VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
____________________________________
Číslo: UV-28322/2010
Na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky
28
VLÁDNY NÁVRH
zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
____________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Iveta R a d i č o v á
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 15. júla 2010