1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky ako iniciatívny materiál.
Účelom predloženého návrhu zákona je zaviesť do právneho poriadku Slovenskej republiky ďalší spôsob straty štátneho občianstva Slovenskej republiky. Návrh zákona ustanovuje stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky ex lege ako následok nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva v súvislosti s uzavretím manželstva alebo narodením.
Dvojaké štátne občianstvo je nežiaducim javom vzhľadom na skutočnosť, že udelením ďalšieho štátneho občianstva vzniká štátoprávny vzťah k dvom štátom súčasne. Z hľadiska práv a povinností, ktoré z takéhoto štátoprávneho vzťahu občanovi vo vzťahu k štátu vyplývajú môže dochádzať v praxi k závažným problémom. Z hľadiska medzinárodného práva je obvyklé, že sa otázka dvojakého štátneho občianstva rieši na bilaterálnej úrovni medzi zúčastnenými štátmi s cieľom eliminovať negatívne dopady dvojakého štátneho občianstva. Negatívne dôsledky dvojakého štátneho občianstva sa znásobujú, ak nejde o ojedinelé prípady, ale dochádza k hromadnému udeľovaniu cudzieho štátneho občianstva.
Navrhovaný nový spôsob straty štátneho občianstva je v súlade s Európskym dohovorom o občianstve a nie je ojedinelý ani v právnych úpravách členských štátov Európskej únie (napr. Česká republika).
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie, rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nemá negatívny vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) je upravená v práve Európskych spoločenstiev
- primárnom:
Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre jadrovú energiu, Hlava 2, Kapitola 9 (Spoločný jadrový trh)
b) je upravená v práve Európskej únie
- primárnom:
Zmluva o fungovaní Európskej únie, 2. časť (Nediskriminácia a občianstvo Únie)
Charta základných práv Európskej únie, čl. 21 (Nediskriminácia)
c) je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev
Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie z 2. marca 2010 vo veci C-135/08 Janko Rottman v. Freistaat Bayern [2010] nepublikované v Zb. roz. ESD
Rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev zo 17. decembra 1980 vo veci 149/79 Komisia v. Belgicko [1980] Zb. roz. ESD 3881
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
a) lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca
bezpredmetné
b) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení (čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie)
proti Slovenskej republike nie sú vedené žiadne konania
3
c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice alebo rámcové rozhodnutia už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
bezpredmetné
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev alebo právom Európskej únie:
úplný
6. Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
DOLOŽKA
o posúdení vplyvov
1.Vplyv na verejné financie:
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.
2.Vplyv na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:
Návrh zákona nebude mať dopad na životnú úroveň obyvateľstva a zvyšovanie kvality života, na rozvoj podnikateľských aktivít ani na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
3.Vplyv na životné prostredie:
Návrh zákona nebude mať dopad na životné prostredie.
4.Vplyv na zamestnanosť:
Návrh zákona nebude mať negatívny dopad na zamestnanosť a na tvorbu nových pracovných miest.
5.Vplyv na podnikateľské prostredie:
Návrh zákona nebude mať negatívny dopad na podnikateľské prostredie.
6. Vplyv na informatizáciu spoločnosti:
Návrh zákona nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti.
4
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Dopĺňa sa nový spôsob straty štátneho občianstva Slovenskej republiky.
K bodu 2
V odsekoch 16 22 sa podrobnejšie upravujú pravidlá pri strate štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle občana získať cudzie štátne občianstvo.
Je potrebné mať na zreteli, že existujú dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré by bolo uplatnenie odseku 16 tvrdým opatrením. Vzhľadom na to sa v súlade s Európskym dohovorom o občianstve takýto postup nebude vzťahovať, ak občan Slovenskej republiky nadobudne cudzie štátneho občianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva alebo, ak dieťa získa občianstvo cudzieho štátu narodením.
Ďalej sa ukladá povinnosť oznámiť stratu občianstva Slovenskej republiky tým istým subjektom ako v prípade straty štátneho občianstva prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky na vlastnú žiadosť.
V odsekoch 21 a 22 sa odkazuje na osobitné predpisy, ktoré podmieňujú výkon funkcie, zamestnania alebo povolania a oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami štátnym občianstvom Slovenskej republiky. Stratou štátneho občianstva fyzická osoba prestane spĺňať túto zákonnú podmienku výkonu určitej funkcie, zamestnania alebo povolania.
K bodom 3 a 4
Ustanovuje sa skutková podstata priestupku v súvislosti s nesplnením povinnosti ohlásiť stratu štátneho občianstva a pokuta za takýto priestupok.
K čl. II
Ustanovuje účinnosť návrhu zákona od 17. júla 2010.
V Bratislave, 26. mája 2010
Robert Fico, v. r.