DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov sa na rokovanie vlády Slovenskej republiky predkladá mimo plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.
Navrhuje sa novelizácia § 36 ods. 1, ktorý ustanovuje kompetencie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na úseku štátnej geologickej správy. Uvedené ustanovenie sa dopĺňa o nové písmeno y), podľa ktorého Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečí vykonanie inžinierskogeologického prieskumu na zistenie podmienok stability územia náchylného na zosúvanie s určením podmienok na zabezpečenie stability územia, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia a sanáciu geologického prostredia za účelom odstránenia, zníženia alebo obmedzenia nestability geologického prostredia.
DOLOŽKA FINANČNÝCH, EKONOMICKÝCH, ENVIRONMENTÁLNYCH VPLYVOV, VPLYVOV NA ZAMESTNANOSŤ A PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE
1. Odhad dopadov na verejné financie
Predpokladané výdavky súvisiace s realizáciou návrhu zákona vo výške 500 000 eur ročne budú zabezpečené v rámci schváleného limitu výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
2. Odhad dopadov na obyvateľstvo, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb
Návrh zákona nepredpokladá žiadny dopad na obyvateľstvo, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
3. Odhad dopadov na životné prostredie
Návrh bude mať pozitívny dopad na životné prostredie.
4. Odhad dopadov na zamestnanosť
Návrh zákona nepredpokladá žiadny dopad na zamestnanosť.
5. Odhad vplyvov na podnikateľské prostredie
Návrh zákona nepredpokladá žiadny dopad na podnikateľské prostredie v Slovenskej republike.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev:
b) nie je upravená v práve Európskej únie
c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev ani Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca:
bezpredmetné
b) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušená Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 a 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení:
bezpredmetné
c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice alebo rámcové rozhodnutia už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie:
bezpredmetné
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Osobitná časť
k Čl. I
Ustanovenie § 36 ods. 1 sa dopĺňa z dôvodu zabezpečenia urýchleného riešenia zmiernenia účinkov alebo odstránenia následkov živelných pohrôm, napríklad rôznych geodynamických javov, ktorými sú zosuvy pôdy, erózia, prepadnutia povrchu, skalné zrútenia a iné.
k Čl. II
Navrhuje sa účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
V Bratislave 9. júna 2010
Robert Fico v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Jozef Medveď v. r.
minister životného prostredia
Slovenskej republiky