VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: ÚV-24916/2010
Národnej rady Slovenskej republiky
1551
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava jún 2010