NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
________________________________________________________________________________________
1547
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ....... 2010,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z.z., zákona č. 192/2007 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 126/2009 Z.z. a zákona č. 58/2010 Z.z. sa dopĺňa takto:
Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý znie:
㤠56a
Politickej strane alebo koalícii, ktorá vo voľbách v roku 2010 získala viac ako tri percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov v rámci Slovenskej republiky, uhradí sa za každý takýto hlas zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky príspevok vo výške 0,75% priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky; ustanovenie § 52 ods. 4 druhej vety sa na úhradu príspevku za voľby vykonané v roku 2010 nepoužije.“.
Čl. II
Zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z.z. a zákona č. 568/2008 Z.z. sa dopĺňa takto:
Za § 34a sa vkladá § 34b, ktorý znie:
㤠34b
Príspevok na činnosť v roku 2010 podľa § 27 ods. 2 druhej vety sa rovná celkovej sume
príspevku za hlasy podľa osobitného predpisu 28a), ktorá sa rozdelí na 48 podielov. Príspevok na činnosť na ďalšie roky sa rovná celkovej sume príspevku za hlasy vypočítanej podľa osobitného predpisu 28b), ktorá sa rozdelí na 48 podielov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28a a 28b znejú:
28a) § 56a zákona č. 333/2004 Z.z. v znení zákona č. .../2010 Z.z.
28b) § 52 ods. 4 zákona č. 333/2004 Z.z.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.