DOLOŽKA
o posúdení vplyvov
1.Vplyvy na verejné financie:
Navrhovaná úprava nebude mať priamy vplyv na verejné financie.
2.Vplyvy na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:
Bez dopadov.
3.Vplyvy na životné prostredie:
Bez dopadov.
4.Vplyvy na zamestnanosť:
Bez dopadov.
5.Vplyvy na podnikateľské prostredie:
Bez dopadov.
Bez dopadov na informatizáciu spoločnosti.