícii všetkým osobám;
(2)každej zmeny základných dokumentov; alebo
(3)akejkoľvek neúčinnosti, nezákonnosti alebo neplatnosti akéhokoľvek dokumentu alebo cenného papiera.
(7)EFSF je povinný uhradiť každému Ručiteľovi vo vzťahu k akémukoľvek nároku zaplatenému v zmysle záruky a odškodní každého ručiteľa vzhľadom na vzniknuté škody alebo záväzky Ručiteľa vo vzťahu k Záruke. Povinnosť uhradiť záväzky zo strany EFSF je podmienená veľkosťou finančných zdrojov skutočne prijatých od pôvodných Dlžníkov vzhľadom na úvery, ktoré viedli k nedostatku finančných prostriedkov.
(8)Okrem povinnosti úhrady záväzkov zo strany EFSF v zmysle Článku 6(5), ak Ručiteľ realizuje platbu v zmysle svojej záruky, EFSF pridelí a presunie príslušnému Ručiteľovi časť nárokov a úrokov vzhľadom na príslušný úver zodpovedajúci deficitu v platbách realizovaných Dlžníkom a súvisiacej platbe realizovanej Ručiteľom tak, aby umožnili spoluprácu pri riadení úveru a prístup ku všetkým Ručiteľom na základe princípu pari passu.
(9)Všetci Ručitelia hodnotení medzi sebou rovnako a pari passu, a to najmä pokiaľ ide o náhradu súm vyplatených podľa ich Záruk za predpokladu, že ak Ručiteľ dlhuje sumy EFSF podľa Článku 7(1), sumy získané od pôvodných Dlžníkov, ktoré by boli inak splatné od EFSF takémuto Ručiteľovi sa použijú na splatenie dlžnej sumy podľa 5(4) alebo na splatenie čiastok splatných ostatným Ručiteľom v zmysle Článku 7(1) podľa dôležitosti uplatnenej na uspokojenie takéhoto Ručiteľa.
7.PRÍSPEVKY MEDZI RUČITEĽMI
(1)(a) Ak na Ručiteľa kladené nároky a požiadavky z akejkoľvek Záruky, ktorú vydal alebo vzniknú náklady, straty, výdavky alebo záväzky v súvislosti s ňou (ďalej len "Záručné záväzky"), a celkový objem Záručných záväzkov, ktoré poskytol alebo mu vznikli, presiahne jeho Požadovaný podiel za poskytnutú Záruku, potom nárok byť odškodnený a dostane príspevok na základe prvej písomnej požiadavky od ostatných Ručiteľov, pokiaľ ide o takéto Záručné záväzky kde každý Ručiteľ nakoniec nesie iba svoj Požadovaný podiel týchto celkových Záručných záväzkov, za predpokladu, že ak celkové Záručné záväzky akéhokoľvek Ručiteľa v súvislosti s akoukoľvek Zárukou nie znížené na jeho Požadovaný podiel do troch (3) pracovných dní, ostatní Ručitelia (okrem Odstupujúcich Ručiteľov) odškodnia takéhoto Ručiteľa v takej sume, že prekročenie Požadovaného podielu je prerozdelené medzi Ručiteľov (okrem Odstupujúcich Ručiteľov) pomerne. Požadovaný podiel je zhodný s Percentom nastaveného kvocientu príspevkov platného pre konkrétnu Záruku. Akákoľvek platba odškodnenia
- 14 -
...
alebo príspevku od jedného Ručiteľa druhému podľa článku 7 je úročená ako 1M (jednomesačný) EURIBOR plus 500 bázických bodov, a počíta sa od dátumu požiadavky na takúto platbu do dátumu prijatia platby takýmto Ručiteľom.
(b) Ustanovenia tohto Článku 7 sa primerane (mutatis mutandis) použijú ak Členský štát eurozóny vydá akékoľvek Záruky podľa Upraveného percentuálneho kvocientu príspevku, ktoré presiahnu objem, za ktorý by sa mal zaručiť pri dosiahnutí 100% Celkového objemu záruk za predpokladu, že výraz “Ručiteľ” zahŕňa akékoľvek Členské štáty eurozóny ktoré ešte neposkytli svoje potvrdenie záväzkov pred tým, než EFSF vydal alebo vstúpil do relevantných Nástrojov financovania.
(2)Povinnosti každého Ručiteľa platiť príspevky a platby odškodnenia podľa tohto Článku pokračujúce záväzky, ktoré sa predlžujú ku konečným zostatkom dlžných súm bez ohľadu na priebežné platby alebo plnenia úplne alebo čiastočne.
(3)Povinnosti odškodnenia a príspevku akéhokoľvek Ručiteľa podľa tohto Článku nie dotknuté konaním, opomenutím, záležitosťou alebo vecou, ktoré by, nebyť tohto článku, znížili, odňali alebo poškodili jeho akékoľvek povinnosti podľa tohto článku (bez obmedzenia a tiež nie je známe, že to, alebo iná osoba), vrátane:
(i) akéhokoľvek času, úľav alebo udelenia súhlasu, alebo urovnania s akoukoľvek osobou;
(ii) vzdania sa akejkoľvek osoby za podmienok akéhokoľvek urovnania alebo dohody;
(iii) prijímania, zmien, kompromisu, výmeny, obnovenia alebo vzdania sa, odmietnutia alebo opomenutia vynútiteľnosti, prijímania alebo vymáhania akýchkoľvek práv, alebo zabezpečenia majetku, akejkoľvek osoby; alebo akéhokoľvek nepredloženia alebo nedodržiavania všetkých formalít alebo iných požiadaviek, pokiaľ ide o akýkoľvek dokument alebo akúkoľvek nemožnosť realizovať plnú výšku akéhokoľvek cenného papiera;
(iv) akejkoľvek neschopnosti alebo nedostatku kompetencie, autority alebo právnej subjektivity alebo zániku alebo zmeny členov alebo postavenia akejkoľvek osoby;
(v) akejkoľvek zmeny (hoci aj zásadnej) alebo výmeny akejkoľvek Zmluvy o pôžičke, Úveru alebo akéhokoľvek dokumentu alebo cenného papiera;
(vi) akejkoľvek neúčinnosti, nezákonnosti alebo neplatnosti akéhokoľvek záväzku akejkoľvek osoby na základe akéhokoľvek dokumentu alebo cenného papiera, alebo
(vii) akéhokoľvek konkurzného alebo podobné konania.
- 15 -
...
8.VÝPOČTY A ÚPRAVA ZÁRUK
(1)Zmluvné strany sa dohodli, že EFSF môže poveriť EIB (alebo inú agentúru, inštitúciu, inštitúciu alebo finančnú inštitúciu ak to jednomyseľne schvália Ručitelia) s úlohou vypracovávať výpočty na účely tejto Zmluvy, každej Zmluvy o pôžičke, financovania EFSF emitovaním alebo vstupom do Nástrojov financovania (alebo inak) a Záruk. Ak EIB (alebo iná agentúra, inštitúcia, inštitúcia alebo finančná inštitúcia), príjme toto poverenie, vypočítava úrokovú sadzbu pre každý Úver v súlade s podmienkami príslušnej Zmluvy o pôžičke, vypočítava sumy splatné každý deň platby úrokov a oznamuje ich príslušným dlžníkom a EFSF a vypracováva všetky ďalšie výpočty a oznámenia, ktoré potrebné na účely tejto Zmluvy, Záruk a Nástrojov financovania.
(2)V prípade, že Ručiteľ prekonáva vážne finančné problémy a požiada podporný stabilizačný úver alebo profituje z finančnej podpory v rámci podobného programu, môže tento - "Odstupujúci ručiteľ" požiadať druhých Ručiteľov o pozastavenie svojho záväzku poskytnúť ďalšie Záruky podľa tejto Zmluvy. Zostávajúci Ručitelia, ktorí sa stretnú prostredníctvom Pracovnej skupiny Eurogroup a konajú jednomyseľne, môže rozhodnúť o prijatí tejto žiadosti a v tomto prípade, sa nemôže od Odstupujúceho ručiteľa požadovať, aby poskytoval svoju Záruku, pokiaľ ide o ďalšie emitovanie alebo vstup do Nástrojov financovania zo strany EFSF a akýchkoľvek ďalších Záruk, ktoré majú byť poskytnuté na základe tejto Zmluvy, budú vydané zostávajúcimi Ručiteľmi a Upravený percentuálny kvocient príspevku pre poskytovanie ďalších Záruk sa upraví zodpovedajúcim spôsobom. Tieto úpravy nemajú vplyv na zodpovednosť Odstupujúceho ručiteľa v rámci existujúcich Záruk. Je dohodnuté a odsúhlasené, že Helénska republika sa považuje za Odstupujúceho ručiteľa s účinnosťou od vstupu tejto Zmluvy do platnosti.
9.PORUŠENIE POVINNOSTÍ PODĽA ZMLUVY O PÔŽIČKE A DODATKOV A / ALEBO ÚĽAV
(1)Ak sa EFSF dozvie o porušení povinnosti vyplývajúcich zo Zmluvy o pôžičke, bezodkladne informuje ručiteľov (prostredníctvom predsedu Pracovnej skupiny Eurogroup), Komisiu a ECB o tejto situácii a navrhne ďalší postup. Predseda pracovnej skupiny Eurogroup koordinuje stanoviská Ručiteľov a informuje EFSF, Komisiu a ECB o prijatom rozhodnutí. EFSF následne vykoná rozhodnutie v súlade s príslušnou Zmluvou o pôžičke.
(2)Ak sa EFSF dozvie o situácii, kedy môžu byť potrebné nevyhnutnými dodatky, reštrukturalizácie a / alebo úľavy týkajúce sa akýchkoľvek Úverov poskytnutý podľa Zmluvy o pôžičke, informuje o tejto situácii Ručiteľov prostredníctvom predsedu Pracovnej skupiny Eurogroup, Komisiu a ECB a navrhne ďalší postup. Predseda Pracovnej skupiny Eurogroup koordinuje stanoviská Ručiteľov a informuje EFSF, Komisiu a ECB o prijatom rozhodnutí. EFSF následne vykoná rozhodnutie a podľa pokynov Ručiteľov
- 16 -
...
vyrokuje a podpíše príslušný dodatok, reštrukturalizáciu alebo úľavu alebo novú zmluvu o pôžičke s príslušným Dlžníkom alebo akékoľvek iné potrebné opatrenia.
(3)V iných prípadoch ako uvedených v Článku 9 (1) a 9 (2), ak sa EFSF dozvie o situácii, kedy je potreba aby Ručitelia vyjadrili svoj názor, alebo prijali opatrenia vo vzťahu k Zmluva o pôžičke, informuje o tom Ručiteľov prostredníctvom predsedu Pracovnej skupiny Eurogroup o tejto situácii a navrhne ďalší postup. Predseda Pracovnej skupiny Eurogroup koordinuje stanoviská ručiteľov a informuje EFSF, Komisiu a ECB o prijatom rozhodnutí. EFSF následne vykoná