VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky Číslo: UV 24923/2010
1547
VLÁDNY NÁVRH
Z á k o n
z ....... 2010,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
__________________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
zákon ktorým sa dopĺňa zákon č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, jún 2010