NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
Číslo: 1569/2010
2082
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. júna 2010
k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1550)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
na návrh vlády Slovenskej republiky
s ú h l a s í s tým, že
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1551) prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 53. schôdzi.
Pavol P a š k a v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Tibor G l e n d a v. r.
Peter M a r k o v i č v. r.