D ô v o d o v á s p r á v a
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov sa predkladá na rokovanie vlády SR s cieľom zabezpečiť finančné prostriedky na poskytovanie finančnej pomoci občanom, ktorí boli postihnutí extrémnymi povodňami koncom mája a začiatkom júna 2010. Prijatím navrhovanej úpravy sa vytvorí úspora finančných prostriedkov v odhadovanej výške cca. 4 mil. eur, ktorá bude použitá na finančné zabezpečenie poskytovania podpory občanom postihnutých živelnou pohromou. Predpokladaná výška úspory vychádza z prepočtov celkovej výšky príspevku za hlasy pri volebnej účasti rovnakej ako v parlamentných voľbách konaných v roku 2006 a bude závisieť od reálnej volebnej účasti a rozloženia hlasov medzi jednotlivé politické strany a hnutia.
Osobitná časť
K čl. I
Navrhovaným prechodným ustanovením sa mení výška príspevku za hlasy, ktorá je v súčasnosti ustanovená ako 1% priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a vypláca sa politickej strane alebo koalícii, ktorá vo voľbách získala viac ako tri percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov v rámci Slovenskej republiky jednorázovo po oznámení údajov o počtoch platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé strany alebo koalície o 25%. Pre parlamentné voľby v roku 2010 sa tento jednorázový príspevok určuje vo výške 0,75% priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve za rok 2009.
K čl. II
Navrhovaným intertemporálnym ustanovením sa upravuje výška príspevku na činnosť politických strán a koalícií. Výška príspevku na činnosť je systémovo rovnaká ako výška príspevku za hlasy, delí sa na 48 podielov a tie následne vyplácané podľa kľúča uvedeného v ustanovení § 27 ods. 2 zákona. Objem príslušných troch podielov, ktoré budú politickým stranám a koalíciám, ktoré získali príspevok za hlasy, vyplatené v roku 2010, sa bude odvíjať od zníženej sumy príspevku za hlasy podľa nového ustanovenia § 56a zákona o voľbách do Národnej rady SR. Príspevok na činnosť v ďalších rokoch sa vypočíta z východiskovej hodnoty, ktorou bude výška príspevku za hlasy podľa systémovej úpravy § 52 ods. 4 zákona o voľbách do Národnej rady SR, aj keď reálne bude príspevok za hlasy politickým stranám a hnutiam krátený o 25% a vyplatený v zníženej výške.
K čl. III
Vzhľadom na aktuálnosť predmetnej problematiky a nevyhnutnosť jej promptného riešenia sa navrhuje účinnosť dňom vyhlásenia zákona v Zbierke zákonov.
Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 9. júna 2010.
Robert F i c o, v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Ján P o č i a t e k, v.r.
minister financií Slovenskej republiky
Robert K a l i ň á k, v.r.
podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky