DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Navrhovanou zmenou Trestného poriadku a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“) sa reaguje na návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky a ktorým dochádza k zúženiu imunity poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj sudcov.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zosúladiť znenie Trestného poriadku a zákona o priestupkoch so znením Ústavy Slovenskej republiky tak, ako to bude vyplývať po schválení ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky. Na tieto účely sa navrhuje vypustenie § 8 ods. 2, § 9 ods. 4 a § 215 ods. 8 Trestného poriadku a § 9 ods. 2 zákona o priestupkoch.
Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky.
2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/19920Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
3
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/19920Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
bezpredmetné
4
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1, 2 a 4
Navrhuje sa vypustenie ustanovení, ktoré v prípade schválenia návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky, stratia svoje opodstatnenie.
K bodu 3
Ide o legislatívnotechnickú úpravu v nadväznosti na novelizačný bod 1, v ktorom sa vypúšťa zavedená legislatívna skratka.
K Čl. II
Navrhuje sa vypustenie ustanovenia, ktoré v prípade schválenia návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky stratí svoje opodstatnenie.
K Čl. III
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona dňom 1. novembra 2010.
Bratislava 15. júla 2010
Iveta R a d i č o v á , v. r.