PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: 1569/2010
1581
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. júna 2010
o pridelení návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky
P r i d e ľ u j e m
návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1550), doručený 9. júna 2010
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
na prerokovanie i h n e ď
s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Pavol P a š k a v. r.