1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predkladá na schválenie návrh zákona o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou.
Návrh zákona o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou sa predkladá v nadväznosti na situáciu v Slovenskej republike spôsobenej poveternostnými podmienkami, ktoré počas mesiaca mája 2010 a začiatku júna 2010 spôsobili záplavy takmer na celom území Slovenskej republiky, čo malo následne zásadný vplyv na poľnohospodárstvo v Slovenskej republike vo všetkých jeho odvetviach. Následky nebudú len v rastlinnej výrobe, ale aj v živočíšnej a tiež na objektoch, v ktorých sa poľnohospodárska výroba uskutočňuje. Následky, ktoré prírodná katastrofa spôsobila, nie poľnohospodári schopní zvládnuť bez dotácií, ktoré aspoň čiastočne zmiernia následky priamych a následných škôd, ktoré spôsobili abnormálne poveternostné udalosti. V dôsledku poveternostných udalostí a prírodných katastrof hrozia značné hospodárske škody a to nielen priamo v roku 2010, ale následne aj v nasledujúcich rokoch, ktoré nebude možné nikdy nahradiť.
V návrhu zákona sa ustanovujú podmienky, ktoré bude musieť žiadateľ o kompenzáciu spĺňať a tiež postup štátnych orgánov, ktoré budú o kompenzácii rozhodovať.
Návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet ani rozpočty územných celkov. Navrhovaná úprava nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest ani na životné prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, súvisiacimi zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
2.Názov právneho predpisu: Zákon o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou
3.Problematika návrhu právneho predpisu :
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
čl. 87 a 88 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení.
-sekundárnom
Nariadenie Rady (EHS) č. 1898/87 z 2. júla 1987 o ochrane označovania používaného pri obchodovaní s mliekom a mliečnymi výrobkami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov
2
s výrobkami rybolovu a akvakultúry (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 4/zv. 4) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006) v platnom znení.
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie alebo Súdu prvého stupňa Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Bezpredmetné
b)V danej oblasti nebolo začaté konanie proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení.
c)Bezpredmetné.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Bezpredmetné.
DOLOŽKA
finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov
na zamestnanosť a podnikateľské prostredie
1.Vplyvy na verejné financie:
Predkladaný návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie.
2.Vplyvy na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:
Návrh zákona bude mať podstatný ekonomický vplyv na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, ktorý nie je možné v súčasnosti vzhľadom na nevyčíslené priame a následné škody, ktoré spôsobili poveternostné udalosti a prírodné katastrofy v poľnohospodárstve.
3.Vplyvy na životné prostredie:
Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie.
4.Vplyvy na zamestnanosť:
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na zamestnanosť v tom zmysle, že sa podarí
3
udržať zamestnanosť v poľnohospodárstve na súčasnej úrovni a je pravdepodobné, že si vyžiada zvýšenie počtu zamestnancov v nových pracovných pozíciách.
5.Vplyvy na podnikateľské prostredie:
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie nakoľko zabráni krachovaniu podnikov, ktoré sa dostanú do platobnej neschopnosti a budú musieť ukončiť podnikanie.
Osobitná časť
K § 1
Ustanovenie, v ktorom riešené okruhy, ktoré predmetom právnej úpravy tohto zákona postupne tak ako sú uvedené v jednotlivých paragrafoch.
K § 2
Ustanovenie charakterizuje jednotlivé udalosti, ktoré môžu mať za následok škody, ktoré predmetom kompenzácie podľa tohto zákona. Ide o postupnosť aj z hľadiska následkov, kedy nepriaznivou poveternostnou udalosťou je udalosť, ktorá predchádza prírodnej katastrofe. Mimoriadnou udalosťou sa rozumie zásah určitého subjektu do situácie vyhrotenej prírodnými živlami.
K § 3
Ustanovenie vymedzuje poskytovanie dotácie len na úseku poľnohospodárskej prvovýroby, lesného hospodárstva a chovu.
K § 4
Ustanovenie vyratúva subjekty, ktoré môžu o dotáciu požiadať.
K § 5 a 6
Ustanovenie komplexne rieši situáciu s kompenzáciou strát spôsobených v prvom prípade nepriaznivou poveternostnou udalosťou a v druhom prípade prírodnou katastrofou v poľnohospodárskej prvovýrobe. Určuje limit hrubej hodnoty dotácie vypočítanej na rôzne okolnosti vzniku škody. Taktiež sa určuje výška minimálnej straty pre nepriaznivú poveternostnú udalosť a pri prírodnej katastrofe v sume 2000,- €.
K § 7 a 8
Ustanovenie určuje náležitosti obdobne ako ustanovenie § 5 a 6 pre poľnohospodársku prvovýroby pre lesné hospodárstvo a chov rýb.
K § 9
Ustanovenie určuje spoločné podmienky pre poľnohospodársku prvovýrobu, lesné hospodárstvo a chov rýb v prípade mimoriadnej udalosti, ide o určenie dolnej hranice škody, ktorá sa odškodňuje a určenie maximálnej výšky odškodnenia.
K § 10
Ustanovenie určuje kto poskytuje podporu ide o Pôdohospodársku platobnú agentúru, ktorá aj vyhlasuje výzvy a určuje podrobnosti náležitostí žiadosti najmä termín predloženia. Ďalej sa určuje ktorá organizácia potvrdzuje jednotlivé stupne a to Slovenský hydrometeorologický ústav pre nepriaznivú poveternostnú udalosť a Ministerstvo životného prostredia SR pre prírodnú katastrofu.
Taktiež sa určujú prílohy k žiadosti o dotáciu a niektoré ďalšie podmienky vylučujúce
4
poskytnúť dotáciu podľa tohto zákona.
K § 12
Ustanovenie rieši aj situáciu, ktorá vznikla v tomto roku a dáva možnosť poľnohospodárom požiadať podľa tohto zákona o dotácie aj na povodne z mája a júna 2010.
K § 13
Navrhuje sa účinnosť zákona na 15. júna 2010.
Bratislava 9. júna 2010
Robert F i c o, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Vladimír C h o v a n, v. r.
minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky