V L Á D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
Na rokovanieČíslo: UV-24910/2010
Národnej rady Slovenskej republiky
1549
VLÁDNY NÁVRH
zákona o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou
Predkladá:
Robert F i c o
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, jún 2010