NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
Číslo: 1570/2010
2084
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. júna 2010
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1551) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a lehotu na jeho prerokovaniev druhom čítaní vo výbore a v gestorskom výbore s termínom ihneď.
Pavol P a š k a v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Tibor G l e n d a v. r.
Peter M a r k o v i č v. r.