NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
__________________________________________________________________
1551
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ................. 2010,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 110/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 145/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y) zabezpečuje geologické práce uvedené v § 2 ods. 3 písm. c) a ods. 5 písm. a) a b) na odvrátenie, zmiernenie alebo odstránenie následkov živelnej pohromy.49a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
„49a) § 3 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.